A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. kulturno-umetnostna vzgoja,
F. knjiga in mesto,
G. Ljubljana bere,
H. mladike – prvi projekti.

" />

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 15. 2. 2024

Datum objave: 15. 12. 2023
Rok za prijavo: 15. 2. 2024

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana izvedeni v letu 2024. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. kulturno-umetnostna vzgoja,
F. knjiga in mesto,
G. Ljubljana bere,
H. mladike – prvi projekti.

MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2024 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
  • podpora nevladnim kulturnim organizacijam in skupinam, kakor tudi samozaposlenim v kulturi in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL ter pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
  • spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
  • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
  • povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
  • večanje dostopnosti knjig in branja.

Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Povezava do nje je objavljena tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec iz spletne aplikacije za vsako vlogo posebej natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. K natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge, če jih ni oddal v elektronski obliki v spletni aplikaciji.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije (z vsemi zahtevanimi prilogami), predložiti v poslovnem času Glavne pisarne Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1 najkasneje 15. 2. 2024 oziroma ga najkasneje ta dan do 24. ure oddati na pošto kot priporočeno pošiljko ter poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – PROJEKTI«, navedbo razpisnega področja (npr. A. UPRIZORITVENE UMETNOSTI ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno področje prijavitelj oddaja vlogo ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Vsako vlogo je potrebno oddati v ločeni ovojnici.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog so objavljena na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.

Razpisne datoteke