četrtek, 7. 1. 2021

Zasedala Skupščina JHL

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se 7. januarja 2021 sešli na seji skupščine. Sprejeli so poslovne in investicijske načrte Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za leto 2021 ter se seznanili z oceno poslovanja za leto 2020.

Cisto zate Logotip 14

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana potrdili poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, VOKA SNAGA in Ljubljanski potniški promet (LPP) za leto 2021. Vse družbe v skupini Javnega holdinga v letu 2021 načrtujejo pozitivni poslovni izid, razen družbe LPP, ki zaradi vpliva epidemije COVID-19 in njenih posledic na poslovanje družbe, načrtuje izgubo. Pozitivni rezultat načrtujejo Javni holding Ljubljana v višini 577 tisoč EUR, VOKA SNAGA v višini 987 tisoč EUR in Energetika Ljubljana v višini 3.868 tisoč EUR. Družba LPP načrtuje izgubo v višini 3.114 tisoč EUR, pri čemer pa niso zajeti ukrepi pomoči iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7). Posledično bo družba LPP v prvem polletju 2021 pripravila rebalans poslovnega načrta.

Družbe v skupini Javnega holdinga v letu 2021 načrtujejo v investicijske projekte vložiti 106,9 mio EUR lastnih sredstev. Največ sredstev bo za investicije namenila Energetika Ljubljana, in sicer v višini 80,5 mio EUR, od tega 64,1 mio EUR za postavitev plinsko-parne enote PPE-TOL, družba VOKA SNAGA bo investicijam namenila 24,6 mio EUR in LPP 1,7 mio EUR.

Najpomembnejša investicija Energetike Ljubljana je izgradnja plinsko-parne enote PPE-TOL, za katero je predviden prvi zagon plinskih turbin že proti koncu leta 2021, zaključek projekta pa poleti 2022. Preostala investicijska vlaganja v Energetiki Ljubljana so načrtovana v skupni višini 16,4 mio EUR.
V letu 2021 je skladno s strateškim načrtom načrtovana investicija v obnovo naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike v Toplarni Šiška (SPTE TOŠ) z močjo 7,56 MW in ocenjeno celotno vrednostjo v višini 7,2 mio EUR. Načrtovana kogeneracija bo nadomestila obstoječo dotrajano napravo moči 6,5 MW, ki obratuje brez podpore in je na izteku življenjske dobe. Načrtovana je tudi gradnja zadnje faze povezovalnega plinovoda na odseku Grosuplje – Škofljica za izpolnitev obveznosti po koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje. Načrtuje se tudi širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Log – Dragomer.
Pomembnejša večja projekta, ki se bosta odvijala v prihodnjih letih, pa sta postavitev objekta za energetsko izrabo odpadkov ter obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice. Z izgradnjo objekta za energetsko izrabo odpadkov bo v okviru koncepta krožnega gospodarstva uvedena celovita in trajnostna rešitev za uporabo tistega dela odpadkov, ki ostane po predelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana. V letu 2021 so v zvezi s tem predvidene aktivnosti v smeri izdelave investicijsko tehnične dokumentacije, priprava elaboratov, presoj, tehničnih rešitev in sprejetja OPPN kot osnove za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Energetika Ljubljana se na področju obnov in gradenj vročevodnega in plinovodnega omrežja vključuje tudi v sočasne gradnje, ki potekajo v okviru kohezijskega projekta Čisto zate – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Družba VOKA SNAGA za leto 2021 načrtuje investicije v višini 24,6 mio EUR, skupaj z investicijami, ki so financirane s sredstvi občin v višini 933 tisoč EUR, pa 25,5 mio EUR. Za dejavnost ravnanja s pitno in odpadno vodo se načrtuje 82,7 % investicijskih vlaganj, za dejavnost ravnanja z odpadki 11,3 %, preostalih 6 % pa za ostale dejavnosti ter nakup razne opreme za izvajanje podpornih procesov.
Predvidene so obnove komunalnih sistemov za zagotavljanje ustrezne oskrbe s storitvami ravnanja s pitno in odpadno vodo ter ravnanja z odpadki in za zmanjševanje vodnih izgub, širitev javne kanalizacijske infrastrukture, posodobitev delovnih vozil in strojev za zbiranje in odlaganje odpadkov ter za gradnjo podzemnih zbiralnic in novih zbirnih centrov. Med večjimi investicijami so: obnova vodovoda Tacen, obnova vodovoda Kašelj in rekonstrukcija vodovoda v Črni vasi od Ižanske ceste do potoka Iška.
V sklopu Velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja bo družba v letu 2021 nadaljevala strokovni nadzor na vseh treh delih kohezijskega projekta. Izvedba prvega dela projekta, nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (MOL) bo v letu 2021 potekala v MOL in v Občini Vodice, v Občini Medvode pa se gradnja bliža koncu. V okviru drugega dela kohezijskega projekta, izgradnja III. faze CČN Ljubljana, se bo v letu 2021 pridobilo gradbeno dovoljenje in pričela gradnja objektov na podlagi spremembe okoljevarstvenega soglasja.
Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih od 2000 PE v MOL (tretji del projekta) se bo v letu 2021 zaključila na dvajsetih območjih ter nadaljevala na dodatnih štirinajstih območjih. Sočasno z gradnjo kanalizacije se bo na večini območij obnovil oziroma rekonstruiral tudi vodovod.

V družbi LPP pričakujejo, da bo, glede na razmere v gospodarstvu v povezavi z razglašeno epidemijo COVID-19 ter predvidevanjih za leto 2021, javni prevoz v letu 2021 ves čas obratoval, vendar v omejenem oziroma zmanjšanem obsegu. Temeljno vodilo v letu 2021 bo še vedno varno in zanesljivo izvajanje javnega potniškega prevoza, poleg tega pa predvsem ohranjanje delovnih mest in finančna stabilnost družbe. Glede na negotove razmere zaradi epidemije COVID-19, družba LPP načrtuje minimalne investicije v višini 1,7 mio EUR, predvsem za nabavo opreme za sistem Urbana, tehnične preglede in mehanične delavnice.

Družbeniki so se v nadaljevanju seje seznanili tudi z razširjeno informacijo o poslovanju družb v skupini Javnega holdinga za obdobje januar – september 2020 ter z informacijo o oceni poslovanja za leto 2020. Na podlagi ocene bosta pozitivno poslovali družba Energetika Ljubljana v višini 5.052 tisoč EUR in družba Javni holding Ljubljana v višini 5.043 tisoč EUR. Družba VOKA SNAGA ocenjuje negativni poslovni izid v višini 525 tisoč EUR. Družba LPP pa bo poslovno leto 2020 zaključila z rahlo izgubo, pri čemer bo poslovni izid lahko tudi pozitiven, glede na sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7) in pojasnila pristojnih organov glede uveljavljanja ukrepov pomoči iz navedenega zakona.

Družbeniki so na seji skupščine soglasno potrdili tudi predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe LPP, v višini 1,08 mio EUR.

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani obravnavali in sprejeli Program ravnanja s komunalnimi odpadki družbe VOKA SNAGA za leto 2021 in se seznanili s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve javnih podjetij povezanih v Javni holding Ljubljana v letu 2020.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Preberite tudi: