sreda, 27. 5. 2020

Vrtički na območju Vižmarje - Brod še na voljo gibalno oviranim

V Mestni občini Ljubljana smo objavili razpis za oddajo 14 vrtičkov v zakup gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Nekaj vrtičkov je še na voljo.

Postanite najemnik vrtička

Vrtiček za gibalno ovirane osebe je velikosti 20 m2, in sicer na lokaciji Brod, parc. št. 313/4 k.o. 1753 – Vižmarje. Zakupnina znaša 0,70 EUR za 1 m2/leto(z besedo: sedemdeset centov za en kvadratni meter na leto) Zakupniki bodo plačevali letno zakupnino vnaprej na podlagi izstavljenega računa zakupodajalke. Letna zakupnina se zaračunava za tekoče leto (koledarsko leto).  

Poleg zakupnine bodo zakupniki, glede na velikost in opremljenost območja, po izstavitvi računa upravniku območja, s katerim ima Mestna občina Ljubljena sklenjeno pogodbo, plačevali tudi sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroške manjših vzdrževalnih del ter stroške upravnika.

Preberite tudi: