Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2024 in programov za obdobje od 2024 do 2026 s področja mladinskega sektorja v MOL

Zaključen: 22. 11. 2023

Datum objave: 27. 10. 2023
Rok za prijavo: 22. 11. 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter preventivnim programom za mlade.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/avtorizacija/.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 22. 11. 2023. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure.

Razpisne datoteke