četrtek, 23. 1. 2020

Vpis prvošolčkov za šolsko leto 2020/21

Na vseh ljubljanskih osnovnih šolah bo v torek in sredo, 11. in 12. februarja 2020, potekal vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2020/21.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 2020/21 vpisujejo otroke, rojene v letu 2014.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo. Za svojega otroka lahko organizirajo izobraževanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu.

Vpis bo potekal v torek in sredo, 11. in 12. februarja 2020, od 8. do 12. in od 16. do 19. ure.

Šolski okoliši

Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol. 47 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo.

Starši svoje otroke vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno prebivališče. Svoj šolski okoliš lahko preverite tukaj ali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (aplikacija SOKOL).

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in če so izpolnjeni pogoji, skladno z Uredbo Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju: Uredba). Šola lahko soglaša s prepisom otroka, če to nima za posledico oblikovanje novega oddelka in zagotavljanja dodatnih prostorov.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z Uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Šolski prevozi

Pravico do brezplačnega prevoza imajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli tisti učenci v osnovni šoli, ki obiskujejo šolo v svojem šolskem okolišu in zanje velja, da je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali da pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Brezplačni prevoz ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole Mestna občina Ljubljana v skladu s 56. členom Zakona o osnovni zagotavlja tudi učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Dodatne informacije

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve šolanja je pristojna šolska svetovalna služba.

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo na vseh ljubljanskih osnovnih šolah in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL na Resljevi 18, e-naslov: izobrazevanje@ljubljana.si

 

Preberite tudi: