ponedeljek, 9. 12. 2019

Zasedala sta skupščina Javnega holdinga Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij

Na seji skupščine so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli poslovne in investicijske načrte Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za leto 2020 ter se seznanili z oceno poslovanja družb v skupini za leto 2019. V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana potrdili poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, VOKA SNAGA in Ljubljanski potniški promet za leto 2020. Vse družbe v skupini Javnega holdinga v letu 2020 načrtujejo pozitivno poslovanje. Javni holding Ljubljana načrtuje pozitivni poslovni rezultat v višini 495 tisoč EUR, družba VOKA SNAGA v višini 93 tisoč EUR, Energetika Ljubljana v višini 173 tisoč EUR in družba Ljubljanski potniški promet v višini 68 tisoč EUR.

Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana v letu 2020 načrtujejo v investicijske projekte vložiti 80,5 mio EUR lastnih sredstev in izvesti za 121 tisoč EUR investicij s sredstvi lokalnih skupnosti. Največ lastnih sredstev bo za investicije namenila Energetika Ljubljana, in sicer v višini 62,4 mio EUR, od tega 49,6 mio EUR v postavitev plinsko parne enote (PPE-TOL). Družba VOKA SNAGA bo investicijam namenila 15,9 mio EUR in Ljubljanski potniški promet 2 mio EUR.

Najpomembnejša investicija Energetike Ljubljana je izgradnja plinsko parne enote (PPE-TOL), za katero se v letu 2020 načrtuje poraba sredstev v višini 49,6 mio EUR. V letu 2019 so bili za izvedbo te investicije doseženi pomembni premiki, in sicer podpis pogodbe z izvajalcem za dobavo glavne tehnološke opreme ter najem dolgoročnega kredita za investicijo. Preostala investicijska vlaganja v Energetiki Ljubljana so načrtovana v skupni višini 12,8 mio EUR.

V skladu s strateškim načrtom bodo v letu 2020 pričeli tudi z aktivnostmi obnove oziroma zamenjave obstoječe 6,5 MW kogeneracije SPTE TOŠ na lokaciji Šiška z novo, moči 7,5 MW in boljšim izkoristkom, za katero so v oktobru 2019 s strani Agencije za energijo prejeli sklep o pridobitvi obratovalne podpore za električno energijo iz soproizvodnje.

Energetika Ljubljana v letu 2020 načrtuje gradnjo novih polnilnic CNG, na Letališki cesti jo bo v letu 2020 zaključila, v Stanežičah pa bo gradnja izvedena v letu 2021.

Družba bo aktivno nadaljevala z iskanjem ustreznih dolgoročnih rešitev problematike odvoza in prevzemanja pepela in žlindre, s ciljem, da se le-ta okoljsko in stroškovno učinkovito uporabi kot nadomeščanje naravnim agregatom.

Družba VOKA SNAGA za leto 2020 načrtuje investicije v višini 15,9 mio EUR, skupaj z investicijami, ki so financirane s sredstvi lokalnih skupnosti, pa 16 mio EUR. Za dejavnost oskrbe s pitno vodo se načrtuje 41,2 % investicijskih vlaganj, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode 39,4 %, za dejavnost zbiranja odpadkov 10,7 %, preostalo pa za nakup opreme za izvajanje podpornih procesov in ostalih dejavnosti.

Predvidene so zamenjave vodovodnega omrežja in več odsekov kanalizacijskega omrežja, obnove zgradb, tehnološke opreme ter tudi zamenjave dotrajanih smetarskih vozil in delovnih strojev za vzdrževanje omrežja, ureditev prostora za ločene frakcije v zbirnem centru Barje, gradnja zbirnih centrov na Povšetovi, v Stanežičah in v Zalogu ter postavitev sončne elektrarne v Zalogu, ki bo zagotovila dodatne energetske zmogljivosti za potrebe CČN Ljubljana.

V sklopu Velikega kohezijskega projekta Čisto.Zate Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja bo družba tudi v prihodnjem letu s strokovno podporo sodelovala pri aktivnostih za realizacijo vseh treh delov projekta. V okviru tretjega dela kohezijskega projekta »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah, večjih od 2000 PE v MOL« so načrtovani zaključki gradnje na dvajsetih območjih ter začetek gradenj na štirinajstih območjih. Sočasno z gradnjo kanalizacije se bo na večini območij obnovil oziroma rekonstruiral tudi vodovod. Energetika Ljubljana se v okviru sočasnih gradenj prav tako vključuje v kohezijski projekt, in sicer na področjih, kjer poteka gradnja javne kanalizacije v aglomeracijah, hkrati pa se ureja tudi vsa ostala infrastruktura.

Cisto zate Logotip 16

V družbi Ljubljanski potniški promet pričakujejo, da bodo v letu 2020 uvedeni vsi produkti IJPP in da bo doseženo sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo tudi za vse vozovnice za mestni promet. Oktobra 2019 je bil namreč sprejet Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki od 1. julija 2020 dalje uvaja brezplačne vozovnice za upokojence in tiste, ki so starejši od 65 let, vojne veterane, študente invalide in mlade registrirane športnike, vendar ne za mestne linije javnega prevoza.

Od vzpostavitve IJPP družba pričakuje večji delež potovanj iz okoliških mest in krajev v Ljubljano ter posledično večjo uporabo mestnega prometa v sami Ljubljani, saj bodo uporabniki pridobili enotno vozovnico, nižjo ceno prevoza in večjo ponudbo prevozov z avtobusi, še posebno z vključitvijo vozovnic za linije mestnega prometa.

Družbeniki so se v nadaljevanju seje seznanili z razširjeno informacijo o poslovanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana za obdobje januar–september 2019 ter z oceno poslovanja za leto 2019. Družba Javni holding Ljubljana bo v letu 2019 po oceni poslovala s pozitivnim poslovnim izidom v višini 609,5 tisoč EUR, VOKA SNAGA s pozitivnim poslovnim izidom v višini 161,9 tisoč EUR ter LPP s pozitivnim poslovnim izidom v višini 143 tisoč EUR. Energetika Ljubljana bo po oceni poslovno leto zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini 1,97 mio EUR. Slabša ocena od predvidenega rezultata za leto 2019 je posledica neuspešnega postopka prodaje poslovnega deleža družbe Energetike Ljubljana v družbi Resalta B.V.

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani obravnavali in sprejeli Program ravnanja s komunalnimi odpadki družbe VOKA SNAGA za leto 2020.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

 

Preberite tudi: