Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 s področja mladinskega sektorja v MOL

Zaključen: 24. 11. 2020 , objava rezultatov: 25. 2. 2021

Datum objave: 23. 10. 2020
Rok za prijavo: 24. 11. 2020
Rezultati razpisa: 25. 2. 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter sekundarnim preventivnim programom za otroke in mladostnike.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 24. 11. 2020. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure.

Dodatno pojasnilo v povezavi z obrazcem – Sporazum o sodelovanju
Prijavitelje projektov in programov obveščamo, da bomo kot ustrezne upoštevali obrazce sporazumov o sodelovanju, ki jih bodo prijavitelji zbrali preko elektronske pošte in ne bodo nujno vsebovali originalnih podpisov partnerjev. Ustrezne bodo tudi posamezne izjave partnerjev, ki ne bodo podane na predpisanem obrazcu, če bodo vsebovale vse podatke, ki jih predvideva predpisani obrazec in bodo priložene vlogi.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa