Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Zaključen: 30. 9. 2019

Datum objave: 30. 8. 2019
Rok za prijavo: 30. 9. 2019

Poziv je zaprt, ker so porabljena predvidena sredstva.

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2019. Projekti, ki so bili v letu 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA, niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 30. septembra 2019. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 30. septembra 2019, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI«.

Razpisne datoteke