četrtek, 27. 8. 2020

Novo šolsko leto je pred vrati

Na Mestni občini Ljubljana se aktivno pripravljamo na novo šolsko leto. Zavedamo se, da so otroci in mladi naša prihodnost, zato jim omogočamo kakovostno sedanjost in prihodnost v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah.

Izvajamo raznovrstne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, od področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter preprečevanja zasvojenosti do podeljevanja štipendij za nadarjene mlade, sofinanciranja prostočasnih programov za otroke ter zagotavljanja usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za delo z mladimi in starši.

Javni vrtci MOL

V šolskem letu 2020/2021 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.191 otrok. Vključenost se je v preteklem šolskem letu povečala na 95,5 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a znašala 81,2 %.

Vrtci so prejeli 3.149 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2020/2021, od tega 2.694 vlog za I. starostno obdobje in 455 vlog za II. starostno obdobje.
Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2019/2020 so vrtci prejeli 3.304 vlog, od tega 2.830 vlog za I. starostno obdobje in 474 vlog za II. starostno obdobje, torej skupno 155 vlog oziroma 5 % manj.

Na prvo objavljenem centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/2021 na dan 11. 6. 2020 je bilo 433 čakajočih otrok, od tega 417 otrok za I. starostno obdobje in 16 otrok za II. starostno obdobje.
Za primerjavo z lanskim letom: na prvem centralnem čakalnem seznamu na dan 17. 5. 2019 za vpis za šolsko leto 2019/2020 je bilo 565 čakajočih otrok, od tega 538 otrok za I. starostno obdobje in 27 otrok za II. starostno obdobje.

foto

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2020/2021 do 24. 8. 2020 sprejeli 2.776 otrok, od tega 2.390 otrok za I. starostno obdobje oziroma 88,71 % in 386 otrok za II. starostno obdobje oziroma. 84,83 % glede na vse prejete vloge.

Na trenutnem centralnem čakalnem seznamu na dan 24. 8. 2020 je 132 čakajočih otrok, od tega 127 otrok za I. starostno obdobje in 5 otrok za II. starostno obdobje, slednji so že prejeli ponudbo za podpis pogodbe, vendar so jo zavrnili, saj želijo točno določeno enoto oziroma lokacijo. Od skupno 132 otrok je 26 otrok, ki so uvrščeni na zadnje mesto čakalnega seznama, ker so starši že najmanj trikrat odklonili ponujeno prosto mesto.

Od 132 otrok na centralnem čakalnem seznamu ni otrok s stalnim prebivališčem v MOL in izbrano možnost katerikoli vrtec, saj starši želijo točno izbrano enoto vrtca.

Že sedmo leto v Ljubljani zagotavljamo vsem staršem s pogoji javni vrtec že v spomladanskih mesecih (stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL, starostni pogoj ter izbira kamorkoli). Ocenjujemo, da bodo vsi otroci iz MOL s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. 9. 2020 dobili mesto v javnem vrtcu, razen če želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

V javnih vrtcih bomo še naprej izvajali nadstandardne programe za otroke, kot so obogatitvene dejavnosti, krajši tabori, letovanja in zimovanja in jih dodatno subvencionirali iz proračuna MOL.

foto

Tudi letos bomo še naprej pospeševali inkluzivne programe za otroke s posebnimi potrebami in skupaj z drugimi strokami prilagajali oddelke, kot je razvojni oddelek za otroke z avtističnimi motnjami (SOOAM) v Vrtcu Pedenjped, po vzoru katerega v novem šolskem letu odpiramo dva nova oddelka v Vrtcu Vodmat in Vrtcu Miškolin. Strokovni delavci skupaj s starši za vsakega otroka v SOOAM pripravijo individualni program, ki upošteva posebnosti, težave, močna in šibka področja ter njegov razvoj. S programom SOOAM se otroka usposobi za samostojno življenje in opremi z veščinami in spretnostmi, ki mu bodo zagotovile nadaljnjo uspešnost v ustreznem šolskem programu.

784 oddelkov v 23 javnih vrtcih

Z novim šolskim letom se zapirata dva oddelka, in sicer v Vrtcu Črnuče in Vrtcu Pod Gradom, odpira pa se polovični oddelek v Vrtcu Pedenjped na Jančah. V obdobju po letu 2006 smo v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok. Odprli smo 104 nove oddelke, tako da smo do leta 2018, ko je bilo v vrtce vpisanih največ otrok (13.582), omogočili vstop v vrtec za dodatnih 3.028 otrok. Zaradi zmanjševanja rojstev upada število vpisanih otrok v ljubljanske vrtce, zato preurejamo prostore, ki smo jih v osnovnih šolah uporabili za izvajanje programa predšolske vzgoje, in jih ponovno namenjamo osnovnošolskim otrokom.

Poleg sredstev za programe v vrtcih na MOL iz proračuna namenjamo še obsežna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, kar ne bremeni staršev, saj ti stroški niso vključeni v ceno programov.

Večji projekti v letu 2020

 • Vrtec Jelka, enota Palčki – celovita prenova objekta in nadzidava, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Vrtec Viški gaj, enota Zarja – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Vrtec Kolezija, enota Murgle – celovita prenova objekta in izgradnja večnamenskega prostora ter prenova kuhinje, predviden zaključek do novembra 2020 (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran s sredstvi EKO sklada);
 • Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Vrtec Ciciban, enota Ajda – celovita prenova objekta z izgradnjo večnamenskega prostora, projekt bo predvidoma zaključen do marca 2021 (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran iz državnih sredstev preko ZFO v višini 1.223.956 EUR).

Investicijski načrt bomo tudi v prihodnje smiselno prilagajali glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska in vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v MOL

foto

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2020/2021 povečuje, in sicer bo v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana 441 učencev več kot v preteklem šolskem letu. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 26.369 osnovnošolcev v 1.154 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 25.203 učencev, ki bodo razporejeni v 1.103 oddelkih. V šolskem letu 2020/2021 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 18 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.
Po en oddelek več bodo imele OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kašelj, OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Trnovo, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vrhovci; na OŠ Ketteja in Murna in OŠ Spodnja Šiška pa bodo imeli po dva oddelka več. Na OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Polje, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Vižmarje Brod bo en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

Povprečno število učencev v oddelku javnih šol ostaja v primerjavi s preteklim letom na isti ravni z blagim povečanjem z 22,82 na 22,85.

foto

V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo število prvošolcev povečalo za 71 učencev, in sicer se bo 2.810 prvošolcev šolalo v 128 oddelkih javnih šol na območju MOL. Skupno se bo na območju Ljubljane izobraževalo 2.926 prvošolcev v 134 oddelkih. Število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2020/2021 v primerjavi s preteklim letom v ljubljanskih javnih osnovnih šolah povečalo za 6 oddelkov. V treh javnih osnovnih šolah bo en oddelek prvega razreda manj kot v preteklem šolskem letu (OŠ Nove Fužine, OŠ Vič in OŠ Vižmarje Brod), v devetih osnovnih šolah pa en oddelek prvega razreda več v primerjavi s preteklim šolskim letom (OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ Kašelj, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Koseze, OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Jarše, OŠ Prule, OŠ Riharda Jakopiča). Nadaljuje se trend polnjenja ljubljanski javnih osnovnih šol, saj osnovno šolo zapuščajo številčno šibkejše generacije devetošolcev (2.320), vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev (2.810), številčno največje pa so generacije učencev, ki so v 2.–6. razredu.

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda javnih šol bo v primerjavi s preteklim šolskim letom upadlo z 22,45 na 21,95.

V obdobju od 2009 do 2020 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 25.203, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 6.031 učencev več kot pred enajstimi leti. Analiza vpisa v javne šole MOL za obdobje 2009/2010–2018/2019 je pokazala, da na vpis otrok vpliva več dejavnikov hkrati. Kot osrednje smo identificirali število rojenih otrok na območju MOL, število odloženih vpisov v prvi razred osnovne šole na območju MOL, število prepisov IZ matične šole na osnovno šolo v drugem šolskem okolišu in število prepisov NA osnovno šolo na območju MOL iz drugega šolskega okoliša.

Število rojstev upada, vendar je še vedno za več kot 30 % višje, kot je bilo ob vpisu v šolsko leto 2009/2010. Povprečni delež odloženih vpisov od vseh rojenih se je v zadnjih desetih leti izrazito povečal iz 5,6 % na 15 %. Število prepisov iz in na šole ter število odlogov linearno naraščata, in sicer se prehajanje otrok med šolami povečuje, ob vpisu v prvi razred pa se srečujeta dve generaciji. Posledično bo upad vpisa v šole verjetno še nekoliko poznejši, kot če bi izhajali samo iz števila rojstev.

Dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljamo z večjim številom prostorov, ki jih dosegamo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, zvečjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.103 oddelki) povečali kar za 159 oddelkov.

foto

Ob zagotavljanju zadostnih prostorskih kapacitet pri načrtovanju večjih investicij na področju vzgoje in izobraževanja prioritetno izvajamo posege za doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov ter z izboljševanjem energetske učinkovitosti zasledujemo cilje kakovostnih bivalnih pogojev za otroke in zaposlene.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2020

 • OŠ Riharda Jakopiča – rušitev in novogradnja prizidka s telovadnico in dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do maja 2021
 • OŠ Martina Krpana – rušitev in novogradnja prizidka z dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do aprila 2021
 • OŠ Vrhovci – rušitev in novogradnja za pridobitev novih učilnic, projekt bo zaključen v decembru 2020
 • Osnovna šola Nove Fužine – celovita obnova objekta in nadgradnja objekta, ki vključuje ureditev 5 oddelkov Vrtca Pedenjped enota Šlik Šlak, projekt bo zaključen do novembra 2020 (projekt je vključen v EOL-3)
 • OŠ Koseze – izgradnja novega prizidka, ki bo zaključena v novembru 2020
 • OŠ Franca Rozmana Staneta – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020
 • OŠ Mirana Jarca – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020

Nekateri učenci (OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Vrhovci, OŠ Nove Fužine, OŠ Martina Krpana) bodo kljub našim prizadevanjem, da vsaka investicija v najmanjši možni meri vpliva na samo izvajanje pouka (glavnina del v času poletnih počitnic, organizacija gradbišča na način, da je šola dostopna in varna itd.) ter zaradi zahtevnosti in obsega posegov, v času izvajanja gradbenih del ter z upoštevanjem vidika varnosti in nemotenega izvajanja pedagoškega procesa obiskovali nadomestne lokacije, pri čemer z organiziranimi prevozi s spremstvom in prostorskimi prilagoditvami ob varnosti učencev zagotavljamo tudi optimalne prostorske pogoje za izvedbo pouka in spremljajočih dejavnosti.

V teku so tudi projekti za zagotovitev dodatnih kapacitet za OŠ Kolezija in sicer na območju prostorov Festivala Ljubljana, pri čemer bomo k izvedbi pristopili predvidoma v letu 2021, med večjimi preureditvami velja omeniti še sanacijo dela objekta na OŠ Danile Kumar.

Realizacija proračuna MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2020/2021 v javnih vrtcih 784 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 159 oddelkov in bo v šolskem letu 2020/2021 štelo skupno 1.078 oddelkov. Od leta 2006 do 2020 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.148.196.986 EUR, od tega 276.255.201 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 17.101.297 EUR nepovratnih sredstev. Samo lani smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna.

Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2020 in podatki iz proračuna MOL za leto 2020 in leto 2021

 

LETO
REALIZACIJA (PROGRAM IN INVESTICIJE)
OD TEGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE
%
SKUPAJ EU, RS in EKO SKLAD

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

 

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 €

7.861.376 €

11,1

 

2013

68.801.581 €

13.441.252 €

19,5

956.631 €

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

0 €

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €

2018

107.282.323 €

42.430.808 €

39,6

7.296.436 €

2019

102.866.016 €

35.174.698 €

34,2

493.460 €

Rebalans proračuna 2020

88.797.091 €

22.764.430 €

25,6

2.239.111 €

Skupaj 2006–2020

1.148.196.986 €

276.255.201 €

24,1

17.101.297 €

Proračun 2021

80.898.490 €

14.499.725 €

17,9

3.485.180 €

Skupaj 2006–2021

1.229.095.476 €

290.754.926 €

23,7

20.586.477 €

 

Od leta 2006 do leta 2019 smo izvedli 6 novogradenj vrtcev in številne prenove, sanacije, adaptacije, sanacije kuhinj in igrišč z namenom zagotavljanja manjkajočih kapacitet in izboljšanja bivalnih pogojev v vrtcih in šolah ter na vseh objektih zamenjali azbestne strehe. Realizirali smo tudi celovite energetske in protipotresne sanacije 25 objektov vrtcev in šol. S pomočjo nepovratnih evropskih sredstev smo v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-1 (vseh objektov MOL 48) prenovili 30 objektov vrtcev in šol, v EOL-2 (vseh objektov MOL 11) je bilo prenovljenih 7 objektov vrtcev in šol. Vsako leto izvajamo tudi obsežna redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev in šol.

Preberite tudi: