sreda, 9. 1. 2019

Zasedanje Skupščine Javnega holdinga Ljubljana

Na seji skupščine so se 9. januarja 2019 sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, na svoji prvi redni seji po lokalnih volitvah je zasedal tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana potrdili poslovne načrte Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet za leto 2019. Vse družbe v skupini Javnega holdinga v letu 2019 načrtujejo pozitivno poslovanje. Javni holding Ljubljana načrtuje pozitivno poslovanje v višini 379.561 EUR, družba JP Vodovod-Kanalizacija v višini 17.909 EUR, Energetika Ljubljana v višini 206.251 EUR, družba Ljubljanski potniški promet v višini 17.110 EUR in družba Snaga v višini 12.310 EUR.

Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana v letu 2019 načrtujejo v investicijske projekte vložiti 80,4 mio EUR lastnih sredstev in izvesti za 2,4 mio EUR investicij s sredstvi lokalnih skupnosti. Največ lastnih sredstev bo za investicije namenila Energetika Ljubljana, in sicer v višini 53,3 mio EUR, družba JP Vodovod-Kanalizacija bo investicijam namenila 15,4 mio EUR, Ljubljanski potniški promet 8,3 mio EUR, Snaga 3,2 mio EUR in Javni holding Ljubljana 0,15 mio EUR.

Energetika Ljubljana za obnove in nadomestitve načrtuje porabo 6,7 mioEUR sredstev, glavnino za obnove energetskih virov in omrežij. Obsežne obnove na proizvodnih virih so nujne zaradi starosti naprav in okoljskih omejitev. Za razvojne projekte pa družba načrtuje 46,6 mio EUR, od tega za največji projekt družbe, postavitev plinsko parne enote (PPE-TOL), 38,7 mio EUR. Investicija bo nadomestila obstoječa premogovna bloka 1 in 2, ki od sredine leta 2020 ne bosta več v obratovanju zaradi tehnološke starosti in zaostrovanja okoljskih kriterijev za mejne vrednosti emisij. S postavitvijo PPE-TOL bo zagotovljeno, da bo obratovanje naprave zadostilo vsem okoljskim zahtevam. Končni izbor izvajalca za dobavo glavne tehnološke opreme LOT 1 je predviden v prvem kvartalu 2019, sledi začetek izvedbe del v okviru dobave glavne tehnološke opreme s samim podrobnim načrtovanjem nove elektrarne, začetek gradbenih del ter začetek izdelave glavnih sklopov opreme.

Večji obseg gradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Energetika Ljubljana načrtuje tudi na območju občine Grosuplje, s povezavo na obstoječe plinovodno omrežje na območju občine Škofljica, ki bo realizirana do leta 2020.

Družba JP Vodovod-Kanalizacija za leto 2019 načrtuje investicije v višini 15,4 mio EUR, od tega 12,7 mio EUR za obnove in nadomestitve oskrbnih sistemov in 2,7 mio EUR za razvojne projekte. V sklopu velikega kohezijskega projekta Čisto.Zate, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, bo družba tudi v prihodnjem letu občinam investitorkam v vlogi pooblaščenega predstavnika investitorja nudila strokovno pomoč in sodelovala pri aktivnostih za realizacijo vseh treh delov projekta. Obseg nalog izhaja iz dejstva, da bo družba upravljavec vse infrastrukture, ki bo zgrajena v okviru velikega kohezijskega projekta v vseh treh občinah.

Cisto zate Logotip 16

Sočasno z izvajanjem tretjega dela velikega kohezijskega projekta družba načrtuje obnove vodovodnega omrežja na petnajstih območjih v aglomeraciji Ljubljana (Glince in Dolnice, Cesta Andreja Bitenca, Šmartinska in Kamnogoriška cesta, Stožice, Zalog, Zaloška – Studenec, Slape, Hrušica in Litijska cesta, Na Trati, Ježica, Kleče, Vevče, Medveščkova in Ogrinčeva ulica). V letošnjem letu se predvideva tudi razpis za vse preostale ulice vseh štirih aglomeracij.

Energetika Ljubljana se v okviru sočasnih gradenj tudi vključuje v kohezijski projekt na področjih, kjer poteka gradnja javne kanalizacije v aglomeracijah, hkrati pa se ureja tudi vsa ostala infrastruktura.

Skupna vrednost investicijskih naložb družbe Snaga za leto 2019 znaša 5,6 mio EUR, od tega bo za 3,2 mio EUR investicij izvedenih s sredstvi Snage ter za 2,4 mio EUR investicij s sredstvi občin. Eden večjih projektov, ki jih Snaga načrtuje, je začetek gradnje nadomestnega skladišča za rezervne dele in nadstrešnice za skladiščenje reciklatov. Načrtujejo tudi nakup smetarskih vozil, potrebnih predvsem zaradi spremembe zakonodaje na področju zbiranja BIO odpadkov.

Družba Ljubljanski potniški promet bo v letu 2019 nadaljevala z uvajanjem integriranega javnega prevoza potnikov (IJPP). Za investicije v letu 2019 družba LPP načrtuje 8,3 mio EUR, od tega 3,1 mio EUR za nabavo medkrajevnih avtobusov z namenom posodobitve voznega parka in zmanjšanja onesnaževanja okolja ter zagotovitve pogojev za izvajanje prevozov po koncesijski pogodbi.

Družbeniki so se v nadaljevanju seje seznanili tudi z razširjeno informacijo o poslovanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana za obdobje januar – september 2018 ter z oceno poslovanja za leto 2018. Družba Javni holding Ljubljana bo v letu 2018 po oceni poslovala s pozitivnim poslovnim izidom v višini 3.378.053 EUR, JP Vodovod-Kanalizacija s pozitivnim poslovnim izidom v višini 15.507 EUR in Energetika Ljubljana s pozitivnim poslovnim izidom v višini 90.530 EUR. Za ostali družbi se ocenjuje negativni poslovni izid, in sicer za družbo Snaga v višini -5.710.000 EUR in za LPP v višini -6.803.238 EUR.

Prva seja Sveta ustanoviteljev javnih podjetij

Skupščini je sledila prva redna seja Sveta ustanoviteljev javnih podjetij po lokalnih volitvah, na kateri je bil za predsednika Sveta ustanoviteljev izvoljen župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, za njegovega namestnika pa župan Občine Brezovica Metod Ropret. Člani Sveta ustanoviteljev so v nadaljevanju seje sprejeli Program ravnanja s komunalnimi odpadki družbe Snaga za leto 2019 ter soglašali s predlogom prodaje nepremičnin družbe Snaga na lokaciji Samskega doma na Poljanski ulici. Soglašali so tudi s predlogom družbe Energetika Ljubljana za prodajo poslovnega deleža v družbi GGE Netherlands B.V.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Preberite tudi: