ponedeljek, 16. 10. 2017

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del bo potekala od 24. oktobra do 24. novembra 2017.

Razgrnjeni so: dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški del in dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški in izvedbeni del.

Gradivo je v celoti razgrnjeno na spletni strani MOL in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28. Poleg tega je gradivo razgrnjeno tudi v prostorih četrtnih skupnosti MOL, in sicer v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno: dopolnjena osnutka strateškega in izvedbenega dela OPN MOL brez prilog, grafični del dopolnjenega osnutka izvedbenega dela OPN MOL pa le za območje posamezne četrtne skupnosti, ter Okoljsko poročilo brez prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.

Na Oddelku za urejanje prostora MOL je gradivo na vpogled v poslovnem času:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure
  • ob sredah od 8. do 17. ure 
  • ob petkih od 8. do 14. ure.

V prostorih posameznih četrtnih skupnosti MOL je gradivo na vpogled v času uradnih ur:

  • ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  • ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure 
  • ob petkih od 8. do 12. ure.

Javne obravnave gradiva bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča na Dunajski cesti 18:

  • 20. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center,
  • 21. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
  • 22. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste, Golovec, Polje in Sostro ter
  • 23. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

Pripombe na razgrnjeno gradivo bo možno podati do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je do 24. novembra 2017, preko elektronskega obrazca s spletne razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na spremenjene vsebine OPN MOL - strateški in izvedbeni del.
Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja namenska raba, bodo morali pri oddaji pripombe navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov. Z navedbo imena in priimka ter drugih osebnih podatkov se šteje, da se lastniki strinjajo z objavo teh podatkov v stališčih, v nasprotnem primeru pa morajo to posebej navesti.

Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL – izvedbeni del spreminja, je pripet.

Povezava na javno razgrnitev.