Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL

Zbiranje pripomb

Zbiranje pripomb se je zaključilo 24. 11. 2017 ob 24.00, zato pripomb ni več možno podati.

Na tej strani je predstavljeno gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu OPN MOL SD) ter dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu OPN MOL ID) ter okoljskega poročila. 
Javno naznanilo

Mestna občina Ljubljana je na podlagi Sklepov o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev pristopila k izdelavi OPN MOL SD in OPN MOL ID. Posamezne vsebine so spremenjene in dopolnjene zaradi občinskih razvojnih potreb, potreb prebivalcev in pravnih oseb, podanih v obliki pobud v času od 17.5. do 30.6.2016 ter zaradi spremenjenih predpisov in režimov. V sklopu priprave so bile izdelane strokovne podlage.

Za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID je bil izpeljan postopek celovite presoje vplivov na okolje in izdelano Okoljsko poročilo.