Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Zaključen: 15. 10. 2018

Datum objave: 14. 9. 2018
Rok za prijavo: 15. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2014, 2015, 2016 ali 2017 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2018. Javni poziv je odprt do porabe sredstev (30.000,00 EUR), vendar najdlje do 15. oktobra 2018. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 15. oktobra 2018, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI«.

Razpisne datoteke