Urad za mladino

Mesto mladih za mlade

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen leta 1995 z namenom, da koordinira prostočasne aktivnosti na področju dela z mladimi, spodbudi aktivnosti in možnosti, ki jih ponujajo javni zavodi in mladinske nevladne organizacije, ter se odziva na potrebe mladih v mestu. Mestna občina Ljubljana je leta 2012 prvič prejela naziv Mladim prijazna občina.

Naziv prejmejo tiste lokalne skupnosti, ki izvajajo ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in zagotavljajo mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost. Leta 2015 je Mestni svet MOL sprejel Strategijo MOL za mlade 2016-2025, ki je prvi strateški dokument na področju mladih in ki je Uradu za mladine začrtal nekatere nove naloge.

V letu 2016 je bil naziv Mladim prijazna občina, na podlagi sistematičnega ukvarjanja s področjem mladine in strateškega načrtovanja mladinske politike, podaljšan za naslednje petletno obdobje. 

Naloge Urada

 • Spremlja položaj mladih v MOL, zlasti populacije med 15 in 29 let.
 • Pripravlja strokovne podlage in koordinira celovito mladinsko politiko v MOL.
 • Sodeluje z vsemi akterji, ki vplivajo na položaj mladih v MOL, od izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa, stanovanjske politike, zdravja, sociale in drugimi.
 • Odpira možnosti za dejavno participacijo mladih pri oblikovanju različnih javnih politik, ki vplivajo na njihov položaj.
 • Spodbuja ustanavljanje in delovanje četrtnih mladinskih centrov ter izvajanje programov in projektov, namenjenih mladim.
 • Zagotavlja informiranje in svetovanje mladinskim organizacijam in organizacijam, ki se ukvarjajo z mladimi.
 • Pripravlja in izvaja javne razpise za izvedbo programov in mladinskih projektov ter programov za mlade v MOL.
 • Pripravlja programe izobraževanja za mladinske delavce za delovanje v organizacijah ter izvaja podporne dejavnosti za mladinske organizacije.

Podpora delovanju mladinskih organizaciji in organizacij za mlade

Urad za mladino spodbuja izvajanje programov in projektov nevladnih organizacij s področja mladinske dejavnosti:

 • z zagotavljanjem možnosti za brezplačno uporabo prostorov za delovanje organizacij,
 • z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje projektov in programov za mlade,
 • podporo mreženju akterjev na področju mladinske dejavnosti. 

Z namenom povezovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade, za lažjo možnost izmenjave dobrih praks, za pomoč pri promociji in obveščanju, Urad za mladino podpira tri vsebinske mreže:

1. Vsebinska mreža na področju informiranja L'mit
Info ŠKUC
(koordinator mreže)

2. Vsebinska mreža na področju preprečevanja nasilja Drugačna zveza
Društvo Ključ
(koordinator mreže)

3. Vsebinska mreža na področju preventivnega uličnega dela Mlada ulica
Zavod BOB
(koordinator mreže)

Mladinski svet Ljubljane

V skladu z Zakonom o mladinskih svetih Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za delovanje Sveta za mlade v Mestni občini Ljubljana. Ta združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL, je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Mednarodno sodelovanje

Job Town 2 - Program URBACT – Ljubljana je del programske mreže osmih mest, ki si v okviru projekta prizadevajo za uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi. Preko projekta bomo oblikovali akcijski načrt in iskali najboljše prakse za povečanje zaposljivosti mladih v Ljubljani, kar je tudi eden od prednostnih ciljev Strategije MOL za mlade 2016-2025. Urad za mladino je leta 2012 postal del mreže European Master in Migration and Intercultural Relations EMMIR – A transnational African European Network, ki je partner programa Erasmus Mundus podiplomskega študija.

Iz Slovenije v mreži sodelujejo še Univerza v Novi Gorici, Slovenska filantropija, Inštitut za migracije pri SAZU. Podiplomskim študentom omogočamo praktično izkušnjo sodelovanja pri interkulturnih programih, ki se izvajajo v okviru Urada za mladino in JZ Mladi zmaji v Ljubljani.