Svet za mlade v Mestni občini Ljubljana

Krepitev dialoga z mladimi

Med desetimi ključnimi prioritetami, ki so jih predlagali mladi sami pri oblikovanju strategije MOL za mlade 2016-2025, je tudi krepitev dialoga med deležniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanje političnega telesa, ki ga sestavljajo mladi in se opredeljuje do ključnih vprašanj povezanih z mladimi.

Zato je bil v letu 2016 prvič oblikovan svet za mlade, kot posvetovalno telo župana, ki ga sestavljajo:

 • vse svetnice in vsi svetniki Mestnega sveta, ki ob nastopu mandata niso bili starejši od 29 let; 
 • 1 član ali članica s strani Urada za mladino MOL; 
 • 1 član ali članica s strani Javnega zavoda Mladi zmaji; 
 • 1 član ali članica na predlog Mladinskega sveta Ljubljana; 
 • 4 člani, ki jih na podlagi izvedenega javnega povabila strokovni in zainteresirani javnosti, imenuje župan.

Naloge Sveta

 • spremlja uresničevanje ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025; 
 • daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025; 
 • daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih; 
 • opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje; 
 • obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli; 
 • izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

Sestava sveta

Župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković je 9. 5. 2019 izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana.

V novem mandatu so bili v Svet za mlade imenovani:

 • Emilija Mitrović Miloš, predsednica (mestna svetnica)
 • Gregor Slabe (mestni svetnik)
 • Grega Ciglar (mestni svetnik)
 • Ksenja Perko (JZ Mladi zmaji)
 • Katarina Gorenc (Urad za mladino MOL)
 • Ivan Jaćimović (Mladinski svet Ljubljana)
 • Nika Gregorin Juranovič (predstavnica strokovne in zainteresirane javnosti)
 • Kaja Savodnik (predstavnica strokovne in zainteresirane javnosti)
 • Rok Kastelic (predstavnik strokovne in zainteresirane javnosti)
 • Maša Cvar (predstavnica strokovne in zainteresirane javnosti)