Organizacijske enote v sestavi

Odsek za izobraževanje

Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja so (Zakon o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K):

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti,
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Odsek za izobraževanje v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje zagotavlja nemoteno delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki ji ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Ljubljana izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za odrasle v okviru Javnega zavoda Cenete Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana je za potrebe osnovnošolskega izobraževanja s sprejetimi odloki v Mestnem svetu ustanovila 47 javnih osnovnih šol, skupaj z Občino Domžale je soustanoviteljica Osnovne šole Dragomelj.  V občini delujejo na osnovnošolski ravni tudi 3 zasebni vzgojno-izobraževalni zavodi ter 4 zasebne glasbene šole, katerim občina zagotavlja sredstva, potrebna za delovanje šol.

Javnim osnovnošolskim zavodom je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati zlasti:

 • plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam, 
 • glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
 • sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, 
 • sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, 
 • sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 
 • sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodnih skupnosti, 
 • ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo. 

Leta 1993 je bila na Osnovni šoli Danile Kumar ustanovljena tudi mednarodna osnovna šola. Zaradi osamosvojitve Slovenije se je povečalo število tujih diplomatsko-konzularnih, gospodarskih in drugih predstavništev. Za njihove otroke je bilo treba zagotoviti šolanje in predšolsko varstvo po posebnih programih. Učni jezik je angleščina. Mednarodna šola je namenjena tujcem, izjemoma se lahko vpišejo slovenski državljani, ki so najmanj štiri leta bivali v tujini in se nameravajo ponovno preseliti v tujino. O izjemah odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predšolski in osnovnošolski program
Osnovna šola Danile Kumar
Godeževa 11, 1000 Ljubljana

Mednarodni program za srednjo šolo
Gimnazija Bežigrad
Peričeva 4, 1000 Ljubljana

V program osnovne šole se v skladu z odločbo o usmeritvi vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, za katere bo strokovna komisija ugotovila, da lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka ter ob dodatni strokovni pomoči.

Mestna občina Ljubljana si prizadeva za večjo kakovost obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana že več kot 60 let s strokovnim delom podpira tako delo v šolah kot družinah. Otrokom in mladostnikom pomaga na poti na samostojno življenjsko pot, staršem in učiteljem nudi strokovno podporo pri delu z otroki in mladostniki, nudi tudi podporo in pomoč otrokom s posebnimi potrebami, zlasti otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, prek izobraževalne dejavnosti pa organizira in vodi različne izobraževalne programe za starše, učitelje in svetovalne delavce šol.

Izobraževalni center Pika (IC Pika) je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, ki se ukvarja predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Model Izobraževalnega centra so razvili Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, in dr. Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana.

Delovanje centra temelji na 5 programih:

 • programu strokovnega izpopolnjevanja specialnih in socialnih pedagogov, ki delajo v vrtcih in šolah Mestne občine Ljubljana,
 • programu individualnega svetovanja, ki je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami,
 • programu telefonskega in e- svetovanja vzgojiteljem, učiteljem in družinam,
 • programu predavanj in seminarjev za vzgojitelje, učitelje in družine,
 • programu šole za starše/družine.

Vpis v prihodnjo generacijo programa strokovnega izpopolnjevanja bo predvidoma v šolskem letu 2017/18.

Več informacij o IC PIKA.

Na področju izobraževanja odraslih je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ) ena izmed večjih organizacij v Sloveniji, ki ima že več kot 50-letno tradicijo delovanja. V okvir zavoda izvajajo brezplačno dokončanje osnovne šole, 16 srednješolskih programov na področju srednje poklicnega izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izvajajo tudi programe strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mednarodnih in nacionalnih projektov ter usposabljanj za življenjsko uspešnost.

Vsako leto je objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Cilj razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in k odkrivanju področij tehnike in eksperimentiranja ter jim zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic. Javni razpis za leto 2022 je objavljen tukaj.

Vsako leto pripravimo in izpeljemo tudi Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL.

Cilji javnega razpisa so na podlagi sprejetih standardov kakovosti preventivnih programov in meril za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja prispevati predvsem k dobrobiti otrok in mladostnikov na način zmanjševanja njihove neenakosti, spodbujanja psihosocialnega dozorevanja, učinkovite podpore pri razvijanju vrste socialnih veščin in vrednostnih usmeritev, ki so v prid njihovemu zdravju in razvoju, obenem pa zagotavljati izvajanje učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti za otroke, mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje učinkovitih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.

Javni razpis za leto 2022 je objavljen tukaj. Seznam prejemnikov sredstev za leto 2022 pa tukaj.

Odsek za predšolsko vzgojo

Vrtci so zavodi, ki sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu otrok. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj v predšolskem obdobju. Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih.

V Mestni občini Ljubljana bo v šolskem letu v 23 javnih vrtcev 785 oddelkov. Po Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17) poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega do treh let in
 • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Mestna občina Ljubljana po Zakonu o vrtcih upošteva tudi t.i. fleksibilni normativ, ki je skladno z drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih s Sklepom o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 130/03) določila najmanjše in največje število otrok v posameznem oddelku ter določila tudi, da se to število v izjemnih primerih lahko poveča za največ dva otroka.

Zakon o vrtcih
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše 
Cene v vrtcih.pdf

Javni zavod Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani

Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani (v nadaljevanju JZ Mala ulica) je bil ustanovljen s sklepom Mestnega sveta MOL 9. junija 2014. JZ Mala ulica je uradno pričel s svojim delovanjem 1. 7. 2014. Poslanstvo Javnega zavoda Mala ulica je zagotavljati mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov – družinskih centrov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizirati in izvajati podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Več informacij o dejavnostih in programu Male ulice.