Oddelek za ravnanje z nepremičninami

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za ravnanje z nepremičninami predvidene naslednje naloge:

 • opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL, razen za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL,
 • opravlja naloge upravljanja z zemljišči ter s poslovnimi stavbami in prostori, ki jih MOL oddaja v najem, brezplačno uporabo ali občasno uporabo, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • opravlja naloge upravljanja s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne uprave in organov MOL, razen nalog, za katere so pristojni drugi organi mestne uprave,
 • opravlja naloge upravljanja s počitniškimi kapacitetami za potrebe zaposlenih v MOL in drugih upravičencev,
 • opravlja naloge za zemljiškoknjižno urejanje vsega nepremičnega premoženja, razen za stanovanja, ki so pridobljena skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL,
 • opravlja naloge zemljiške politike MOL in naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč,
 • opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje MOL,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • opravlja naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
 • sodeluje pri pripravi pogodb v zvezi z obremenjevanjem nepremičnin s stvarnimi pravicami,
 • pripravlja soglasja v zvezi z nepremičninami v lasti MOL,
 • zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin MOL, ter sodeluje z državnimi organi pri izvajanju geodetskih del iz pristojnosti države,
 • vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,
 • vodi evidenco nepremičnin v lasti MOL.

Organizacijske enote v sestavi

 • Odsek za ravnanje z zemljišči,
 • Odsek za ravnanje s poslovnimi prostori,
 • Odsek za evidenco nepremičnin in zemljiškoknjižno urejanje,
 • Odsek za urbano ekonomiko.
Več o organizacijskih enotah Oddeleka za ravnanje z nepremičninami