petek, 28. 6. 2024

V pripravo nove Celostne prometne strategijo vključujemo javnost

V Mestni občini Ljubljana smo zavezani aktualni Celostni prometni strategiji (CPS) s cilji do leta 2027, ki jo je Mestni svet MOL sprejel leta 2017. Ukrepe izvajamo ves čas in si prizadevamo za izboljšave na področjih spodbujanja trajnostne mobilnosti, dostopnosti, varnosti v prometu, oživljanja javnega prostora, ozelenitve mesta, učinkovitosti in modernizacije področnih storitev idr., tako v Mestni občini Ljubljana kot tudi v Ljubljanski urbani regiji.

Čeprav je aktualna CPS MOL še veljavna, je treba skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju izdelati novo strategijo. 

Kreativen pristop s pomočjo uličnega festivala

Tudi pri izdelavi nove občinske celostne prometne strategije OCPS 2025–2032 bomo javnost vključili na več načinov. Poleg klasičnih metod vključevanja javnosti, se bomo poslužili tudi tistih najsodobnejših, tako bomo prvo javno razpravo izvedli na ulici, in sicer se bomo pridružili živahnemu dogajanju festivala uličnega gledališča Ana Desetnica v Parku slovenske reformacije, na Trgu prekomorskih brigad pred Kinom Šiška, v parku na Gorazdovi ulici in na končni postaji avtobusov LPP 5 in 9 v Štepanjskem naselju.

Predloge pešcev, kolesarjev, uporabnikov javnega potniškega prometa, voznikov avtomobilov ter vseh ostalih udeležencev v prometu bodo pripravljavci strategije zbirali neposredno med udeleženci dogodkov. Program festivala je dostopen tukaj, ekipo pripravljavcev OCPS MOL 2025–2032 pa lahko najdete na naslednjih lokacijah:

  • četrtek, 4. 7. med 17. in 18.15 v Štepanjskem naselju (končna postaja avtobusov LPP 5 in 9)
  • četrtek, 4. 7. med 18.45 in 21.00 na poti iz Parka Slovenske reformacije v Šiško (Potohod & Slavnostna otvoritev v Šiški) 
  • petek, 5. 7. med 16. in 20. na Gorazdovi ulici v Šiški
  • petek, 5. 7. med  20. in 21. v podhodu pod Celovško cesto
  • petek, 5. 7. med 21. in 23. na Trgu Prekomorskih brigad

Za vse, ki bi se želeli o izzivih ter potrebnih izboljšavah v prometu pogovarjati poglobljeno, bomo že to jesen organizirali niz javnih razprav.

Vabljeni k sodelovanju

Postopek priprave Celostne prometne strategije je predpisan s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in vključuje tudi sodelovanje javnosti. Dogodki v obliki delavnic, javnih razprav, posvetov, anket, srečanj idr. bodo potekali skozi vse leto, predvidoma vse do marca 2025, ko je predvidena obravnava dokumenta na Mestnem svetu MOL. Sprejet dokument na občinskem svetu in potrjen s strani pristojnega ministrstva bo predstavljal tudi podlago za pridobivanje finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije na prihodnjih razpisih oziroma pozivih.

Pripravo sofinancira Evropska unija

Mestna občina Ljubljana je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij MOPE, na podlagi katerega so bila odobrena sredstva za sofinanciranje izdelave CPS MOL v maksimalni višini, tj. 56.700 evrov. Gre za sredstva evropske kohezijske politike za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

 


Novo Celostno prometno strategijo MOL bodo izdelali na javnem razpisu izbrani izvajalci LUZ d.d. kot vodilnega partnerja, s partnerjema Inštitut za politike prostora in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Preberite tudi: