Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2017 in programov za obdobje od 2017 do 2019 s področja mladinskega sektorja v MOL

Zaključen: 1. 12. 2016 , odpiranje prijav: 5. 12. 2016

Datum objave: 28. 10. 2016
Rok za prijavo: 1. 12. 2016
Odpiranje prijav: 5. 12. 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 1. 12. 2016. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure.

Obrazci

Razpisne datoteke