sreda, 6. 5. 2020

Zasedala je Skupščina JHL

V Ljubljani so se 6. maja 2020 sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so potrdili letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2019 ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Voka Snaga, Energetika Ljubljana in Ljubljanski potniški promet ter konsolidirano letno poročilo skupine Javni holding za leto 2019. Vse družbe v skupini Javnega holdinga so v letu 2019 poslovale pozitivno. Matična družba Javni holding je leto 2019 zaključila z dobičkom v višini 775.603 EUR, Voka Snaga z dobičkom v višini 1.062.049 EUR, Energetika Ljubljana z dobičkom v višini 216.585 EUR in družba Ljubljanski potniški promet z dobičkom v višini 265.787 EUR.

Družbeniki so v nadaljevanju na seji sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 2019. Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana so v letu 2019 v investicijske projekte vložile 42.354.768 EUR lastnih sredstev in izvedle za 86.603 EUR investicij s sredstvi občin. Večji del vlaganj družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana je bilo namenjenih obnovam in izgradnji infrastrukturnih objektov.

Družba Voka Snaga je za investicijske projekte v letu 2019 namenila 14.427.160 EUR, od tega 11.517.780 EUR v obnove in nadomestitve omrežja na področju vodovoda in kanalizacije. Skupaj je bilo zamenjanih 12,7 km vodovodnih cevi in 3,1 km kanalizacijskih cevi. Obnovljena sta bila tudi vodohrana Vinje Dolina in Šeparjev hrib. Za dejavnost zbiranja odpadkov pa je družba realizirala nakup 8 smetarskih vozil in specialno vozilo za podzemne zbiralnice.
Za razvojne projekte je družba namenila 2.909.380 EUR, od tega največ v izgradnjo kanalizacije v občini Medvode, izgradnjo treh podzemnih zbiralnic ter nakupe zabojnikov.

Družba je v letu 2019 sodelovala pri izvedbi številnih aktivnostih, ki so potekale v okviru velikega kohezijskega projekta Čisto.Zate treh občin investitork: Mestne občine Ljubljana, Občine Medvode in Občine Vodice. Cilj projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je zmanjšanje emisij v vode, zagotovitev terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode in varovanje podzemne vode. Končni rezultat projekta bo na odvajanje in čiščenje odpadnih voda na novo priključenih gospodinjstev s cca. 22.500 prebivalci, poleg tega bo zagotovljeno ustrezno čiščenje za vsa gospodinjstva, ki so že in za tista, ki bodo na novo priključena. Zgrajeno bo 131,5 km kanalov za odpadno vodo, 16 črpališč, 3 vakuumske postaje in zadrževalni bazen, Centralna Čistilna Naprava Ljubljana (CČNL) pa bo nadgrajena na 555.000 PE (populacijskih enot). Do konca leta 2019 je bilo v okviru prvega dela projekta zgrajenih 8,6 km (69%) kanalizacije v MOL, 20,3 km (83%) v Medvodah in 5,4 km v Vodicah (60%). V okviru drugega dela projekta - izgradnja III. faze CČNL se izvaja projektiranje in deloma gradnja tehnoloških objektov, v okviru tretjega dela projekta - dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL pa je bilo zgrajene 7,9 km kanalizacije (9%).

Cisto zate Logotip 3

S pripojitvijo družbe Snaga je enovita družba Voka Snaga v letu 2019 omogočala še bolj povezano in racionalno delovanje in zagotavljala celovite in še naprej kakovostne komunalne storitve za vse uporabnike. Z 68,7 odstotnim deležem ločeno zbranih odpadkov Ljubljana ostaja evropska prestolnica z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov ter primer dobre prakse v evropskem in svetovnem merilu. Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je v letu 2019 sprejemal odpadke iz območja 58 občin.

Družba Energetika Ljubljana je v letu 2019 intenzivno nadaljevala z aktivnostmi na strateškem in okoljsko pomembnem projektu v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL. V prvem kvartalu leta 2019 je sklenila pogodbo za dobavo in postavitev dveh plinskih turboagregatov ter dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto toplarne Ljubljana - LOT 1 ter pogodbo za dolgoročno servisiranje plinskega turboagregata, v avgustu pa še pogodbo za najem dolgoročnega posojila, s čimer so zagotovljena sredstva za njeno izgradnjo.

Energetika Ljubljana je investicijski načrt realizirala v višini 23.910.421 EUR, od tega je bilo 42,1 % investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve predvsem energetskih virov in omrežja, 57,9 % pa je družba namenila za realizacijo razvojnih nalog. Potekale so obsežne gradnje in obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja, večji del z vključitvijo v sočasne gradnje z ostalimi investitorji. Prav tako je potekalo nadaljevanje izgradnje plinovodnega omrežja na območju Občine Grosuplje, kjer oskrba odjemalcev poteka z zemeljskim plinom iz skladišča utekočinjenega zemeljskega plina. Ta oskrba bo potekala do leta 2021 oz. do priključitve distribucijskega omrežja občine Grosuplje na obstoječ distribucijski sistem Energetike Ljubljana v občini Škofljica. Izvajale so se tudi aktivnosti za širitev mreže polnilnic CNG, in sicer na Letališki ulici in na območju P&R Stanežiče.

Družba Ljubljanski potniški promet je v skladu s trajnostno naravnano poslovno strategijo v letu 2019 vključila v promet 33 novih avtobusov (od tega 16 medkrajevnih enojnih avtobusov, katere je družba kupila sama ter 17 enojnih mestnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki jih je družba prevzela v najem od MOL), s čimer bo prispevala k čistejšemu okolju in pripomogla k še kvalitetnejši storitvi za uporabnike. Tako je družba konec leta 2019 imela v svojem voznem parku 283 avtobusov, od katerih jih 87 uporablja kot gorivo CNG.
Družba je v letu 2019 opravljala tudi prevoze z električnimi vozili Kavalir na območjih za pešce v mestnem središču. Kavalirji so prevozili 62.637 kilometrov in prepeljali 113.134 potnikov. Prav tako pa od aprila 2018 dalje ponovno obratuje nov električni vlakec Urban, ki je v letu 2019 prepeljal 41.559 potnikov.

Vsi sklepi so bili na seji sprejeti soglasno.

Preberite tudi: