Oddelek za finance in računovodstvo

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave, so za Oddelek za finance in računovodstvo predvidene naslednje naloge:

 • Pripravlja in izvaja proračun MOL, zaključni račun proračuna in druge akte s področja financ
 • Sestavlja premoženjsko bilanco in vodi evidenco finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega premoženja MOL
 • Vodi finančno poslovanje
 • Vodi računovodstvo
 • Spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe
 • Opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem MOL
 • Opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov MOL, ki jih pripravljajo organi mestne uprave, in daje strokovno soglasje
 • Daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri
 • Daje mnenje h gradivom za mestni svet, ki imajo finančne posledice in jih pripravljajo organi mestne uprave.

Organizacijske enote v sestavi

 • Odsek za finance in proračun
 • Odsek za računovodstvo

 

Več o organizacijskih enotah Oddeleka za finance in računovodstvo