Javne objave in pozivi, javne dražbe, namere ...

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 2222/25 v izmeri 66 m2 k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2222/25). Cena navedenih nepremičnin 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Rok za sprejem ponudb: 11. 6. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Vižmarje; Dravlje: Stožice.

  Rok za plačilo varščine: 7. 6. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet najema: Skladiščni prostor št. K01 v podhod v skupni izmeri 36,10 m2, Podhod Brilejeva ulica, 1000 Ljubljana k.o. 1738 - Dravlje.

  Rok za sprejem ponudb: 10. 6. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 49, 51 do 55 in souporaba 108 in 109 v skupni velikosti 423,81 m2 s souporabo skupnih prostorov, Proletarska cesta 1.

  Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem :
  - zemljišče parc. št. 1177/4, v izmeri 777 m2 (ID znak: parcela 1734 1177/4) k.o. 1734 Ježica in
  - zemljišče parc.št. 1176/4, v izmeri 552 m2 (ID znak: parcela 1734 1176/4) k.o. 1734 Ježica

  Rok za sprejem ponudb: 29. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 310/7 v izmeri 17 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, (ID znak: parcela 1727 310/7.

  Cena navedene nepremičnine 3.740,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Rok za sprejem ponudb: 28. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

  Rok za sprejem ponudb: 28. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

  Rok za sprejem ponudb: 28. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič na naslovu Ločnikarjeva ulica 10 v Ljubljani. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2024.

  Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 14. 5. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Črnuče; Stožice; Trnovsko predmestje; Dravlje; Kašelj; Nadgorica.

  Zaključen: 10. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 1947/5 v izmeri 95 m2 k. o. 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO.

  Cena navedenega zemljišča znaša 14.250,00 EUR v ceni ni vključen davek.

  Zaključen: 12. 5. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 9. 5. 2024 , odpiranje prijav: 16. 5. 2024

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Ekonomsko-poslovni coni Zalog

  Predmet prodaje so nepremičnine, ki se nahajajo na območju bodoče Ekonomsko-poslovne cone Zalog (v nadaljevanju: EPC Zalog), ki obsega 2,7 ha površine (skupaj z Industrijsko cesto 7,75 ha), in je bila v sklopu operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju št. C2130-21-333034 in pripadajočimi dodatki 1, 2, 3 s katerimi so bila MOL za izgradnjo dostopne Industrijske ceste in komunalno opremljanje EPC Zalog dodeljena sredstva evropske kohezijske politike, v celoti komunalno opremljena z vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo za priključitev stavb v obravnavanem območju. EPC Zalog se nahaja ob novi Industrijski cesti, med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oz. natančneje med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

  Zaključen: 17. 5. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Vojkova cesta 1, Ljubljana.

  Zaključen: 23. 4. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v  v k. o. Stožice in  v k. o. Vič.

  Zaključen: 12. 4. 2024 , odpiranje prijav: 18. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. 301 v izmeri 70,30 m2 (ID 1723-1013-4), Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 15. 4. 2024

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 16. 4. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: parc. št. 1543/10 v izmeri 193 m², k. o. 1738 Dravlje.

  Zaključen: 5. 4. 2024 , odpiranje prijav: 11. 4. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je neregistrirana starejša počitniška prikolica, tip Adria 640, letnik 1984, številka šasije VY14060TLE3000201, z lesenim predprostorom, ki je popolnoma opremljen.

  Zaključen: 12. 4. 2024 , odpiranje prijav: 18. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 889/16 v izmeri 42 m2 k. o. 1774 Podmolnik, (ID znak: parcela 1774 889/16).

  Cena navedenih nepremičnin 6.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnine na naslovu Gosposvetska cesta 1, Resljeva cesta 14 in Litijska cesta 38.

  Zaključen: 12. 4. 2024 , odpiranje prijav: 18. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Skladiščni prostor v kleti stavbe št. K30 v skupni izmeri 196,50 m2, Zadobrovška cesta 88, 1260 Ljubljana-Polje

  Zaključen: 9. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1419/15 v izmeri 27 m2, v k.o. 1738 Dravlje;
  - zemljišče s parc. št. 1543/16 v izmeri 18 m2, v k.o. 1738 Dravlje.

  Cena nepremičnin znaša skupaj 9.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 57/8 v izmeri 40 m2, v k.o. 1757 Nadgorica.

  Cena nepremičnin znaša skupaj 6.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc.št. 370/38 k.o. 1772 Slape v izmeri 1.929 m2;
  - zemljišče s parc.št. 373/4 k.o. 1772 Slape v izmeri 8 m2;
  - zemljišče s parc.št. 373/5 k.o. 1772 Slape v izmeri 118 m2;
  - zemljišče s parc.št. 373/7 k.o. 1772 Slape v izmeri 52 m2;
  - zemljišče s parc.št. 374/17 k.o. 1772 Slape v izmeri 1.430 m2;
  - zemljišče s parc.št. 374/19 k.o. 1772 Slape v izmeri 487 m2;
  - zemljišče s parc.št. 371/37 k.o. 1772 Slape v izmeri 210 m2;
  - zemljišče s parc.št. 583/2 k.o. 1730 Moste v izmeri 80 m2;
  - zemljišče s parc.št. 585/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 373 m2;
  - zemljišče s parc.št. 587/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 55 m2;
  - zemljišče s parc.št. 2218 k.o. 1737 Tabor v izmeri 10 m2 (tj. solastninski delež do 9/100)

  Cena nepremičnin znaša 1.173.744,00 EUR.

  Zaključen: 9. 4. 2024

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Zadobrovška cesta 88, 1260 Ljubljana - Polje, ki v naravi predstavlja poslovni prostor št. I23 z ID znak 1771-606-23 v velikosti 117,10 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe. Prostor se oddaja za namen skladišča.

  Zaključen: 9. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 395/24 k.o. 1770 Kašelj v izmeri 13 m2

  Cena nepremičnine znaša 2.860,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 2. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 1060/128 v izmeri 79 m2 , k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1060/128).

  Cena navedenih nepremičnin 11.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 198/50 v izmeri 4 m2 , k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 198/50).

  Cena navedenih nepremičnin 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 1134/19 v izmeri 20 m2 , k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1134/19).

  Cena navedenih nepremičnin 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano zemljišče s parc. št. 2239/92 v izmeri 94 m2 k. o. 1735 STOŽICE.

  Cena navedenega zemljišča znaša 16.544,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano zemljišče s parc. št. 2239/93 v izmeri 7 m2 k. o. 1735 STOŽICE.

  Cena navedenega zemljišča znaša 1.232,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodajo nepremičnine: pozidano zemljišče s parc. št. 2239/94 v izmeri 17 m2 k. o. 1735 STOŽICE

  Cena navedenega zemljišča znaša 2.992,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano zemljišče s parc. št. 103/5 v izmeri 19 m2 k. o. 1728 LJUBLJANA MESTO. Cena navedenega zemljišča znaša 2.850,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 3. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so stavbna zemljišča  v k. o. Spodnja Šiška; Dravlje; Stožice, Slape;

  Zaključen: 8. 3. 2024 , odpiranje prijav: 14. 3. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 6. 3. 2024 , odpiranje prijav: 14. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. P01 v velikosti 50,40 m2, Trubarjeva cesta 76A.

  Zaključen: 27. 2. 2024

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Ekonomsko-poslovni coni Zalog

  Predmet prodaje so nepremičnine, ki se nahajajo na območju bodoče Ekonomsko-poslovne cone Zalog (v nadaljevanju: EPC Zalog), ki obsega 2,7 ha površine (skupaj z Industrijsko cesto 7,75 ha), in je bila v sklopu operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, na podlagi Pogodbe o sofinanciranju št. C2130-21-333034 in pripadajočimi dodatki 1, 2, 3 s katerimi so bila MOL za izgradnjo dostopne Industrijske ceste in komunalno opremljanje EPC Zalog dodeljena sredstva evropske kohezijske politike, v celoti komunalno opremljena z vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo za priključitev stavb v obravnavanem območju. EPC Zalog se nahaja ob novi Industrijski cesti, med Cesto v Prod in Hladilniško potjo oz. natančneje med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

  Zaključen: 1. 3. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor v izmeri 31,62 m2, Breg 1 – Kellerjev podhod.

  Zaključen: 13. 2. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča parc. št. 939/8 v izmeri  66 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 939/8).

   

  Zaključen: 8. 2. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor v skupni izmeri 94,96 m2, Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 7. 2. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 414/47 v izmeri 15 m2, v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 3.750,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 5. 2. 2024

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Javna dražba za prodajo nepremičnin v k. o. Stožice in v k. o. Vič.-

  Zaključen: 26. 1. 2024 , odpiranje prijav: 1. 2. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 2209/56 v izmeri 35 m2 , k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2209/56.

  Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 4,9 m2, Prešernov trg 6 - kiosk.

  Zaključen: 24. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 84/23 v izmeri 45 m2 in parc.št. 84/6 v izmeri 26 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 84/23 84/6. Cena navedene nepremičnine 8.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 84/7 v izmeri 20 m2 in parc.št. 84/24 v izmeri 52 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 84/24 84/7.

  Cena navedene nepremičnine 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  zemljišče s parc. št. 1467/36 v izmeri 51 m2, v k.o. 1770 Kašelj. Cena nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Menjava nepremičnin: Mestna občina Ljubljana pridobiva nepremičnine: ID znak: parcela 1722 890/56, ID znak: parcela 1722 890/50, ID znak: parcela 1722 888/25, ID znak: parcela 1722 888/29, ID znak: parcela 1722 890/52 in ID znak: parcela 1722 890/53.

  Mestna občina Ljubljana v zameno za pridobitev zgoraj navedenih nepremičnin ponuja nepremičnini: ID znak: parcela 1722 890/55 in ID znak: parcela 1722 888/32.

  Zaključen: 8. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc.št. 370/38 k.o. 1722 Slape v izmeri 1.929 m2; zemljišče s parc.št. 373/4 k.o. 1722 Slape v izmeri 8 m2; zemljišče s parc.št. 373/5 k.o. 1722 Slape v izmeri 118 m2; zemljišče s parc.št. 373/7 k.o. 1722 Slape v izmeri 52 m2; zemljišče s parc.št. 374/17 k.o. 1722 Slape v izmeri 1.430 m2; zemljišče s parc.št. 374/19 k.o. 1722 Slape v izmeri 487 m2; zemljišče s parc.št. 371/37 k.o. 1722 Slape v izmeri 210 m2; zemljišče s parc.št. 583/2 k.o. 1730 Moste v izmeri 80 m2; zemljišče s parc.št. 585/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 373 m2; zemljišče s parc.št. 587/3 k.o. 1730 Moste v izmeri 55 m2; zemljišče s parc.št. 2218 k.o. 1737 Tabor v izmeri 10 m2 (tj. solastninski delež do 9/100).

  Cena nepremičnin znaša 1.173.744,00 EUR.

  Zaključen: 7. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano zemljišče s parc. št. 103/6 v izmeri 11 m2 k. o. 1728 LJUBLJANA MESTO.  Cena navedenega zemljišča znaša 1.650,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 3. 1. 2024

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 65,10 m2 ID znak 1725-308-18, Cigaletova ulica 7.

  Zaključen: 28. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1866/102 k.o. 1723 Vič v izmeri 38 m2,
  - zemljišče s parc. št. 1866/103 k.o. 1723 Vič v izmeri 2 m2,
  - zemljišče s parc. št. 1866/105 k.o. 1723 Vič v izmeri 5 m2,
  - zemljišče s parc. št. 504/55 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 17 m2.

  Cena nepremičnine znaša 18.600,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 27. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2263/5 v izmeri 71 m2 in k. o. 1735- STOŽICE. Cena navedenega zemljišča znaša 12.496,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 12. 2023

 • PREKLIC: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v izmeri 109,30 m2, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 20. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 737/2 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 34 m2. Cena nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 737/3 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 89 m2. Cena nepremičnine znaša 15.664,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1548/6 v izmeri 104 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1749 1548/6.

  Cena navedene nepremičnine 12.480,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 18. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. 102 v izmeri 15,80 m2 (1. nadstropje), Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 13. 12. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v katastrski občini Štepanja vas, Dravlje in Stožice.

  Zaključen: 8. 12. 2023 , odpiranje prijav: 14. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano zemljišče s parc. št. 1020/20 v izmeri 26 m2 k. o. 1756- ČRNUČE. Cena navedenega zemljišča znaša 3.120,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 12. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano zemljišče s parc. št. 1020/17 v izmeri 47 m2 in zemljišče s parc. št. 1020/18 v izmeri 42 m2 k. o. 1756- ČRNUČE .

  Cena navedenih zemljišč znaša 10.680 EUR brez 22% DDV

  Zaključen: 12. 12. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnine na naslovu: Gosposvetska cesta 1 in Trnovski pristan 12 ter Reslejeva cesta 14, Ljubljana.

  Zaključen: 11. 12. 2023 , odpiranje prijav: 14. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 648/3 v izmeri 40 m2 in parc.št. 649/2 v izmeri 28 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška (ID znak: parcela 1740 648/3 649/2). Cena navedenih nepremičnin znaša 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 696/4 v izmeri 22 m2, k.o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 696/4). Cena navedene nepremičnine 2.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 11. 2023

 • PREKLIC: Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 103/3 v izmeri 132 m² k. o. 1728 LJUBLJANA MESTO.

  Zaključen: 10. 11. 2023 , odpiranje prijav: 16. 11. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnine na naslovu: Gosposvetska cesta 1 in Resljeva cesta 14, Ljubljana.

  Zaključen: 10. 11. 2023 , odpiranje prijav: 16. 11. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 427/4 v izmeri 12 m2, k. o. 1732 Štepanja vas (ID znak: parcela 1732 427/4). Cena navedene nepremičnine 1.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 11. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano zemljišče s parc. št. 1020/19 v izmeri 39 m2 k. o. 1756- ČRNUČE. Cena navedene nepremičnine znaša 4.680,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 7. 11. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišči: zemljišče parc. št. 1532/53 v izmeri 63 m2, in parc.št. 1532/55 v izmeri 27 m32, obe k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 1532/53 in 1532/55). Cena navedene nepremičnine 13.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 414/47 v izmeri 15 m2, v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 3.750,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 6. 11. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1532/54 v izmeri 82 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 1532/54). Cena navedene nepremičnine 12.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Stožice; Moste; Kašelj.

  Zaključen: 20. 10. 2023 , odpiranje prijav: 26. 10. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 1572/11 v izmeri 62 m2, k. o. 1755 Glince, (ID znak: parcela 1755 1572/11).

  Cena navedene nepremičnine 10.912,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 10. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 390/40 v izmeri 108 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 390/40).

  Cena navedene nepremičnine 19.008,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 10. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 4,9 m2, Prešernov trg 6 - kiosk.

  Zaključen: 4. 10. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet najema: shrambni prostor št. K01 v skupni izmeri 1,9 m2, Stari trg 24, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 27. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet najema: shrambni prostor št. K01 v skupni izmeri 1,9 m2, Stari trg 24, 1000 Ljubljana (ID 1728-195-12).

  Zaključen: 27. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajna pogodba za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič na naslovu Ločnikarjeva ulica 10 v Ljubljani. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

  Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 27. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja 1/16 solastniškega deleža MOL na nepremičnini: dvosobno stanovanje z ID oznako 1722-4354-1 v skupni izmeri 62,5 m2 (delež MOL je 7,81 m2) na parc. št. 183/3 v skupni izmeri 327 m2 na naslovu Kolezijska ulica 2 v Ljubljani. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika (vknjižena dosmrtna brezplačna služnost stanovanja). Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

  Prodajana cena: 19.820,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč osemsto dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

   

  Zaključen: 27. 9. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Stožice, Trnovsko predmestje, Kašelj in Karlovško predmestje.

  Zaključen: 22. 9. 2023 , odpiranje prijav: 28. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 2390/50 v izmeri 80 m2, k. o. 1696 Rudnik, (ID znak: parcela 1696 2390/50).

  Cena navedene nepremičnine 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 205/103 v izmeri 13 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje in parc.št. 208/67 v izmeri 10 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 205/103 208/67).

  Cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 15 m2, v k.o. 1777 Javor, do celote (1/1);
  - zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 35 m2, v k.o. 1777 Javor, do polovice (1/2);
  - zemljišče s parc. št. 1801/19 v izmeri 49 m2, v k.o. 1777 Javor, do polovice (1/2).

  Skupna cena nepremičnin znaša 1.140,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 25. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 142/7 v k.o. 1738 Dravlje. 

  Cena nepremičnine znaša 2.340,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 14. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 196/44 v izmeri 177 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška (ID znak: parcela 1740 196/44).

  Cena navedene nepremičnine 17.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  zemljišča s parc. št. 553/18 v k.o. 1772 Slape.

  Cena nepremičnine znaša 11.400,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 13. 9. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 86/15 v izmeri 110 m2, k. o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/15).

  Cena navedene nepremičnine 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 9. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 18. 8. 2023 , odpiranje prijav: 24. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 430/46 v izmeri 71 m2 k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/46).

  Cena navedene nepremičnine 12.496,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 633/6 v izmeri 113 m2 in parc.št. 633/9 v izmeri 114 m2, obe k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/6 633/9).

  Cena navedenih nepremičnin 18.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Deli stavbe z ID znak, in sicer: ID 26 (pisarna 016) v velikosti 24,37 m2, ID 28 (pisarna 018) v velikosti 14,01 m2, ID 29 (pisarna 019 in 020) v velikosti 27,92 m2, skupna velikosti prostorov: 66,30 m2, Proletarska cesta 1.

  Prostori se oddajo v kompletu in se nahajajo v pritličju. 

  Zaključen: 1. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajna pogodba za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič na naslovu Ločnikarjeva ulica 10 v Ljubljani. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

  Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 1. 8. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:

  - parkirno mesto št. 58 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7962-174 (2636 Bežigrad, stavba 7962, del 174) na Neubergerjevi ulici v Ljubljani (Štihova ulica – jug). Parkirno mesto se nahaja v 2. kleti in je prazno. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 11.000,00EUR (z besedo: enajst tisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 31. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: poslovni prostor št. P08 v skupni izmeri 16,13 m2, Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 31. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat.

  Cena nepremičnine znaša 4.950, 00 EUR brez davka.  Prednost pri nakupu parc. št. 721/15 k. o. 1731 Udmat imata solastnika parc. št. 720/2 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.500, 00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/13 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 720/4 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/11 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.650,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/11 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 721/3 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/12 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.650,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/12 k. o. 1731 Udmat ima lastnik parc. št. 721/2 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 721/14 k. o. 1731 Udmat

  Cena nepremičnine znaša 4.800,00 EUR brez davka. Prednost pri nakupu parc. št. 721/14 k. o. 1731 Udmat imata solastnika parc. št. 720/3 k. o. 1731 Udmat.

  Zaključen: 27. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  PREKLIC:  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 979/4 k.o. 2636 Bežigrad. Cena nepremičnine znaša 15.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 883/2 v izmeri 67 m2, in 883/3 v izmeri 47 m2,obe k. o. 1746 Rašica, (ID znak: parcela 1746 883/2 883/3.

  Cena navedene nepremičnine 9.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 297/24 v izmeri 76 m2,in parc.št. 265/4 v izmeri 37 m2, obe k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/24 265/4).

  Cena navedene nepremičnine 16.950,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 23. 7. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Brdo in Dravlje.

  Zaključen: 14. 7. 2023 , odpiranje prijav: 20. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1016/9 v k.o. 1736 Brinje I
  - zemljišče s parc. št. 1027/4 v k.o. 1736 Brinje I

  Cena nepremičnine znaša 15.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P12 (del) v skupni izmeri 128,01 m2 (s souporabo sanitarij in hodnika), Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: 17 pisarn v I. nadstropju v skupni velikost 294,69 m2, Trg mladinskih delovnih brigad 7.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID oznaka 2636-3298 in posameznimi deli 9, 15, 34, 35, 77 do 281, 298 in 350 ter pripadajočimi skupnimi deli, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Vilharjeva cesta 13 v Ljubljani.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1866/100 k.o. 1723 Vič v izmeri 33 m2. Cena nepremičnine znaša 9.900,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1866/15 k.o. 1723 Vič v izmeri 82 m2. Cena nepremičnine znaša 12.300,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 836/6 v izmeri 17 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 836/6). Cena navedene nepremičnine 3.740,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P12 v izmeri 43,70 m2, Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča:

  - parc. št. 86/16 v izmeri 49 m2, k. o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/16) in
  - parc.št. 86/17 v izmeri 89 m2, k.o. 1736 Brinje I (ID znak: parcela 1736 86/17).

  Zaključen: 9. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine oz. zemljišča s parc. št. 35/2 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 589 m2.

  Zaključen: 9. 7. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 284/116 v k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Cena nepremičnine znaša 16.400,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 27. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID znak 1732-1446-16 v velikosti 133,60 m2, Pesarska cesta 14 (ČS GOLOVEC).

  Zaključen: 27. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč s parc. št. 191/1, v izmeri 28 m2 in parc.št. 191/3 v izmeri 528 m2 obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 260/35 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, (ID znak: parcela 1727 260/35.

  Cena navedene nepremičnine 2.860,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 25. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 1378/37 v izmeri 92 m2 in parc.št. 1378/35 v izmeri 28 m2, obe k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1378/37 1378/35).

  Cena navedene nepremičnine 14.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 6. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k. o. Kašelj.

  Zaključen: 16. 6. 2023 , odpiranje prijav: 22. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1851/5 v izmeri 64 m2 in parc.št. 1851/6 v izmeri 4 m2, obe k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1851/5 1851/6).

  Zaključen: 11. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 1. 6. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: poslovni prostor št. K07 v izmeri 100,00 m2 (prostor je v III. gradbeni fazi in nima elektrike, vode in ogrevanja), Bežigrajska vrata (Vilharjev podhod).

  Zaključen: 31. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/8 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 50 m2. Cena nepremičnine znaša 4.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 28. 5. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Javna dražba za prodajo nepremičnin v k. o. Dravlje, Rudnik, Zgornja Šiška in Dobrova.

  Zaključen: 19. 5. 2023 , odpiranje prijav: 25. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/20 v izmeri 67 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 550/20).

  Cena navedene nepremičnine 10.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1385/39 v izmeri 16 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 1385/39).

  Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 714/3 v izmeri 210 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 714/3.

  Cena navedene nepremičnine 19.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 656/62 v izmeri 14 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 656/62.

  Cena navedene nepremičnine 3.080,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 49, 51 do 55 in 108 v skupni velikosti 423,81 m2 s souporabo skupnih prostorov. Prostori se nahajajo v prvem nadstropju, Proletarska cesta 1.

  Zaključen: 23. 4. 2023

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  ČS GOLOVEC – gostinski lokal - Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja v stavbi ČS Golovec v Ljubljani in v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 98,24 m2 in zunanja terasa v velikosti 24,33 m2, kar skupaj znaša 122,57 m2. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 28. 4. 2023 , odpiranje prijav: 10. 5. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-31 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 31) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  klet v zmeri 6,30 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-33 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 33) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 7.560,00 EUR (z besedo: sedem tisoč petsto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 5,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-35 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 35) na naslovu Vošnjakova ulica 4Av Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.600,00  EUR (z besedo: šest tisoč šesto evrov 00/100. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 2,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-39 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 39) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 3.240,00 EUR (z besedo: tri tisoč dvesto štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-37 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 37) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  klet v zmeri 4,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-29 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 29) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča s parc. št. 1707/217 v izmeri 50 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcele 1722 1707/217).

  Zaključen: 19. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča s parc. št. 430/46 v izmeri 71 m2  k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/46).

  Zaključen: 18. 4. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  PREKLIC: Pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1242/15 (ID znak: parcela 1730 1242/15) v izmeri 277 m2, k.o. 1730 Moste.

  Zaključen: 14. 4. 2023 , odpiranje prijav: 20. 4. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. 1735 Stožice.

  Zaključen: 14. 4. 2023 , odpiranje prijav: 20. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1, Ljubljana.

  Zaključen: 11. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

  Zaključen: 11. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišči parc. št. 2084/63 v izmeri 13 m2 in parc.št.2092/100 v izmeri 19 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/63 2092/100). Cena navedenih nepremičnin 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 4. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.160,00 EUR (z besedo: dva tisoč sto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 30. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 30. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 2196/26 v izmeri 1 m2 in parc.št. 2196/27 v izmeri 1 m2, obe k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2196/26 2196/27).

  Cena navedene nepremičnine 1.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v izmeri 272,50 m2, Poljanska cesta 45b, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 28. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6, na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

  Prodajana cena: 84.388,58 EUR (z besedo: štiriinosemdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov 58/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 27. 3. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Črnuče in Stožice.

  Zaključen: 24. 3. 2023 , odpiranje prijav: 30. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 297/17 v izmeri 60 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/17. Cena navedene nepremičnine 9.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 112/15 v izmeri 40 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 112/15.  Cena navedene nepremičnine 6.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1178/4 k.o. 1734 Ježica v izmeri 24 m2 Cena nepremičnine znaša 3.600,00 EUR brez davka

  Zaključen: 20. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1178/5 k.o. 1734 Ježica v izmeri 119 m2. Cena nepremičnine znaša 17.850,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 20. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 246/196 v izmeri 4 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 246/196. Cena navedene nepremičnine 1.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 144,90 m2, Staničeva ulica 41.

  Zaključen: 14. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 42,80 m2, Staničeva ulica 41.

  Zaključen: 14. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovna prostora:  št. 211 v velikosti 86,60 m2 in št. 212 v velikosti 5,30 m2, skupna površina znaša: 91,90 m2, Trg prekomorskih brigad 1.

  Zaključen: 8. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/21 v izmeri 5 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/21).

  Cena navedene nepremičnine znaša 880,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 6. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 844/2 k.o. 1739 Zgornja Šiška v izmeri 17 m2

  Cena nepremičnine znaša 2.550,00 EUR brez davka

  Zaključen: 6. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža nepremičnine: solastniški delež zemljišča s parc. št. 57 v izmeri 93,75 m2 k. o. 1731 Udmat (ID znak: parcela 1731 57).

  Cena navedene nepremičnine znaša 11.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 3. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča  v k. o. Bežigrad in  k. o. Spodnja Šiška.

  Zaključen: 3. 3. 2023 , odpiranje prijav: 9. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja kmetijskega zemljišča K1: kmetijsko zemljišče parc. št. 1068/18 v izmeri 27 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1068/18.

  Cena navedene nepremičnine 4.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 679/11 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/11.

  Zaključen: 2. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 2. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani

  Zaključen: 26. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajna nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

  Zaključen: 26. 2. 2023

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L01 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L01 v izmeri 64,30 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

  Zaključen: 25. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/22 v izmeri 8 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/22). Cena navedene nepremičnine znaša 960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 2. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepozidana stavbna zemljišča v  k. o. Karlovško predmestje.

  Zaključen: 17. 2. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Dravlje, Trnovsko predmestje in Stožice.

  Zaključen: 17. 2. 2023 , odpiranje prijav: 23. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 935/8 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 92 m2. Cena nepremičnine znaša 16.192,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 13. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: pisarna št. 204 (ID 1739-2263-59) v skupni izmeri 15,00 m2 (2. nadstropje), Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 12. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/21 v izmeri 5 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/21). Cena navedene nepremičnine znaša 880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 2. 2023

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja v stavbi ČS Golovec v Ljubljani in v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 98,24 m2 in zunanja terasa v velikosti 24,33 m2, kar skupaj znaša 122,57 m2. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 3. 3. 2023 , odpiranje prijav: 9. 3. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 36,00 m2, Staničeva ulica 41.

  Zaključen: 6. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P02 v velikosti 53,49 m2, Dolenjska cesta 22.

  Zaključen: 6. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 v velikosti 132,00 m2, Kolodvorska ulica 20.

  Zaključen: 6. 2. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 170,20 m2 s pripadajočim gostinskim vrtom v velikosti 180,00 m2, Zaloška cesta 42 v Ljubljani.

  Zaključen: 6. 2. 2023

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Dobrunje, Stožice, Šmartno ob Savi.

  Zaključen: 20. 1. 2023 , odpiranje prijav: 26. 1. 2023

 • Javno naznanilo

  Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2023

  Zaključen: 23. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/9 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 23 m2

  Cena nepremičnine znaša 1.840,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 16. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 16.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 313/1074 v izmeri 84 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 313/1074).

  Cena navedene nepremičnine 12.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1053/5, v izmeri 105 m2 (ID znak: parcela 1740 1053/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen parkiranja.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 525,00 EUR na leto.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2166/31 v izmeri 30 m2, in parc.št. 2166/32 v izmeri 5 m2, obe k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2166/31 2166/32).

  Cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnino – 7/1000 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičnini na naslovu Knezova ulica 4 v Ljubljani: - ID 1740-1082-122 v izmeri 35,10 m2

  Stanovanje je veliko 35,10m2, delež MOL je 7/1000, kar znaša 0,25m2. Stanovanje je zasedeno s solastnikom. MOL nima dostopa do stanovanja. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

  Prodajna cena: 570,36 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 11. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/23 v izmeri 11 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/23).

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 1. 2023

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 131 v izmeri 15,30m2 (1.nadstropje), Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 29. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. 1730 Moste na naslovu Pokopališka ulica 35 v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 12. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Stožice in Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 23. 12. 2022 , odpiranje prijav: 29. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2013/3 v izmeri 15 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, ID znak: parcela 2636 2013/3. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost, v korist in na ime imetnika, Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Zemljišče je v naravi uzurpirano, s predmetno prodajo se pogodbeno uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem. Dostop do predmetnega zemljišča poteka v naravi preko zemljišča v lasti tretjih fizičnih oseb, s katerimi bo kupec dogovoril dostop.

  Cena zemljišča je 3.750,0 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 25. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2013/2 v izmeri 12 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, ID znak: parcela 2636 2013/2. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost, v korist in na ime imetnika, Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Zemljišče je v naravi uzurpirano, s predmetno prodajo se pogodbeno uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem. Dostop do predmetnega zemljišča poteka v naravi preko zemljišča v lasti tretjih fizičnih oseb, s katerimi bo kupec dogovoril dostop.

  Cena zemljišča je 3.000,0 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 25. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/12 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 750/12) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 1/16 zemljišča s parc. št. 7291 k.o. 1317 Stari grad

  Cena nepremičnine znaša 1.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 1651/37 k.o. 2682 Brdo

  Cena nepremičnine znaša 960,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 3807/12 k.o. 1778 Volavlje

  Cena nepremičnine znaša 11.190,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/14 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1755 750/14) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 1014/3 v izmeri 16 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1014/3).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 260/32 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje (ID znak: parcela 1727 260/32).

  Cena navedene nepremičnine je 2.860,00 EUR brez 2% DPN, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/11 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1755 750/11) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.928,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/36 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1735 2272/36), k. o. 1735 Stožice

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 2. 12. 2022 , odpiranje prijav: 8. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 876/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 876/5. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/2 (ID znak: parcela 1746 883/2) v izmeri 67 m², k. o. 1746 Rašica in
  - pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/3 (ID znak: parcela 1746 883/3) v izmeri 47 m², k. o. 1746 Rašica

  Cena navedenih nepremičnin je 14.972,00 EUR brez pripadajočega davka.  Na predmetnih zemljiščih je vknjižena plomba v korist Telekom Slovenije d.d

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/5 (ID znak: parcela 2680 2466/5) v izmeri 73 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID 1727-240-201 - prostor K01 v izmeri 20,40 m2 (klet), ID 1727-240-202 – prostor K02 v izmeri 8,50 m2 (klet), ID 1727-240-204 – prostor P04 v izmeri 34,80 m2 (pritličje), ID 1727-240-205 – prostor P05 v izmeri 31,70 m2 (pritličje)
  oz. vse skupaj v izmeri 95,40 m2 na naslovu Poljanska ulica 14, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 939/3 (ID znak: parcela 1739 939/3) v izmeri 93 m², k. o. 1739 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 13.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Tri stavbe (P01), ki stojijo na parcelah 1505/11, 1505/12 in 1505/13, vse k.o. Vič, v skupni izmeri 342,90 m2, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1505/10, v izmeri 1735 m2 k.o. Vič (do ceste), Cesta dolomitskega odreda 11, Ljubljana.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/11 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1755 738/11) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/12 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1755 738/12), obe k. o. 1755 Glince.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniškega deleža do 3487/10000 nepremičnine z ID oznako: 1737-564-3 ( katastrska občina 1737 Tabor, stavba št. 564 del stavbe št. 3), v naravi prostor v kletni etaži v izmeri 8,75 m2 na naslovu Komenskega ulica 14 v Ljubljani, ki je v izredno slabem stanju.
  Prednost pri nakupu nepremičnine ima solastnik predmetne nepremičnine.

  Prodajna cena: 6.125,00 EUR ( z besedo: šest tisoč sto pet in dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 16. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k.o. Karlovško predmestje.

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 129 v izmeri 14,90 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-31 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 31) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 2,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-39 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 39) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 3.240,00 EUR (z besedo: tri tisoč dvesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 4,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-29 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 29) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-37 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 37) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  klet v zmeri 6,30 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-33 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 33) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 7.560,00 EUR (z besedo: sedem tisoč petsto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-35 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 35) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.600,00 EUR (z besedo: šest tisoč šesto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. P03 v velikosti 41,80 m2, Trubarjeva cesta 76A.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostor – pisarna št. 131 v skupni izmeri 15,30m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža nepremičnin: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/22 v izmeri 88,30 m2 (ID znak: parcela 1771 312/22) in nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/24 v izmeri 0,35 m2 (ID znak: parcela 1771 312/24), obe k. o. 1771 Zadobrova.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.297,50 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 7. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1707/236 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1735 1707/236), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 6. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2.

  Izklicna vrednost: 2.260.000,00 EUR (z besedo: dva milijona dvesto šestdeset tisoč evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Varščina: 226.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestindvajset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

   

  Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 679/9 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/9 in s parc. št. 679/10 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/10. Pri zemljiščih sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Cena navedenih obeh zemljišč skupaj je 20.880,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/38 v izmeri 15 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 282/38).

  Cena navedene nepremičnine 2.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 373/5 (ID znak: parcela 1751 373/5) v izmeri 1801 m2, k.o. 1751 Tacen.

  Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1: Deli stavbe z ID znak, in sicer: 1731-887-13 v velikosti 30,20 m2, 1731-887-14 v velikosti 14,00 m2, 1731-887-15 v velikosti 13,60 m2, 1731-887-16 v velikosti 14,10 m2. 1731-887-17 v velikosti 9,50 m2, 1731-887-18 v velikosti 27,50 m2, 1731-887-19 v velikosti 22,70 m2, 1731-887-20 v velikosti 15,10 m2. Skupna velikost: 146,70 m2. Prostori se oddajo v kompletu.

  Zaključen: 27. 10. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 27. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/34 v izmeri 37 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/34).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: - zemljišče s parc. št. 2239/77 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2239/77).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 130 v izmeri 15,30 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/56 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/56).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  • Nepremičnina na naslovu Cankarjeva cesta 8 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-393-14 v velikosti 84,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
  • Nepremičnina na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-293-22 v velikosti 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti stavbe. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost – galerija in organiziranje dogodkov.

  Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 25. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1055/1 k.o. 1733 Bizovik v izmeri 220 m2

  Cena zemljišča znaša 6.600,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  zunanja drvarnica v zmeri 4,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-3 (2679 Gradišče II, stavba 970, del 3) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani in je prazna. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 4.500,00 EUR (z besedo: štiri tisoč petsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1499/8 v izmeri 17 m2, k. o. 1755 – Glince, ID znak: parcela 1755 1499/8.

  Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišče v naravi predstavlja ozek pas in meji na obstoječi stanovanjski objekt v lasti tretjih fizičnih oseb ter predstavlja dostop, dovoz in deloma zaključek zelenice ter se tako z objektom zaokrožuje v funkcionalno celoto. S predmetno prodajo se uredi dosedanja uporaba oz. uzurpacija s strani lastnikov objekta, z zemljiškoknjižnim stanjem zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 2.992,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 18. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trubarjeva cesta 76a, 1000 Ljubljana:
  - poslovni prostor št. P02a v izmeri 13,38 m2 in
  - poslovni prostor št. P02b v izmeri 39,74 m2.

  Zaključen: 13. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1729/71 v izmeri 99 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1729/71).

  Cena navedene nepremičnine 14.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja kmetijskega zemljišča K1: kmetijsko zemljišče parc. št. 137/3 v izmeri 412 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 137/3).

  Cena navedene nepremičnine 12.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine ID znak: parcela 1723 2021/4.

  Zaključen: 5. 10. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Šmartno pod Šmarno Goro, Dobrunje in Slape.

  Zaključen: 30. 9. 2022 , odpiranje prijav: 6. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 19.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 4,00 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-8 (2679 Gradišče II, stavba 970, del 8) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani in je prazna. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 4.000,00 EUR (z besedo: štiri tisoč evrov 00/100)

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.160,00 EUR (z besedo: dva tisoč sto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 2679-1012 še ni vzpostavljena etažna lastnina. Prodajalec je vpisan kot lastnik pri nerazdeljenem posameznem delu 2679-1012-9999, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po dokončni vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18. Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 4. 10. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  1. Plečnikov podhod - L02 - Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L02 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L02 v izmeri 33,70 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

  2. Plečnikov podhod - L03 - Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L03 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L03 v izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za kulturne namene in sicer storitveno dejavnost – galerija.

  Zaključen: 7. 10. 2022 , odpiranje prijav: 11. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: klet v zmeri 1,8 m2 z ID oznako nepremičnine 1739-1132-38 (1739 – Zgornja Šiška, stavba 1132, del 38) na naslovu Šišenska cesta 23 v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1739-1132 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100)

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 227/1 k.o. 2299 Lokve v izmeri 212 m2 / delež do 16/210 in zemljišče s parc. št. 227/2 k.o. 2299 Lokve v izmeri 137 m2 /delež do 16/210.

  Cena solastniških deležev nepremičnin znaša 5.460,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 903/5 v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 903/5).

  Cena navedene nepremičnine 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2268/2 v izmeri 99 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2268/2).

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.424,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 137/18  v izmeri 30 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 137/18).

  Zaključen: 22. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1813/5  v izmeri 150 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 1813/5).

  Zaključen: 22. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin - pozidano stavbno zemljišče:
  - parc. št. 2260/34 v izmeri 327 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/34),
  - parc. št. 2260/5 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1735 2260/5),
  - parcela 2259/21 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/21),
  - parcela 2259/6 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/6),
  - 2259/5 v izmeri 56 m2 (ID znak: parcela 1735 2259/5),
  - 2239/14 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/14),
  - 2239/32 v izmeri 431 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/32) vse k. o. 1735 Stožice.

   

  Zaključen: 20. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2268/2 v izmeri 99 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2268/2).

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.424,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2280/41 v izmeri 30 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2280/41) in zemljišče s parc. št. 2280/71 v izmeri 81 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2280/71).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 19.536,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID 1738-2155-171 v velikosti 190,80 m2, Kunaverjeva ulica 2-4.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID znak 1725-299-6 v velikosti 108,20 m2, Gosposvetska cesta 4.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID 1738-2183-74 v velikosti 73,10 m2, ID 1738-2183-171 v velikosti 128,70 m2, Skupaj: 201,80 m2, Kunaverjeva ulica 6.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 z ID znak 1723-2528-6 v velikosti 234,40 m2, Tržaška cesta 37.

  Zaključen: 7. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/46 v izmeri 48 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/46), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 9. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 31 m2, in parc.št. 1651/9 v izmeri 29 m2, obe k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/7 in 1651/9).

  Cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 5. 9. 2022

 • PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana, parcelna številka 948/38, k.o. 1756 - Črnuče.

  Zaključen:

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Ulica stare pravde 2 v Ljubljani:
  - P02 v velikosti 27,80 m2
  - P03 v velikosti 39,60 m2.

  Zaključen: 29. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/3 (ID znak: parcela 2680 2466/3) v izmeri 75 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 11.250,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 1433/8 (ID znak: parcela 1753 1433/8) v izmeri 144m², k. o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 17.280,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 253/20 (ID znak: parcela 1756 253/20) v izmeri 14 m², k. o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 1.680,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - 1/8 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičninah na naslovu Soteska 4/Vegova 6 v Ljubljani:

  Zaključen: 17. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/14 v izmeri 70 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 2775/2).

  Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 8. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, Šmartno pod Šmarno Goro, Stožice, Črnuče in Slape.

  Zaključen: 12. 8. 2022 , odpiranje prijav: 18. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1412/19 v izmeri 5 m2, k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 1412/19).

  Cena navedene nepremičnine 500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 112/14 k.o. 1756 Črnuče.

  Cena nepremičnine znaša 11.400,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1907/7 v izmeri 99 m2, k.o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1907/7).

  Cena navedene nepremičnine 13.860,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 439/33 v izmeri 146 m2 (ID znak: parcela 1695 439/33), k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/27 v izmeri 34 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/27).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1499/9 v izmeri 59 m2, k. o. 1755 Glince (ID znak: parcela 1755 Glince).

  Cena navedene nepremičnine znaša 10.384,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 2. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 112/16 v izmeri 17 m2, k.o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 112/16).

  Cena navedene nepremičnine 2.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 v velikosti 193,20 m2, Povšetova ulica 20.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v velikosti 142,30 m2, Puhova ulica 6.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 350/541 v izmeri 11 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 350/541).

  Cena navedene nepremičnine 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 193/14. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d. in plomba na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist Telemach, d. o. o.. Zemljišče v naravi leži v podaljšku vrta oz. zelenice k stanovanjskemu objektu ter med železniško progo in tako nima samostojnega dostopa z javne površine.

  Cena navedene nepremičnine je 19.360,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 28. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 992/35 v izmeri 25 m2, k. o. 1756 - Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/35 in s parc. št. 992/36 v izmeri 4 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 992/36.

  Pri zemljišču s parc. št. 992/35, k. o. 1756 – Črnuče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Elektro Ljubljana, d. d.. Zemljišči sta v naravi ozka pasova ob stanovanjskem objektu in predstavljata deloma dovoz oz. dostop ter deloma del zelenice. S prodajo se uredi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem zemljišč v naravi.

  Cena za obe zemljišči je 5.104,00 EUR brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 27. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/47 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/47), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 227/1 k.o. 2299 Lokve v izmeri 212 m2 / delež do 16/210 in
  - zemljišče s parc. št. 227/2 k.o. 2299 Lokve v izmeri 137 m2 /delež do 16/210.

  Cena solastniških deležev nepremičnin znaša 5.460,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 246/4 v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1695 246/4) k. o. 1695 Karlovško predmestje

  Cena navedene nepremičnine znaša 7.680,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 25. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1128/7 v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1734 1128/7) k. o. 1734 Ježica.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.056,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 154/13 k.o. 1772 Slape

  Cena nepremičnine znaša 10.720,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. 302 v velikosti 14,80 m2; št. 303 v velikosti 15,90 m2; št. 304 v velikosti 15,90 m2; št. 305 v velikosti 15,26 m2, Proletarska cesta 1.
  Skupna velikost prostorov: 61,86 m2. Prostori se oddajo v kompletu.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1725-58; parc. št. 2089/2, k.o. 1725-Ajdovščina; nepremičnina – servisni prostori Mestne vrtnarije v parku Tivoli v skupni izmeri 189,90 m2, Cesta 27. aprila 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1725-63-1 (del) v izmeri 117,80 m2 + zidani del stavbe v skupni izmeri 73,32 m2 z možnostjo souporabe skupnih delov: WCja v kleti v izmeri 3,64 m2, predverja v izmeri 27,28 m2 in kotlovnice v izmeri 5,37 m2 (v zidanem delu stavbe), Mestna vrtnarija (park Tivoli) Cesta 27. aprila 2, Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID znak 1725-63-1 (del) rastlinjak B v izmeri 177,80 m2 z možnostjo souporabe skupnih delov: WCja v izmeri 3,64 m2, predverja v izmeri 27,28 m2 in kotlovnice v izmeri 5,37 m2 (v zidanem delu stavbe), Cesta 27. aprila 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1572/5 v izmeri 44 m2 (ID znak: parcela 1755 1572/5) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 674/8 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 674/8), obe k. o. 1755 Glince.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.024,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2515 v izmeri 507 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2515), od tega se prodaja 4/27 solastniški delež v izmeri 75,11 m2 .

  Cena navedene nepremičnine 18.778,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P09 v skupni izmeri 72,3 m2, Podgornikova ulica 3, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišči s parc. št. 1679/3 in 1679/4, obe k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano

  Cena obeh nepremičnin skupaj znaša 14.240,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 17. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine na naslovu Pokopališka cesta 35, Ljubljana.

  Zaključen: 20. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 414/44 v izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1722 414/44) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 407/9 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1722 407/9), obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 7.040,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 14. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: Stavbna zemljišča v k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Parkirna mesta so namenjena stanovalcem, lastnikom nepremičnin na Levarjevi ulici, kateri imajo prednost pri nakupu enega do največ dveh zemljišč. Kupci bodo morali upoštevati urbanistične pogoje, ki so opredeljeni v OPN MOL – ID in sicer da je na območju med obema krakoma Levarjeve ulice dopustna samo gradnja garaž na osnovi enotne projektne rešitve, ter ureditev odprtih zelenih površin in parkiranja (v prilogi objave). V primeru prijave več interesentov za nakup istega zemljišča, bodo izvedena pogajanja.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 118/6, v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 2678 118/6) k.o. 2678 Golovec

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za opravljanje poslovne dejavnosti (postavitev premičnega čebelnjaka).

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 30,00 EUR na leto.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 445/5 v izmeri 66 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 445/5). Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

  Cena navedene nepremičnine 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajna pogodba za nepremičnino: klet v zmeri 1,8 m2 z ID oznako nepremičnine 1739-1132-38 (1739 – Zgornja Šiška, stavba 1132, del 38) na naslovu Šišenska cesta 23 v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1739-1132 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: tisoč tristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 1. 8. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2, na naslovu Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 6. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2097/48 k.o. 1776 Lipoglav v izmeri 51 m2.

  Cena nepremičnine znaša 2.040,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 4. 7. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 1. 7. 2022 , odpiranje prijav: 7. 7. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1651/11 v izmeri 37 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/11).

  Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

  Cena navedene nepremičnine 4.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 321/88 v izmeri 44 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 321/88).

  Cena navedene nepremičnine 7.744,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 1,3 m2 z ID oznako nepremičnine 1728-60-12 (1728 - Ljubljana-Mesto, stavba 60, del 12) na naslovu Ciril – Metodov trg 19 v Ljubljani. Klet se nahaja na notranjem dvorišču na naslovu Ciril – Metodov trg 19 v Ljubljani in je prazna. Za stavbo št. 1728-60 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 1.300,00 EUR (z besedo: tisoč tristo evrov 00/100)  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 27. 6. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 17. 6. 2022 , odpiranje prijav: 23. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. 515 (pisarna 501) v velikosti 11,10 m2 na naslovu Trg prekomorskih brigad 1.

  Zaključen: 21. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 2636-3298 s posameznimi deli 3,7,13,14,15,in 16 v skupni izmeri 5.366,20 m2 na naslovu Študentski dom Baragovo semenišče Vilharjeva 13, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 21. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 504/28  v izmeri 55 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 504/28).

  Cena navedene nepremičnine 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/4 (ID znak: parcela 2680 2466/4) v izmeri 75 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 11.250,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 14. 6. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 10. 6. 2022 , odpiranje prijav: 16. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 934/6 v izmeri 29 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 934/6).

  Cena navedene nepremičnine 5.104,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 604/5 v izmeri 57 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 604/5).

  Cena navedene nepremičnine 8.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišči s parc. št. 1525/1 in 1525/2, v skupni izmeri 8.578 m2 (ID znak: parcela 1770 1525/1 in parcela 1770 1525/2) obe k.o. 1770 Kašelj

  Najemno obdobje in namen oddaje:
  Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

  Cena najema zemljišč
  Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 8.578,00 EUR na leto

  Zaključen: 12. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2097/45 k.o. 1776 Lipoglav in  zemljišče s parc. št. 2097/47 k.o. 1776 Lipoglav

  Cena nepremičnin znaša 10.520,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 9. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1651/36 v izmeri 61 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/36).

  Cena navedene nepremičnine 7.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 1764 k.o. 1770 Kašelj

  Cena nepremičnine znaša 15.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 6. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K01 v izmeri 36,10 m2 na naslovu Brilejeva ulica.

  Zaključen: 7. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2775/2 v izmeri 27 m2, od tega se prodaja solastniški delež 23 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2775/2).

  Cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: poslovni prostori št. P03 v izmeri 24,40 m2 na naslovu Breg 2, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 6. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2775/1 v izmeri 101 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2775/1). Cena navedene nepremičnine 15.150,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 6. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni zmeri 40,2 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-2 (2679 Gradišče II, stavba 970, del  2) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani.

  Zaključen: 4. 6. 2022 , odpiranje prijav: 9. 6. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 52/21 v izmeri 63 m2, k. o. 2679 Gradišče II, (ID znak: parcela 2679 52/21).

  Cena navedene nepremičnine 11.088,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 6. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 27. 5. 2022 , odpiranje prijav: 2. 6. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 20. 5. 2022 , odpiranje prijav: 26. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 118/6, v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 2678 118/6) k.o. 2678 Golovec.

  Zaključen: 25. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 46 in 108 v skupni velikosti 280,51 m2 s souporabo skupnih prostorov na naslovu Proletarska cesta 1.

  Zaključen: 24. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč s parc. št. 2045/82 v izmeri 31 m2, k. o. 1994 - Dobrova, ID znak: parcela 1994 2045/82 in s parc. št. 2045/83 v izmeri 24 m2, k. o. 1994 – Dobrova, ID znak: parcela 1994 2045/83.

   

  Zaključen: 23. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišča s parc. št. 818/7 v izmeri 56 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 818/7.

   

  Zaključen: 23. 5. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnina na naslovu Resljeva cesta in nepremičnina na naslovu Vilharjeva 39a.

  Zaključen: 20. 5. 2022 , odpiranje prijav: 26. 5. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Dravlje, Moste, Vižmarje, Kašelj in Karlovško predmestje.

  Zaključen: 13. 5. 2022 , odpiranje prijav: 19. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 273/3 v izmeri 35 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1732 273/3).

  Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 3082/5 v izmeri 63 m2, k. o. 1994 - Dobrova, (ID znak: parcela 1994 3082/5).

  Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedeno zemljišče. Cena navedene nepremičnine je 11.088,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 10. 5. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora  v brezplačno uporabo na naslovu Šišenska cesta 23.

  Zaključen: 3. 5. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so nepremičnine v k. o. Trnovsko predmestje, Dobrunje, Črnuče, Dravlje in Karlovško predmestje.

  Zaključen: 18. 4. 2022 , odpiranje prijav: 21. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: zunanja drvarnica v zmeri 3,6 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-12 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 12) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

  Prodajna cena: 2.160,00 EUR (z besedo: dva tisoč sto šestdeset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 12. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: zunanja drvarnica v zmeri 3,9 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-1012-13 (2679 Gradišče II, stavba 1012, del 13) na naslovu Tržaška cesta 27 v Ljubljani.

  Prodajna cena: 2.340,00 EUR (z besedo: dva tisoč tristo štirideset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 12. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2209/57 v izmeri 41 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2209/57).

  Cena navedene nepremičnine 4.920,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 12. 4. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Šentvid nad Ljubljano, Stanežiče, Dobrunje in Moste.

  Zaključen: 1. 4. 2022 , odpiranje prijav: 7. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 656/65 v izmeri 14 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 656/65).

  Cena navedene nepremičnine 2.100,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 5. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/8 v izmeri 37 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/8).

  Cena navedene nepremičnine 2.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 200/252 v izmeri 78 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1732 200/252).

  Cena navedene nepremičnine 2.340,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 2847/14, v izmeri 4775 m2 (ID znak: parcela 1994 2847/14) k.o. 1994 Dobrova.

  Zaključen: 3. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 668/13 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/13. Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop in dovoz do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedeno zemljišče. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 3. 4. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 1/6, pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1205/71, k. o. 1321 - Leskovec v celotni izmeri (1/1): 270 m2, ID znak: parcela 1321 1205/71. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist ostalih solastnikov.

  Cena navedene nepremičnine v lasti prodajalca, do 1/6 od celote je 7.920,00 EUR in ne vključuje davka.

  Zaključen: 31. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 756/21 v izmeri 109 m2, k. o. 1771 – Zadobrova, ID znak: parcela 1771 756/21. V zemljiški knjigi je vknjižena plomba na podlagi zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemacha, d. o. o.. Zemljišče leži v naravi med več stanovanjskimi objekti ob Šmartinski ulici in nima samostojnega dostopa z javne poti.

  Cena navedene nepremičnine je 13.080,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 31. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: shrambni prostor v zmeri 2,4 m2 z ID oznako nepremičnine 1737-767-50 (1737 Tabor, stavba 767, del 50) na naslovu Trubarjeva cesta 23e v Ljubljani. Shrambni prostor se nahaja pod stopnicami v stavbo na notranji strani dvorišča. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 2.000,00 EUR (z besedo: dva tisoč evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 31. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 297/27 v izmeri 77 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/27).

  Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 3. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični lokal v izmeri 38,00 m2 ter kletni prostor v izmeri 35,80 m2. Skupna velikost poslovnega prostora znaša 73,80 m2.

  Zaključen: 25. 3. 2022 , odpiranje prijav: 31. 3. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Dravlje, Dobrova, Kašelj, Trnovsko predmestje, Zadobrova in  Dobrunje.

  Zaključen: 18. 3. 2022 , odpiranje prijav: 24. 3. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L02 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L02 v izmeri 33,70 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost ali trgovino z neživili.

  Nepremičnina na naslovu Plečnikov podhod – L03 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. L03 v izmeri 75,20 m2, ki se nahaja v podhodu pod Slovensko cesto. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 21. 3. 2022 , odpiranje prijav: 24. 3. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2.

  Zaključen: 18. 3. 2022 , odpiranje prijav: 24. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 164/3, v izmeri 4.036 m2, parc.št. 164/30 v izmeri 2.614 m2 in parc.št. 164/31 v izmeri 30 m2 vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let.

  Zaključen: 16. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1707/300 v izmeri 45 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 1707/300.

  Cena navedene nepremičnine je 5.400,00 EUR in ne vključuje davka.

  Zaključen: 16. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. 306 v velikosti 15,00 m2, Proletarska cesta 1.

  Zaključen: 14. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor v izmeri 4,00 m2 (nima elektrike, vode in ogrevanja), Trg mladinskih delovnih brigad 2

  Zaključen: 14. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 4,9 m2, Prešernov trg 6 - kiosk.

  Zaključen: 14. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 9. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/7 (ID znak: parcela 2680 2466/7) v izmeri 132 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 19.800,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 8. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 159/2 v izmeri 13 m2, k. o. 1731 – Udmat, ID znak: parcela 1731 159/2. Zemljišče je v naravi del stavbišča objekta – telovadnice Gimnazije Moste, ob Prvomajski ulici v Ljubljani, zato bo sklenjena neposredna pogodba z osebo javnega prava, RS, zanjo pristojnim upravljalcem Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. S predmetno prodajno pogodbe se bo uredilo dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem.

  Cena navedene nepremičnine je 1.651,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 8. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora št. K07 v izmeri 100,00 m2 na lokaciji Bežigrajska vrata (Vilharjev podhod).

  Zaključen: 7. 3. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 774/1 v izmeri 100 m2, k. o. 1730 – Moste, ID znak: parcela 1730 774/1.

  Zaključen: 7. 3. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 18. 2. 2022 , odpiranje prijav: 24. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 1687/2 k.o. 1755 Glince

  Cena nepremičnine znaša 18.000,00 EUR brez davka

  Zaključen: 20. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 557/32. Zemljišče v naravi predstavlja edini urejeni  neposredni dovoz oz. dostop z javne površine, do stanovanjskih objektov na naslovih Tugomerjeva ulica 52, 54, 56 V Ljubljani. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 19.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 17. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 924/2 v izmeri 26 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 924/2. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče, ki je predmet prodaje. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o..

  Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 8. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: Parkirno mesto št. PM28 v skupni izmeri 10,80 m2 na naslovu Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana (ID 1737-1005-200).

  Zaključen: 8. 2. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani v skupni izmeri 302,80 m2, ki v naravi predstavlja pritlični lokal št. P01 v izmeri 266,7 m2 ter kletni skladiščni prostor št. K01 v izmeri 36,1 m2. Prostor se oddaja za pisarniško dejavnost/storitveno dejavnost/trgovino z neživili.

  Zaključen: 11. 2. 2022 , odpiranje prijav: 16. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P02 v velikosti 12,67 m2 na naslovu Grablovičeva ulica 28.

  Zaključen: 7. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 153/111 v izmeri 42 m2, k. o. 1728 Ljubljana mesto, (ID znak: parcela 1728 153/111).

  Cena navedene nepremičnine 10.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 840/64 v izmeri 106 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 840/64).

  Cena navedene nepremičnine 18.656,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, v izmeri 13 m2. Zemljišče v naravi predstavlja in se uporablja kot del dovoza oz. dostopa do objekta s pripadajočimi zemljišči, na katere neposredno meji. S predmetno prodajo se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, ID znak: parcela 1721 99/11, je 1.560,00 EUR, brez pripadajočega 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 2. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

  Zaključen: 18. 2. 2022 , odpiranje prijav: 24. 2. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/6 v izmeri 5 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/6).

  Cena navedene nepremičnine 400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/8 v izmeri 37 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/8).

  Cena navedene nepremičnine 2.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2022

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2022

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.

  Zaključen: 14. 1. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča  v k. o. Dravlje, Trnovsko predmestje, Dobrunje, Vižmarje in Moste.

  Zaključen: 14. 1. 2022 , odpiranje prijav: 20. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 297/27 v izmeri 77 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/27).

  Cena navedene nepremičnine 9.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 62/12 v izmeri 361 m2 in 63/5 – delno, v izmeri 450 m2 (ID znak: parcela 1738 62/12 63/5 delno) k.o. 1738 Dravlje

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen parkirišča.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 1.005,64 EUR/mesečno.

  Zaključen: 11. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja zemljišča s parc. št. 1915 v izmeri 1944 m2 k. o. 2636 Bežigrad, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 11. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/23 v izmeri 27 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/23).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/21 v izmeri 30 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/21).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2287/5 v izmeri 22 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2287/5).

  Cena navedene nepremičnine znaša 3.872,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/26 v izmeri 26 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/26).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.576,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/20 v izmeri 24 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2272/20).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1536/63 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1738 1536/63), k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1536/64 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1738 1536/64), k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 297/32 v izmeri 31 m2 k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 297/32).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/75 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/75 Stožice), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporab: pisarna št. 321 v skupni izmeri 18,94 m2 (3. nadstropje) na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/78 v izmeri 61 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2239/78).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 10.736,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 2280/41 v izmeri 30 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2280/41) in zemljišče s parc. št. 2280/71 v izmeri 81 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2280/71).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 19.536,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo, pritličje stavbe v skupni izmeri 465,4 m2, Ambrožev trg 3, Ljubljana.

  Zaključen: 20. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/4 v izmeri 32 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/4) in parc. št. 2272/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/5).

  Cena navedenih nepremičnin znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 12. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Bežigrad, Spodnja Šiška. Stanežiče, Črnuče, Trnovsko predmestje in Dobrunje.

  Zaključen: 10. 12. 2021 , odpiranje prijav: 16. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 155/4 v izmeri 15 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 155/4).

  Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K04 v velikosti 35,81 m2, Podhod bežigrajska vrata (železniški podhod – novi del).

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K01 v velikosti 29,21 m2, Podhod bežigrajska vrata (železniški podhod – novi del)

  Zaključen: 8. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2060, (stavbišče pod garažo ID znak: del stavbe 2636-8045-33) v izmeri 25 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2060).

  Cena navedene nepremičnin 6.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 12. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  POPRAVEK POVRŠINE POSLOVENGA PROSTORA: Namesto 38,27 m2 je kvadratura 37,50 m2, 3. 12. 2021 

  Nepremičnina na naslovu Gornji trg 11, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični lokal v izmeri 37,50 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

  Zaključen: 6. 12. 2021 , odpiranje prijav: 9. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška

  Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen otroškega igrišča.

  Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 960,00 EUR/letno.

  Zaključen: 6. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - 1/8 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičninah na naslovu Soteska 4/Vegova 6 v Ljubljani:

  - ID 1721-330-111 v izmeri 37,80 m2, ID 1721-330-121 v izmeri 53,00 m2, 1721-330-120 v izmeri 60,90 m2, ID 1721-330-105 v izmeri 20,60 m2, ID 1721-330-137 v izmeri 1,70 m2, ID 1721-330-138 v izmeri 2,80 m2, ID 1721-330-118 v izmeri 10,20 m2 in ID 1721-330-114 v izmeri 8,60 m2;
  - zemljišče na parceli št. 196 v izmeri 163 m2;

  Zaključen: 6. 12. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so prostori na naslovu Wolfova ulica 8.

  Zaključen: 6. 12. 2021 , odpiranje prijav: 9. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 293/76 v izmeri 64 m, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišče v naravi že uzurpira neposredni mejaš, kot podaljšek zelenice. S prodajo predmetnega zemljišča se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša: 9.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 293/54 v izmeri 12 m2 in parc. št. 293/77 v izmeri 67 m2, obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišči v naravi predstavljata asfaltiran urejen dovoz oz. dostop z vozili in peš, do stanovanjskih objektov s pripadajočimi zemljišči, v lasti več fizičnih oseb. S prodajo predmetnih zemljišč se uredi dejansko stanje zemljišč v naravi, z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša: 11.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: solastniški delež do 608/621 zemljišča parc. št. 393/103 k.o. Trnovsko predmestje

  Cena nepremičnine znaša 18.150,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 1. 12. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  • Nepremičnina na naslovu Vojkova cesta 77 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja pritlični dvoriščni lokal št. P01 v skupni izmeri 49,43 m2. Prostor se oddaja za pisarniško dejavnost/storitveno dejavnost/trgovino z neživili.
  • Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični lokal v izmeri 38,00 m2 ter kletni prostor v izmeri 35,80 m2. Skupna velikost poslovnega prostora znaša 73,80 m2.
   Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

  Zaključen: 3. 12. 2021 , odpiranje prijav: 9. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/171 v izmeri 60 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1707/171).

  Cena navedene nepremičnine je 9.000,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin ki ga plača kupec.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 365/67 v izmeri 3 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 365/67).

  Cena navedene nepremičnine je 450,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednosti.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1062/28 v izmeri 107 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1062/28).

  Cena navedene nepremičnine 8.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/7 v izmeri 25 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/7) in parc. št. 2272/8 v izmeri 13 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/8).

  Cena navedenih nepremičnin znaša 6.688,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 11. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 26. 11. 2021 , odpiranje prijav: 2. 12. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe:

  1. nepozidana stavbna zemljišča:
      - parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
      - parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
      - parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

  Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


  2. nepozidano stavbno zemljišče:
      - parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

  Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


  3. nepozidani stavbni zemljišči s:
      - parc. št. 1225/3 (ID znak: parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m2, k. o. 1752 Stanežiče in
      - parc. št. 1265/2 (ID znak: parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

  Izklicna cena obeh zemljišč: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


  4. nepozidano stavbno zemljišče:
      - parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče,  v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

  Izklicna cena: 80.432,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


  5. pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:
  - parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k.o. 1737 – Tabor.

  Izklicna cena: 33.460,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset  eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


   

  Zaključen: 19. 11. 2021 , odpiranje prijav: 25. 11. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

  Zaključen: 26. 11. 2021 , odpiranje prijav: 2. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine: posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-98« v izmeri 57,50 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-99« v izmeri 15,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-100« v izmeri 145,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-101« v izmeri 14,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-102« v izmeri 11,7 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-103« v izmeri 26,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-104« v izmeri 18,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-105« v izmeri 10,5 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-106« v izmeri 327,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-107« v izmeri 12,8 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-108« v izmeri 36,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-109« v izmeri 11,2 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-110« v izmeri 20,0 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-111« v izmeri 38,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-112« v izmeri 20,6 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-113« v izmeri 9,9 m2, posamezni del v stavbi št. 558, k.o. 1730 Moste z ID znakom »del stavbe 1730-558-114« v izmeri 144,7 m2 in parc. št. 389/1, k. o. 1730 Moste ID znakom »parcela 1730 389/1« v izmeri 697 m2.

  Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

  Prodajana cena: 1.006.200,00 EUR
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec.

  Zaključen: 13. 12. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2372/20 v izmeri 158 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2372/20).

  Cena navedene nepremičnine 18.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 11. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 588/1 v izmeri 39 m2, k. o. 1751 Tacen (ID znak: parcela 1751 588/1).

  Cena navedene nepremičnine znaša 2.430,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 531/99 v izmeri 33 m2, k.o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 531/99.

  Cena navedene nepremičnine 3.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 137/12 v izmeri 28 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 137/12).

  Cena navedene nepremičnine 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 10. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe: zemljišče v k. o. Kašelj, Trnovsko predmestje, Črnuče, in Dravlje.

  Zaključen: 18. 10. 2021 , odpiranje prijav: 21. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja dela nepremičnine, nezazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 897/208, v izmeri 246 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Predmet oddaje je zemljišče v izmeri 2,4 m2. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 18. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/19 v izmeri 31 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/19).

  Cena navedene nepremičnine 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 10. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe: nepremičnina na naslovu Mestni trg 18, nepremičnina na naslovu Vošnjakova 9 in nepremičnina na naslovu Dunajska cesta 230 v Ljubljani.

  Zaključen: 15. 10. 2021 , odpiranje prijav: 21. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/21 v izmeri 56 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/21).

  Cena navedene nepremičnine 9.856,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremični ID znak: parcela 1772 1565/3.

  Zaključen: 6. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 313/909 v izmeri 99 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 313/909).

  Cena navedene nepremičnine 14.850,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 4. 10. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

  Predmet neposredne menjalne pogodbe so nepremičnine:
  - zemljišče v lasti Mestne občine Ljubljana, s parc. št. 2108/4, k. o. 1725 – Ajdovščina, v izmeri 211 m2, ID znak: parcela 1725 2108/4 in
  - zemljišča v lasti Športnega društva Narodni dom Ljubljana, s parc. št. 2108/6 v izmeri 151 m2, k. o. Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/6 in s parc. št. 2108/7 v izmeri 61 m2, k. o. 1725 – Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/7.

  Zaključen: 29. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo solastniškega deleža do 4219/10000 na nepremičnini s parc. št. 597/21 v izmeri 269,59 m2, katastrska občina 1756 Črnuče - ID znak: parcela 1756 597/21 ( ID 498008).
   
  Cena za solastniški delež navedene nepremičnine je 53.918,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami ( DPN), ki ga plača kupec.

  Zaključen: 28. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč:
  1. parc. št. 2111/5 v izmeri 22 m2, k. o. 1776 – Lipoglav in
  2. parc. št. 2111/7 v izmeri 43 m2, k. o. 1776 – Lipoglav.

  Cena navedenih nepremičnin je:
  - za parc. št. 2111/5, k. o. 1776 – Lipoglav, znesek: 1.760,00 EUR brez pripadajočega davka in
  - za parc. št. 2111/7, k. o. 1776 – Lipoglav, znesek: 3.440,00 EUR brez pripadajočega davka.   

  Zaključen: 26. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 109/39 v izmeri 452 m2, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756109/39 ).

  Cena navedene nepremičnine 13.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 9. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Črnuče, Trnovsko predmestje, Stožice, Dobrunje, Kašelj in Tabor.

  Zaključen: 13. 9. 2021 , odpiranje prijav: 16. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2274/6 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1735 2274/6) in parc. št. 2274/7 v izmeri 73 m2 (ID znak: parcela 1735 2274/7), obe k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 17.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1156/8 v izmeri 68 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 1156/8).

  Cena navedene nepremičnine 11.968,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1551/164 v izmeri 19 m2, k. o. 2706 Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1551/164 ).

  Cena navedene nepremičnine 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 951/96 v izmeri 97 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 951/96).

  Cena navedene nepremičnine znaša 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 9. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Breg 1 – Kellerjev podhod, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 38,50 m2, z ID znakom 1728-513 parc. št. 154/86 v sklopu katerega so tudi javne sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za prodajno galerijo (storitvena dejavnost).

  Zaključen: 11. 9. 2021 , odpiranje prijav: 15. 9. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 126,40 m2 z ID oznako 1728-100-4 (1728 Ljubljana mesto, stavba 100, del 4) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Mestni trg 18 v Ljubljani.

  Izklicna vrednost: 442.400,00 EUR  (z besedo: štiristo dvainštirideset tisoč štiristo evrov 00/100). Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 9. 2021 , odpiranje prijav: 16. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - zemljišče parc. št. 2239/10 v izmeri 89 m2 (ID znak:parcela 1735 2239/10) k. o. 1735 Stožice,
  - zemljišče parc. št. 2239/36 v izmeri 602 m2 (ID znak:parcela 1735 2239/36) k. o. 1735 Stožice.

  Zaključen: 1. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem:
  - zemljišče parc. št. 194/8, v izmeri 223 m2 (ID znak: parcela 1739 194/8) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Cena najema zemljišča znaša 2.230,00 EUR na leto.

  Zaključen: 1. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 414/48 v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1722 414/48), k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.992,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 9. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin - pozidano stavbno zemljišče:
  1. parc. št. 845/7, v izmeri 32 m2 ( ID znak: parcela 1730 845/7) k. o. 1730 Moste;
  2. parc. št. 845/9, v izmeri 143 m2( ID znak: parcela 1730 845/9) k. o. 1730 Moste;
  3. parc. št. 845/10, v izmeri 596 m2 ( Id znak: parcela 1730 845/10) k. o. 1730 Moste.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 154.200,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin (DPN).

  Zaključen: 31. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2108/3 v izmeri 188 m2, k. o. 1725 – Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/3.

  Cena navedene nepremičnine je 11.280,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 29. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 85,90 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani.

  Zaključen: 18. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 14,80 m2 na naslovu Proletarska ulica 1, Ljubljana

  Zaključen: 18. 8. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča  v k. o.: Dravlje, Trnovsko predmestje, Kašelj, Dobrunje, Črnuče, Bežigrad in Dravlje.

  Zaključen: 16. 8. 2021 , odpiranje prijav: 19. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 951/96 v izmeri 97 m2, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 951/96).

  Cena navedene nepremičnine znaša 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 8. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnine na naslovu Čopova ulica 7, 9, 9a in 9b v Ljubljani

  Zaključen: 13. 8. 2021 , odpiranje prijav: 19. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1071/3 v izmeri 39 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1071/3).

  Cena navedene nepremičnine 6.864,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 8. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 244/122 v izmeri 25 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 244/122).

  Cena navedene nepremičnine 3.750,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe

  Nepremičnino v lasti Mestne občine Ljubljana:

  • parc. št. 1707/262, v izmeri 154 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/262) k. o. 1722 Trnovsko predmestje

  Menjava se izvede za nepremičnino v lasti fizičnih oseb

  • parc. št. 790/21, v izmeri 152 m2 (ID znak: parcela 1722 Trnovsko predmestje) k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 25. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, k. o. 1771 Zadobrova

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 312/9 v izmeri 30 m2 k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 312/9).

   

  Zaključen: 20. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, k. o. 1735 Stožice

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2239/81 v izmeri 1076 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/81), parc. št. 2239/23 v izmeri 308 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/23) in parcela 2239/85 v izmeri 181 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/85) vse k. o. 1735 Stožice.

  Zaključen: 20. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: Pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1692/73 v izmeri 72 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1692/73).

  Zaključen: 18. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. K2 v skupni izmeri 29,29 m2, Podhod pod Vilharjevo cesto na naslovu Bežigrajska vrata v Ljubljani

  Zaključen: 6. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 668/12 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/12. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče, ki je predmet prodaje. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d.

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 1. 7. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Stanežiče, Gradišče II, Dobrunje, Dravlje in Tabor.

  Zaključen: 5. 7. 2021 , odpiranje prijav: 8. 7. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/7 v izmeri 77 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 256/7).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1313/4 v izmeri 10 m2, k. o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/4) in parc. št. 1313/2 v izmeri 77 m2, k.o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/2).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 6.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 708/21, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, ID znak: parcela 1739 708/21, v izmeri 104 m2. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom d. d.. Zemljišče je v naravi uzurpirano, že v uporabi in posesti solastnikov objekta na naslovu Smrekarjeva ulica 27, Ljubljana, s katerim se zaključuje v funkcionalno celoto.

  Cena navedene nepremičnine je 18.304,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 22. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Neposredna prodajna pogodba za nepremičnino: Stanovanjska stavba v skupni izmeri 305,30 m2, od tega solastniški delež MOL 1/6 , na parc. št. 841, s št. stavbe 4570 ter parc. št. 842 v skupni izmeri 315 m2 v k.o. 1723 – Vič. Stanje nepremičnine je slabo ter je potrebno celovite prenove. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

  Prodajana cena: 76.716,89 EUR (z besedo: šestinsedemdeset tisoč sedemsto šestnajst evrov 89/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 21. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1209/21 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1723 1209/21), k. o. 1723 Vič.

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 7.920,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 20. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 313/1089 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1089.

  Zemljišče v naravi predstavljata stavbišče pod delom stanovanjskega objekta v lasti investitorja, ki je tretja oseba in ne prodajalec zemljišča po tej objavi in se tako s stanovanjskim objektom zaokrožuje v gradbeno celoto, zgolj v manjši izmeri predstavlja del zelenice k temu objektu. Predmet prodaje je zgolj zemljišče v lasti prodajalca pod objektom. Objekt na navedenem zemljišču ni predmet prodaje po tej objavi.

  Cena navedene nepremičnine je 7.392,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 20. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišč s parc. št. 313/1088 v izmeri 14 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1088.

  Zemljišče v naravi predstavljata stavbišče prizidka k stanovanjskemu objektu in se z njim zaokrožuje v gradbeno celoto. S prodajo se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje zemljišča z dejanskim stanjem v naravi. Predmet prodaje je zgolj zemljišče v lasti prodajalca pod objektom, slednji je lasti druge osebe, investitorja in lastnika sosednjega objekta, ki na to zemljišče neposredno meji. Objekt na navedenem zemljišču ni predmet prodaje po tej objavi.

  Cena navedene nepremičnine je 2.464,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davkana promet nepremičnin.

  Zaključen: 20. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2280/79 v izmeri 480 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/79), parc. št. 2280/74 v izmeri 171 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/74) in parcela 2280/43 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/43) vse k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 28.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 6. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s: parc. št. 2372/38 (ID znak: parcela 1735 2372/38) v izmeri 152 m², k. o. 1735 Stožice.

  Zaključen: 7. 6. 2021 , odpiranje prijav: 10. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v skupni velikosti 1.250,11 m2 na naslovu Resljeva cesta 14, Ljubljana.

  Zaključen: 7. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s: parc. št. 278/1 v izmeri 140 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 278/1 in parc. št. 283/20 v izmeri 26 m2, k. o. 1756 Črnuče, ID znak: parcela 1756 283/20.

  Pri vseh navedenih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije, d. d.. Zemljišči v naravi predstavljata del neposrednega dostopa oz. dovoza peš in z vozili do stanovanjskega objekta in se tudi v preostalem delu z njim zaključujejo v funkcionalno celoto.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.280,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davkana promet nepremičnin.

  Zaključen: 2. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 679/22 v izmeri 35 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1779 1057/3).

  Cena navedene nepremičnine 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 6. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je pisarniško poslovna stavba z ID oznako 1696-383-1, 2 in 3 (1696 Rudnik, stavba, 383, del 1, 2 in 3) v skupni izmeri 243,80 m2 s pripadajočim zemljiščem na parc.št. 2405/21 v izmeri 268 m2, parc.št. 2405/22 v izmeri 5 m2 in parc.št. 2405/24 v izmeri 642 m2 na naslovu Dolenjska cesta 115 A v Ljubljani. Nepremičnina je prosta oseb in stvari.

  Zaključen: 4. 6. 2021 , odpiranje prijav: 10. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 2250/39 v izmeri 84 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2250/39).

  Cena navedene nepremičnine 14.784,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 31. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 3237/4 v izmeri 41 m2 k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 3237/4).

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 5. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Vojkova cesta 77 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja pritlični dvoriščni lokal št. P01 v skupni izmeri 49,43 m2 in nepremičnina na naslovu Novi trg 1, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 53,30 m2, z ID znakom 1721-381-11.

  Zaključen: 29. 5. 2021 , odpiranje prijav: 1. 6. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1112/8 v izmeri 14 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1112/8).

  Cena navedene nepremičnine 2.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  PREKLIC: Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas enega (1) leta. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 5. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 24. 5. 2021 , odpiranje prijav: 27. 5. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Kašelj, Moste, Dravlje in Gradišče II.

  Popravek, 30. 4. 2021:
  Javna dražba pod točko 2.4., za zemljišči v k. o. Dravlje, se bo pričela ob 12.00 uri in ne ob 11.00 uri. Javna dražba se bo vršila v Klubu 11 in ne v Klubu 15.

  Popravek, 11. 5. 2021:
  Najnižji znesek višanja kupnine za predmet javne dražbe pod št. 2.5., 2.6. je 500,00 EUR.

  Zaključen: 17. 5. 2021 , odpiranje prijav: 20. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: parkirno mesto št. 77 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7797-108 (2636 Bežigrad, stavba 7797, del 108) na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. Kleti, Kare 1 in je prazno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 9.900,00 EUR (z besedo: devet tisoč devetsto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 5. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Prodaja nepremičnine na naslovu Dunajska cesta 230.

  Zaključen: 14. 5. 2021 , odpiranje prijav: 20. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 597/4 v izmeri 21 m2 in s parc. št. 599/6 v izmeri 111 m2, obe k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 597/4 in ID znak: parcela 1722 599/6).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja dela nepremičnine: zemljišče parc. št. 969/1, k. o. 1740 Spodnja Šiška (ID znak: parcela 1740 969/1), v izmeri 202 m2, od skupno 252 m2, kot je z rumeno označeno na ortofoto posnetku.

  Cena najema je 442,00 EUR/leto brez davka.

  Zaključen: 3. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1060, v izmeri 1.921 m2, parc.št. 1061/9 v izmeri 104 m2, parc.št. 1061/10 v izmeri 11.049 m2 in parc. št. 1061/12 v izmeri 1.813 m2, vse k. o. 1755 Glince, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/142 v izmeri 20 m2 in parc. št. 142/145 v izmeri 204 m2 , obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/142 142/145).

  Cena navedene nepremičnine 17.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1061/8 v izmeri 179 m2, k. o. 1755 Glince, (ID znak: parcela 1755 1061/8).

  Cena navedene nepremičnine 15.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 5. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 1535/22 v izmeri 160 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/22) k. o. 1752 Stanežiče in
  - zemljišče s parc. št. 1535/23 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/23) k. o. 1752 Stanežiče.

  Pri obeh zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d., služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili ter služnostna pravica izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN priključka na elektro omrežje.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1057/5 v izmeri 186 m2 (ID znak: parcela 1779 1057/5) k. o. 1779 Trebeljevo

  Cena navedene nepremičnine je 5.580,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/907 v izmeri 98 m2 (ID znak: parcela 1722 313/907) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 14.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s:
  - parc. št. 597/17 v izmeri 55 m2, k. o. 1755 – Glince,
  - parc. št. 604/8 v izmeri 15 m2, k. o. 1755 – Glince in
  - parc. št. 604/14 v izmeri 9 m2, k. o. 1755 – Glince.

  Pri vseh navedenih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije, d. d., pri zemljišču s parc. št. 597/17, k. o. 1755 – Glince pa je v zemljiški knjigi vknjižena tudi plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnika Telemach d. o. o. Zemljišča v naravi predstavljajo del neposrednega dostopa oz. dovoza peš in z vozili ter del pripadajočega zemljišča k stanovanjskemu objektu, s katerim se funkcionalno zaključujejo.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.800,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka na promet nepremičnin

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1535/21 v izmeri 207 m2, k. o. 1752 Stanežiče, (ID znak: parcela 1752 1535/21).

  Cena navedene nepremičnine 16.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 750/4 v izmeri 8 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 750/4).

  Cena navedene nepremičnine 1.408,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 19. 4. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 19. 4. 2021 , odpiranje prijav: 22. 4. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Dravlje in Kašelj.

  Zaključen: 12. 4. 2021 , odpiranje prijav: 15. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/915 v izmeri 89 m2 (ID znak: parcela 1722 313/915) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 13.350,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/904 v izmeri 97 m2 (ID znak: parcela 1722 313/904) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

  Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Vojkova cesta 77 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja pritlični dvoriščni lokal št. P01 v skupni izmeri 49,43 m2. Prostor se oddaja za pisarniško dejavnost/storitveno dejavnost/trgovino z neživili.

  Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

  Zaključen: 8. 4. 2021 , odpiranje prijav: 13. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 83/45 v izmeri 16 m2, k. o. 1726 Šentpeter, (ID znak: parcela 1726 83/45).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 4. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnina na naslovu Dunajska cesta 230, Ljubljana.

  Zaključen: 9. 4. 2021 , odpiranje prijav: 15. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 679/11 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/11. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Cena navedenega zemljišča je 10.440,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 5. 4. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 9. 4. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče s parc. št. 394/19 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1772 394/19) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/3 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1772 394/3) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/14 v izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1772 394/14) k. o. 1772 Slape,
  - zemljišče s parc. št. 394/16 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1772 394/16) k. o. 1772 Slape,

  Pri vseh navedenih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 12.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2021

 • Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani

  Zaključen:

 • Preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine MOL na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani

  Zaključen:

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1062/9 izmeri 16 m2 (ID znak: parcela 1754 1062/9) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaje v najem: zemljišče parc. št. 621/3, v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1730 621/3) k.o. 1730 Moste. Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

  Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 512,00 EUR na leto.

  Zaključen: 29. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s:
  - parc. št. 1450/13 v izmeri 24 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1450/13. Zemljišče v naravi predstavlja del zidanega pomožnega objekta kot podaljška k stanovanjskemu objektu, v lasti investitorja, na naslovu Kamnogoriška cesta 17 v Ljubljani in
  - parc. št. 1450/11 v izmeri 26 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1450/11. Zemljišče v naravi neposredni dovoz oz. dostop do objekta na parc. št. 1450/13, k. o. 1738 – Dravlje (predmet prodaje v prejšnji alineji), ki ga v naravi že uporablja lastnik stanovanjskega objekta na naslovu Kamnogoriška cesta 17 v Ljubljani. Prodaja se vrši z namenom ureditve dejanskega stanja nepremičnin v naravi z zemljiškoknjižnim.

  Cena navedenih zemljišč v skupni izmeri 50 m2 je 8.800,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 24. 3. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Novi trg 1, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 53,30 m2, z ID znakom 1721-381-11. Sanitarije so v souporabi. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Zaključen: 26. 3. 2021 , odpiranje prijav: 30. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostori z ID znak 1731-887-36 do 46 in 108 v skupni velikosti 280,51 m2 s souporabo skupnih prostorov na naslovu Proletarska
  cesta 1. Ljubljana.

  Zaključen: 17. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Prostor št. P01 v izmeri 69,50 m2 na naslovu Slomškova ulica 25, Ljubljana.

  Zaključen: 17. 3. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 15. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 811/4 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1739 811/4) k. o. 1739 Zgornja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 1.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  PREKLIC: Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: kletni prostor v skupni izmeri 14,00 m2 z ID oznako 1721-257-34 (1721 Gradišče I, stavba 257, del 34) na naslovu Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 11. 3. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  PREKLIC: javne dražbe je nepremičnina – mansardni prostor v skupni izmeri 32,60 m2 z ID oznako 1721-257-37 (1721 Gradišče I, stavba 252, del 37) na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja dve ločeni sobi in sanitarije.

  Zaključen: 12. 3. 2021 , odpiranje prijav: 18. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1707/331 v izmeri 31 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/331) k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 837/15 vizmeri 21 m2 (ID znak: parcela 2681 837/15) k. o. 2681 Brinje II.

  Cena navedene nepremičnine je 3.150,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 89,52 m2 (nahaja se v kleti in je del prostora v velikosti 139,65m2) , na naslovu Cigaletova ulica 5, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 40,90 m2, na naslovu Celovška cesta 143, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine v brezplačno uporabo: poslovni prostor v velikosti 21,18 m2, na naslovu Dolenjska cesta 22, Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 475/5, v izmeri 1.853 m2, parc.št. 476/6 v izmeri 1.769 m2 in parc. št. 477/7, v izmeri 1.649 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1074/3 v izmeri 120 m2, k.o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1074/3).

  Cena navedene nepremičnine 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 696/4 v izmeri 22 m2, k.o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 696/4).

  Cena navedene nepremičnine 2.200,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1755/3 v izmeri 111 m2, k.o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1755/3).

   Cena navedene nepremičnine 13.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnine: poslovni prostor št. P03 v izmeri 58,12 m2, na naslovu Masarykova cesta 23.

  Cena najema nepremičnine: 5,00 €/m2 oz. 290,60 €/mesec.

  Zaključen: 1. 3. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 557/32).

  Cena navedene nepremičnine 19.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/26 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/26) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/15 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/15) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% D

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/14 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/14) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/19 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/19) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 396/7 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/7) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/89, v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/89) k. o. 1753 Vižmarje. Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 16. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/89, v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/89) k. o. 1753 Vižmarje. Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 16. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Menjava nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana:

  a) katastrska občina 1772 SLAPE:
  -parcela 349/2 v izmeri 557 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke

  b) katastrska občina 1771 ZADOBROVA:,
  -parcela 1456/2 v izmeri 262 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke in

  c) katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO:
  -parcela 246/2 v izmeri 4.000 m2, v naravi del območja Vojašnice TO

  Skupna vrednost zemljišč, v skupni izmeri 4.819 m2, navedenih v točki I. a do I. c, ki so predmet prenosa na Republiko Slovenijo, znaša 144.570,00 EUR.

  Zaključen: 11. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 250/1236 v izmeri 14 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 250/1236. Zemljišče v naravi predstavlja dostop oz. dovoz do nepremičnin z objektom, ki na predmetno zemljišče v naravi neposredno mejijo in tako predstavlja oz. se zaokrožuje v funkcionalno celoto z objektom v lasti tretjih oseb.

  V zemljiški knjigi so pri zemljišču vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Promarkt, d. o. o., Ljubljana. Avantnatur, d. o. o., Ljubljana in Telekoma Slovenije, d. d. ter vložen predlog za izbris vknjižene služnosti stanovanja, v korist in na ime tretje fizične osebe.
  Cena navedene nepremičnine je 2.100,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Namera za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe

  Nepremičnina v lasti Mestne občine Ljubljana:
  • parc. št. 2102/13, v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1723 2102/13) k. o. 1723 Vič.

  Menjava se izvede za nepremičnino v lasti fizične osebe
  • parc. št. 2099/86, v izmeri 20m2 (ID znak: parcela 1723 2099/86) k. o. 1723 Vič.

   

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež Mestne občine Ljubljana do 182/198 zemljišča parc. št. 951/29, v celotni izmeri 79 m2 (ID znak: parcela 1771 951/29) k. o. 1771 Zadobrova.

  Cena prodajanega solastniškega deleža navedene nepremičnine znaša 8.760,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 10. 2. 2021

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Tabor, Gradišče II, Trnovsko predmestje, Stožice, Dravlje, Vič, Dobrunje,. Zadobrova.

  Zaključen: 8. 2. 2021 , odpiranje prijav: 11. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2298/36, v izmeri 37 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/36) k. o. 1735 STOŽICE

  Cena navedene nepremičnine je 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1417/51 izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1738 1417/51) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 880/15, v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1756 880/15) k. o. 1756 Črnuče

  Cena navedene nepremičnine je 2.990,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 9. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 797/24 v izmeri 39 m2, k. o. 1772 Slapej, (ID znak: parcela 1772 797/24).

  Cena navedene nepremičnine 3.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 250/1257 v izmeri 63 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 250/1257. Zemljišče v naravi predstavlja in služi kot: deloma edini dostop ter deloma kot zelenica k obstoječemu stanovanjskemu objektu in tako predstavlja oz. se zaokrožuje v funkcionalno celoto z objektom v lasti tretje osebe.

  Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o. ter vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnika Telemach, d. o. o..Cena navedene nepremičnine je 9.450,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 8. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 15,00 m2 na naslovu Trubarjeva cesta 7, Ljubljana.

  Zaključen: 8. 2. 2021

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 5. 2. 2021 , odpiranje prijav: 11. 2. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 731/2, v izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1772 731/2) k. o. 1772 Slape

  Cena navedene nepremičnine je 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1677/8, v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 2682 1677/8) k. o. 2682 Brdo

  Cena navedene nepremičnine je 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 926/39 v izmeri 30 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 926/39).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 633/8 v izmeri 31 m2 in s parc. št. 633/10 v izmeri 92 m2, obe k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/8 in 633/10).

  Cena navedene nepremičnin 9.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 1. 2021

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju MOL za leto 2021

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.

  Zaključen: 29. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 598/3 izmeri 54 m2 (ID znak: parcela 2636 598/3) k. o. 2636 Bežigrad

  Cena navedene nepremičnine je 6.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1308/13 v izmeri 18 m2, k.o. 1723 - Vič, (ID znak: parcela 1723 1308/13).

  Cena navedene nepremičnine 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1391/11 v izmeri 60 m2, k.o. 1759 - Podgorica, (ID znak: parcela 1759 1391/11).

  Cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 864/74 v izmeri 55 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 864/74).

  Cena navedene nepremičnine 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 184/5 v izmeri 19 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 184/5).

  Cena navedene nepremičnine 1.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 2239/10, v izmeri 89 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/10) k. o. 1735 Stožice,
  - zemljišče parc. št. 2239/36, v izmeri 602 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/36) k. o. 1735 Stožice.

  Zaključen: 7. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 2847/14, v izmeri 4775 m2 (ID znak: parcela 1994 2847/14) k.o. 1994 Dobrova.

  Zaključen: 6. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 924/2 v izmeri 26 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 924/2. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 924/2, k. o. 1772 - Slape. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o..

  Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

   

  Zaključen: 6. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 429/16 v izmeri 92 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 429/16).

  Cena navedene nepremičnine 7.360,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 5. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/23, v izmeri 75 m2 (ID znak: parcela 1738 297/23) k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedene nepremičnine je 7.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 680/51, v izmeri 56 m2 (ID znak: parcela 1749 680/51) k. o. 1749 Gameljne in
  - zemljišče parc. št. 680/52, v izmeri 72 m2 (ID znak: parcela 1749 680/52) k. o. 1749 Gameljne.

  Cena navedenih nepremičnin je 7.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 680/50, v izmeri 115 m2 (ID znak: parcela 1749 680/50) k. o. 1749 Gameljne.

  Cena navedene nepremičnine je 6.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 1. 2021

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2205/14, v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1739 2205/14) k. o. 1739 Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 1.080,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: zemljišče parc. št. 845/7, v izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1730 845/7) k. o. 1730 Moste, zemljišče parc. št. 845/9, v izmeri 143 m2 (ID znak: parcela 1730 845/9) k. o. 1730 Moste, zemljišče parc. št. 845/10, v izmeri 596 m2 (ID znak: parcela 1730 845/10) k. o. 1730 Moste.

  Pri nepremičnini parc. št. 845/7, k. o. Moste, sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Termoelektrarne toplarna Ljubljana d.d. in JP VO-KA SNAGA d.o.o.
  Pri nepremičnini parc. št. 845/9, k. o. Moste, so vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Telekoma Slovenije d. d, Termoelektrarne toplarna Ljubljana d.d. in JP VO-KA SNAGA d.o.o., Elektro Ljubljana d.d. in Eles d.o.o.
  Pri nepremičnini parc. št. 845/10, k. o. Moste, sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije d. d, Termoelektrarne toplarna Ljubljana d.d. in JP VO-KA SNAGA d.o.o., Elektro Ljubljana d.d. in Eles d.o.o.

  Kupec bo s kupoprodajno pogodbo zavezan k sklenitvi ustreznih služnostnih pogodb za obstoječe dovoze preko zgoraj navedenih zemljišč.

  Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 154.200,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 31. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 412/41, v izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1695 412/41) k. o. 1695 Karlovško predmestje.
  Cena navedene nepremičnine je 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2112/20 v izmeri 33 m2 k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2112/20).

  Cena navedene nepremičnine 3.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/32, v izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1772 797/32) k. o. 1772 Slape

  Cena navedene nepremičnine je 4.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/33, v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1772 797/33) k. o. 1772 Slape

  Cena navedene nepremičnine je 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/34, v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1772 797/34) k. o. 1772 Slape

  Cena navedene nepremičnine je 1.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 270/2 v izmeri 181 m2, k.o. 1738 - Dravlje, (ID znak: parcela 1738 270/2).

  Cena navedene nepremičnine 18.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča  v k. o. Bežigrad.

  Zaključen: 27. 12. 2020 , odpiranje prijav: 30. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/35, v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1772 797/35) k. o. 1772 Slape

  Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2205/15, v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1739 2205/15) k. o. 1739 Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2200/6 v izmeri 41 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2200/6).

  Cena navedene nepremičnine 4.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2200/5 v izmeri 154 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2200/5).

  Cena navedene nepremičnine 18.480,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 27. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaj nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2200/4 v izmeri 25 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2200/4).

  Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1497/90 v izmeri 44 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1497/90).

  Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1497/89 v izmeri 8 m2 in s parc. št. 1497/91 v izmeri 203 m2, obe k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1497/89 1497/91).

  Cena navedene nepremičnine 16.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 222/58 v izmeri 7 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 222/58).

  Cena navedene nepremičnine 1.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 222/48 v izmeri 17 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 222/48).

  Cena navedene nepremičnine 2.550,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 16. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 222/44 v izmeri 16 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 222/44).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, nepozidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana v skupni izmeri 5.725,70 m2, za kupnino v znesku: 1.603.196,00 EUR brez pripadajočega 22% DDV oz.
  1.955.899,12 EUR z 22% DDV.

  Zaključen: 15. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 983/16 v izmeri 41 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 983/16).

  Cena navedene nepremičnine 2.460,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 233/3 v izmeri 2 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 233/3).

  Cena navedene nepremičnine 300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 233/4 v izmeri 2 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 233/3).

  Cena navedene nepremičnine 300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem: Prostori v skupni izmeri 795,60 m2 na naslovu Gosposka ulica 18/Trg francoske revolucije 1, Ljubljana.

  Zaključen: 14. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1659/23 v izmeri 8 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1659/23).

  Cena navedene nepremičnine 640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1057/3 v izmeri 209 m2, k. o. 1779 Trebeljevo, (ID znak: parcela 1779 1057/3).

  Cena navedene nepremičnine 6.270,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Trg francoske revolucije 7.

  Zaključen: 11. 12. 2020 , odpiranje prijav: 15. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja zemljišč parc. št. 3182 v izmeri 74 m2, k. o. 1725 – Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 3182, parc. št. 334/3 v izmeri 2.162 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 334/3, parc. št. 1850/12 v izmeri 256 m2, k. o. 1723 – Vič, ID znak: parcela 1723 1850/12, parc. št. 161/1 v izmeri 156 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 161/1, parc. št. 160/4 v izmeri 6.196 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 160/4 parc. št. 458/5 v izmeri 169 m2, k. o. 1736 – Brinje I, ID znak: parcela 1736 458/5, parc. št. 457/1 v izmeri 51 m2, k. o. 1736 Brinje I, ID znak: parcela 1736 457/1.

  Zaključen: 8. 12. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče  v k. o. Zadobrova, Kašelj, Trnovsko predmestje in Slape.

  Zaključen: 7. 12. 2020 , odpiranje prijav: 10. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo stavbnih zemljišč s parc. št. 157/61, k. o. 1731 – Udmat, v izmeri 80 m2, ID znak: parcela 1731 157/61, parc. št. 11/1, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, v izmeri 26 m2, ID znak: parcela 1739 11/1, parc. št. 386/25, k. o. 1736 Brinje I, v izmeri 1.134 m2, ID znak: parcela 1736 386/25 in parc. št. 506/13, k. o. 1736 – Brinje I, v izmeri 9 m2, ID znak: parcela 1736 506/13.

  Zaključen: 1. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo stavbnega zemljišča s parc. št. 447/7, k. o. 1736 – Brinje I, v izmeri 1.528 m2, ID znak: parcela 1736 447/7. Pri zemljišču so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnikov Telekom Slovenije, d. d. in Elektro Ljubljana, d. d..

  Zaključen: 1. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine na naslovu Cesta 24. junija 64, 1231 Ljubljana-Črnuče:
  - ID znak: del stavbe 1756-1026-40 ( soba št. 14 v celotni izmeri 9,9 m2- prodaja se delež do ½ v izmeri 4,95 m2),
  - ID znak: del stavbe 1756-1026-41 ( klet v izmeri 2,5 m2, ki pripada sobi št. 14 - prodaja se delež do celote 1/1) in
  - ID znak: del stavbe 1756-1026-46 ( skupni komunikacijski prostor v izmeri 10,4 m2, ki pripada sobi št. 14 - prodaja se delež do ¼ v izmeri 2,6 m2), vse v skupni izmeri 22,8 m2.
  Predmet prodaje Mestne občine Ljubljana je navedena nepremičnina v skupni izmeri 10,05 m2.

  Cena za navedene nepremičnine v izmeri 10,05 m2 je 10.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Prednost pri nakupu nepremičnine, ki je predmet prodaje, ima solastnik do ½ sobe št. 14, nepremičnina ID znak: del stavbe 1756-1026-40.

  Zaključen: 1. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor št. K07 v izmeri 100,00 m2 (prostor je v III. gradbeni fazi in nima elektrike, vode in ogrevanja) na naslovu. Bežigrajska vrata (Vilharjev podhod).

  Najemnina: 1,00 €/m2 oz. 100,00 €/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji).

  Zaključen: 26. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: prostor št. P04 v izmeri 41,64 m2 na naslovu Masarykova cesta 24.

  Zaključen: 26. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč: parc. št. 45/28 v izmeri 12 m2, ID znak: parcela 1732 45/28, s parc. št. 668/8 v izmeri 4 m2, ID znak: parcela 1732 668/8 in s parc. št. 668/9 v izmeri 6 m2, ID znak: parcela 1732 668/9, vse k. o. 1732 – Štepanja vas.
  Zemljišča v naravi predstavljajo neposreden dostop in dovoz do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedena zemljišča. Pri zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 2.640,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 668/10 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/10.
  Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop in dovoz do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedeno zemljišče. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1415/29 izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 1415/29) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 9.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 222/56 v izmeri 8 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 222/56).

  Cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2106/32 v izmeri 42 m2 in parc. št. 2112/20 v izmeri 33 m2 k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2106/32 2112/20).

  Cena navedene nepremičnine 9.000,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 677/6 v izmeri 50 m2 k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 677/6).

  Cena navedene nepremičnine 6.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1415/33 izmeri 114 m2 (ID znak: parcela 1738 1415/33) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 13.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1415/34 izmeri 86 m2 (ID znak: parcela 1738 1415/34) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 10.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1417/49 izmeri 49 m2 (ID znak: parcela 1738 1417/49) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 5.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Nepremičnine na naslovu Rimska cesta 17 v Ljubljani.

  Zaključen: 27. 11. 2020 , odpiranje prijav: 3. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1417/50 izmeri 92 m2 (ID znak: parcela 1738 1417/50) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 11.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1417/62 izmeri 86 m2 (ID znak: parcela 1738 1417/62) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 10.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: kletni prostor v skupni izmeri 18,40 m2 , ki predstavlja 14/100 nepremičnine z začasno ID oznako 1721-252-904 (1721 Gradišče I, stavba 252, del 904 - začasna oznaka) na naslovu Rimska cesta 17, 1000 Ljubljana, ki je v naravi združena z drugo kletjo in ju ni mogoče razdružiti. Obe kleti imata skupni vhod. Kletni prostor je zaseden z opremo, kjer je bila včasih pripravljalnica hrane oz. kuhinja in ta oprema ni v lasti MOL. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika.
  Za nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

  Prodajana cena: 15.000,00 EUR (z besedo: petnajst tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 24. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 313/1084 v izmeri 32 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1084.

  Cena navedene nepremičnine je 8. 000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 22. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča: parc. št. 313/1082 v izmeri 32 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1082.

  Cena navedene nepremičnine je 8.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 22. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča: parc. št. 313/1082 v izmeri 32 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1082.

  Cena navedene nepremičnine je 8.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 22. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1651/10 v izmeri 40 m2 (ID znak: parcela 2682 1651/10) k. o. 2682 Brdo

  Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja dela nepremičnine: zemljišče parc. št. 736/4 k. o. 1770 Kašelj (ID znak: parcela 1770 736/4), v izmeri 20 m2 od skupno 599 m2, kot je z rumeno označeno na ortofoto posnetku.

  Cena najema je 1.200,00 EUR/leto.

  Zaključen: 18. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1651/20 v izmeri 47 m2 (ID znak: parcela 2682 1651/20) k. o. 2682 Brdo

  Cena navedene nepremičnine je 5.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 11. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Slape, Dravlje, Kašelj, Stanežiče, Bežigrad in Tabor.

   

  Zaključen: 16. 11. 2020 , odpiranje prijav: 19. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/316 v izmeri 45 m2 , k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/316).

  Cena navedene nepremičnine 6.750,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  zemljišče pod garažo* parc. št. *722, izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1721 *722), K.O. 1721 GRADIŠČE I

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 11. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 27. 11. 2020 , odpiranje prijav: 3. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/7 v izmeri 20 m2, k.o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/7) in 1025/9 v izmeri 31 m2, k.o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/9).

  Cena navedene nepremičnine 8.976,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 11. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Breg 8, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v skupni izmeri 71,30 m2, z ID znakom 1721-381-18,19. Prostor sestavljata dva poslovna prostora, ki sta med seboj povezana in se oddajata kot celota. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko ali storitveno dejavnost.

  Zaključen: 14. 11. 2020 , odpiranje prijav: 19. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2084/30 v izmeri 23 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/30).

  Zaključen: 10. 11. 2020 , odpiranje prijav: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2084/32 v izmeri 18 m2 in parc.št. 2084/31 v izmeri 19 m2, obe k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/32 in 2084/31).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/42 v izmeri 20 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/42).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/40 v izmeri 19 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/40).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/39 v izmeri 17 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/39).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/41 v izmeri 17 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/41).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/262 v izmeri 29 m2 in parc. št. 361/314 v izmeri 23 m2,  k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/26 in 361/314).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/317 v izmeri 40 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/317).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/318 v izmeri 11 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/318).

  Zaključen: 10. 11. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Prodaja nepremičnine na naslovu Dunajska cesta 230.

  Zaključen: 6. 11. 2020 , odpiranje prijav: 12. 11. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest Parkirna hiša Kozolec II Dvorakova 3, Ljubljana

  Predmet prodaje so parkirna mesta.

  Zaključen: 6. 11. 2020 , odpiranje prijav: 12. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 138/4 v izmeri 127 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 138/4).

  Cena navedene nepremičnine 19.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 598/4 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 2636 598/4) k. o. 2636 Bežigrad

  Cena navedene nepremičnine je 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet neposredne pogodbe: posamezni del stavbe, klet v velikosti 30,50 m2 na naslovu Lepodvorska ulica 10 v Ljubljani.

  Zaključen: 3. 11. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča  v k. o. Trnovsko predmestje, Tabor, Karlovško predmestje, Gradišče II, Slape, Zadobrova, Ljubljana mesto in Dravlje.

  Zaključen: 9. 11. 2020 , odpiranje prijav: 12. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 419/26 izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1727 419/26), k. o. 1727 Poljansko predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 2.250,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 2. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 45/28 v izmeri 12 m2, s parc. št. 668/8 v izmeri 4 m2, s parc. št. 668/9 v izmeri 6 m2 in s parc. št. 668/10 v izmeri 25 m2, vse k. o. 1732 – Štepanja vas. Zemljišča v naravi predstavljajo neposreden dostop in dovoz do stanovanjskih objektov, ki neposredno mejijo na navedena zemljišča. Pri zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 5.640,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 1. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 418/57 v izmeri 29 m2, k.o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 418/57).

  Cena navedene nepremičnine 2.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1651/8 izmeri 33 m2 (ID znak: parcela 1651/8) k. o. 2682 Brdo

  Cena navedene nepremičnine je 3.960,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 10. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

  Zaradi epidemije odpiranje vlog ni javno.

  Nepremičnina na naslovu Novi trg 1 in Gornji trg 24, Ljubljana.

  Zaključen: 30. 10. 2020 , odpiranje prijav: 5. 11. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1555/19 v izmeri 22 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1749 1555/19).

  Cena navedene nepremičnine 3.872,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1434/4 v izmeri 108 m2, k. o. 1753 – Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1434/4. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 8.640,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 25. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: parkirno mesto št. 77 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-7797-108 (2636 Bežigrad, stavba 7797, del 108) na Štihovi ulici 19, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. Kleti, Kare 1 in je prazno. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 9.900,00 EUR (z besedo: devet tisoč devetsto evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 21. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/9 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/9) k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 10. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Javna dražba za prodajo nepremičnin: zemljišča v k. o. Tabor,. Brinje I, Trnovsko predmestje, Slape in Kašelj.

  Zaključen: 19. 10. 2020 , odpiranje prijav: 22. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1562/64 izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 2706 1562/64) k. o. 2706 Zelena jama.

  Cena navedene nepremičnine je 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 924/2 v izmeri 26 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 924/2. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 924/2, k. o. 1772 - Slape. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekom Slovenije, d. d. in T-2, d. o. o..

  Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 13. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1381/52 v izmeri 80 m2, k. o. 1753 – Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1381/52. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 1381/52, k. o. 1753 – Vižmarje. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 6.400,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 13. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1562/65 izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 2706 1562/65) k. o. 2706 Zelena jama.

  Cena navedene nepremičnine je 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

  *Mestna občina Ljubljana prodaja samo zemljišče, ne pa tudi izdelane garaže nad zemljiščem.
  Zainteresirana oseba mora predložiti vse listine (veriga pogodb, slep o dedovanju, ipd.) v zvezi z posestjo garaže nad prodajanim zemljiščem od izgradnje garaže dalje.

  Zaključen: 13. 10. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 9. 10. 2020 , odpiranje prijav: 13. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 45/21, v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1771 45/21) k. o. 1771 Zadobrova

  Cena navedene nepremičnine je 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: pisarna št. 321 v skupni izmeri 18,94 m2 (3. nadstropje), Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 6. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostori v skupni velikosti 393,30 m2, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 6. 10. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Slape, Tabor, Karlovško predmestje, Trnovsko predmestje, Dravlje, Črnuče, Stanežiče in Bežigrad..

   

  Zaključen: 28. 9. 2020 , odpiranje prijav: 1. 10. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 668/17 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/17.

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 29. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 668/11 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/11.

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 29. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 31,9 m2, na naslovu Trubarjeva cesta 76, 1000 Ljubljana, za nedoločen čas.

  Cena najema: 8,10 €/m2 oz. 258,39 €/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji).

  Zaključen: 28. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 418/55 v izmeri 44 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 418/55).

  Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/7, v izmeri 120 m2 (ID znak: parcela 1753 957/7) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 9.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 631/204 izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1753 631/204) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/247 izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1722 361/247) k. o. 1722 Trnovsko predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 2.550,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 20. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/6 izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1753 957/6) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 4.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 321/50 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1756 321/50) k. o. 1756 Črnuče

  Cena navedene nepremičnine je 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/50 izmeri 51 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/50) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 4.080,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 224/62 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 224/62. Zemljišče v naravi predstavlja zeleno površino ob zemljišču s stanovanjskim objektom, ki na nanj neposredno meji.

  Cena navedene nepremičnine je 11.760,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

   

  Zaključen: 17. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 16. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 633/11 v izmeri 63 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/11).

  Cena navedene nepremičnine 11.088,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 728/6 v izmeri 3 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 728/6).

  Cena navedene nepremičnine 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/41 izmeri 146 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/41) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 11.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P09 v skupni izmeri 81,09 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 16. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 987/6 izmeri 135 m2 (ID znak: parcela 1756 987/6) k. o. 1756 Črnuče

  Cena navedene nepremičnine je 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 9. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo - poslovnega prostora v najem

  Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem:
  1. Slovenska cesta 3: na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-381-103. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.
  2. Gornji trg 24: na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Zaključen: 15. 9. 2020 , odpiranje prijav: 21. 9. 2020

 • Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Miškolin

  Zaključen: 18. 9. 2020 , odpiranje prijav: 18. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1:

  - št. 005 v velikosti 6,83 m2
  - št. 007 v velikosti 16,19 m2

  Skupna velikost: 23,02 m2

   

  Zaključen: 7. 9. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč:
  - parc. št. 600/3, v izmeri 2.517 m2 in
  - parc. št. 600/4, v izmeri 89 m2, obe k. o. 1733 Bizovik,

  v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let.

  Zaključen: 2. 9. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zaključen: 24. 8. 2020 , odpiranje prijav: 27. 8. 2020

 • Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, st. 24/06 - uradni prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP} obvešča naslovnika o neuspeli vročitvi dokumenta z osebno vročitvijo po določbah ZUP.
  lme firme: SGP Slovenija ceste tehnika obnova d.d. - v stečaju.

  Zaključen: 20. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/16 izmeri 144 m2 (ID znak: parcela 1738 266/16) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 17.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 25. 8. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

  Nepozidani stavbni zemljišči:

  • parc. št. 374/17, k. o. 1772 Slape, ID znak: 1772 374/17, v celoti;
  • parc. št. 373/5, k. o. 1772 Slape, ID znak: 1772 373/5, v celoti;

  Zaključen: 24. 8. 2020 , odpiranje prijav: 27. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - parc. št. 287/5, v izmeri 3 m2, k. o. 1732 Štepanja vas
  - parc. št. 658/8, v izmeri 8 m2, k. o. 1732 Štepanja vas

  Cena obeh nepremičnin skupaj je 1.980,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 12. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/3 v izmeri 333 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/3).

  Cena navedene nepremičnine 19.980,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/64 v izmeri 8 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 282/64).

  Cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1019/5 v izmeri 28 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 1019/5).

  Cena navedene nepremičnine 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 418/18 izmeri 88 m2 (ID znak: parcela 1771 418/18) k. o. 1771 Zadobrova Cena navedene nepremičnine je 7.040,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 8. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 297/30 v izmeri 53 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 297/30. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dostop do stanovanjskega objekta ter pripadajočega zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 5.300,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

   

  Zaključen: 28. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/15 izmeri 133 m2 (ID znak: parcela 1738 266/15) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 15.960,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 22. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1383/20 izmeri 178 m2 (ID znak: parcela 1753 1383/20) k. o. 1753 Vižmarje in
  - zemljišče parc. št. 1450/6 izmeri 94 m2 (ID znak: parcela 1753 1450/6) k. o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedenih nepremičnin je 21.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 22. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 523/8 izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1753 523/8) k. o. 1753 Vižmarje,
  - zemljišče parc. št. 523/9 izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1753 523/9) k. o. 1753 Vižmarje,

  Cena navedene nepremičnine je 3.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 20. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 264/8 izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1738 264/8) k. o. 1738 Dravlje,
  - zemljišče parc. št. 297/21 izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1738 297/21) k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedenih nepremičnin je 4.160,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 20. 7. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zemljišča v k. o. Črnuče, Bizovik in Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 13. 7. 2020 , odpiranje prijav: 16. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1013/1 izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1753 1013/1) k. o. 1753 Vižmarje,

  Cena navedene nepremičnine je 2.160,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 241/83 izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1756 241/83) k. o. 1756 Črnuče,
  - zemljišče parc. št. 985/28 izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1756 985/28) k. o. 1756 Črnuče,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 7.560,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1433/7 izmeri 147 m2 (ID znak: parcela 1753 1433/7) k. o. 1753 Vižmarje,

  Cena navedene nepremičnine je 11.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1692/64 izmeri 150 m2 (ID znak: parcela 1722 1692/64) k. o. 1722 Trnovsko predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 18.000,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana v brezplačno uporabo: poslovni prostori: št. 504a v izmeri 17,87 m2, št. 504b v izmeri 18,27 m2, št. 505 v izmeri 18,07 m2, št. 506 v izmeri 17,57 m2 in št. 506a v izmeri , 8,77 m2 oz. vse skupaj v izmeri 80,55 m2.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana v brezplačno uporabo: poslovni prostori: št. 311 v izmeri 15,94 m2, št. 312 v izmeri 18,29 m2 in št. 313 v izmeri 18,94 m2 oz. vse skupaj v izmeri 53,16 m2.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana v brezplačno uporabo: poslovni prostori: št. 416 v izmeri 18,62 m2 in št. 417 v izmeri 17,44 m2 oz. vse skupaj v izmeri 36,06 m2.

  Zaključen: 13. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1096/5 izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1756 1096/5) k. o. 1756 Črnuče,
  - zemljišče parc. št. 1095/8 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1756 1095/8) k. o. 1756 Črnuče,
  - zemljišče parc. št. 1095/2 izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1756 1095/2) k. o. 1756 Črnuče,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 6.600,00 EUR brez 22% DDV.

   

  Zaključen: 12. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo:

  - št. 308-309 v velikosti 29,80 m2
  - št. 310 v velikosti 14,65 m2

  Skupna velikost: 44,45 m2, na naslovu Proletarska cesta 1, Ljubljana

  Zaključen: 9. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana: 

  - št. 505 v velikosti 27,89 m2
  - št. 509 v velikosti 18,62 m2

  Skupna velikost: 46,51 m2.

  Zaključen: 9. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 924/3 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1772 924/3) k. o. 1772 Slape,

  Cena navedene nepremičnine je 1.600,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 996/15 v izmeri 43 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 996/15).

  Cena navedene nepremičnine 3.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2185/14 v izmeri 21 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2185/14).

  Cena navedene nepremičnine 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2185/13 v izmeri 29 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2185/13).

  Cena navedene nepremičnine 2.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 184/5 v izmeri 32 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 184/5).

  Cena navedene nepremičnine 2.560,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 7. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/9, k.o. Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1380/9), v izmeri 91 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/14, k.o. Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1380/14), v izmeri 88 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.040,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1551/6, k. o. Glince (ID znak: parcela 1755 1551/6), v izmeri 85 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidana stavbna zemljišča parc. št. 894/246 v izmeri 99 m2 in parc.št. 894/247 v izmeri 28 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 894/246, 894/247).

  Cena navedenih nepremičnin 12.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/17, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/17), v izmeri 93 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 10.230,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: - zemljišče parc. št. 297/18, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/18), v izmeri 73 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 8.030,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/19, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/19), v izmeri 31 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 3.410,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/20, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/20), v izmeri 30 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zemljišče v k. o. Črnuče, Glince, Stožice, Vič, Vižmarje,.Kašelj, Zadobrova, Slape, Gradišče II, in Tabor.

  Zaključen: 29. 6. 2020 , odpiranje prijav: 2. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1075/26 v izmeri 62 m2, k. o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1075/26).

  Cena navedene nepremičnine 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 243/1098 v izmeri 37 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 243/1098.

  Cena navedene nepremičnine je 2.960,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

   

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1060/97, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 1060/97), v izmeri 6m2.

  Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 2020/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1723 Vič.

  Skupna cena nepremičnine je 1.350,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 22. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 974/763, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/763), v izmeri 126m2.

  Cena navedene nepremičnine je 18.900,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 16. 6. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zaključen: 12. 6. 2020 , odpiranje prijav: 16. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, zemljišč s parc. št. 2102 v izmeri 58 m2, s parc. št. 2101 v izmeri 14 m2 in s parc. št. 1010/13 v izmeri 167 m2, vsa k. o. Velika Dolina, v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote.

  Predmetna zemljišča v naravi ležijo v območju avtoceste na odseku Krška vas – Obrežje, po katerem poteka promet.

  Cena navedenih nepremičnin v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote, je 50,27 EUR, brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 194/106 v izmeri 84 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 194/106).

  Cena navedene nepremičnine 6.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1391/10 v izmeri 79 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 1391/10).

  Cena navedene nepremičnine 6.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2101/160 v izmeri 33 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/160).

  Cena navedene nepremičnine 5.808,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1049/10, k. o. 1733 – Bizovik, ID znak: parcela 1733 1049/10, v izmeri 24 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 2.880,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

   

  Zaključen: 8. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - zemljišče parc. št. 387/4, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/4),
  - zemljišče parc. št. 387/14, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/14),
  - zemljišče parc. št. 387/15, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/15),
  - zemljišče parc. št. 387/18, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/18),

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 20.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2278/1 v izmeri 142 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2278/1).

  Cena navedene nepremičnine 11.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 6. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Kašelj, Slape, Gradišče II, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Brinje I, Stanežiče, Dravlje, in Sostro.

   

  Zaključen: 1. 6. 2020 , odpiranje prijav: 4. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1562/158 v izmeri 65 m2, k. o. 2706 Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1562/158).

  Cena navedene nepremičnine 12.350,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 22. 4. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Bežigrad.

  Zaključen: 20. 4. 2020 , odpiranje prijav: 23. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/8 v izmeri 24 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/8).

  Cena navedene nepremičnine 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 30/775 zemljišča parc. št. 120/43, k. o. 1696 Rudnik (ID znak: parcela 1696 120/43),

  Cena navedene nepremičnine oz. solastniškega deleža je 262,50 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. K04 v skupni izmeri 39,71 m2 (ID oznaka 2636-3852-5) na naslovu Podhod pod Kržičevo ulico, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 2020/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1723 Vič.

  Skupna cena nepremičnine je 1.350,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: 1803/10 v izmeri 70 m2 - pozidana stavbna zemljišča parc. št. 1803/10 v izmeri 70 m2, 1803/14 v izmeri 49 m2 , 1803/15 v izmeri 13 m2 , k. o. 2680 Nove Jarše, (ID znak: parcela 2680 1803/10 1803/14 1803/15).

  Cena navedene nepremičnine 15.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 3. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Predmet javne dražbe je prostor: skladišče s servisnimi prostori v kleti stavbe z naslovom Slovenčeva ulica 24, Ljubljana v skupni izmeri 964,70 m2. 

  Zaključen: 6. 4. 2020 , odpiranje prijav: 9. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, zemljišč s parc. št. 2102 v izmeri 58 m2, s parc. št. 2101 v izmeri 14 m2 in s parc. št. 1010/13 v izmeri 167 m2, vsa k. o. Velika Dolina, v solastniškem deležu
  prodajalca do 12/405 od celote. Predmetna zemljišča v naravi ležijo v območju avtoceste na odseku Krška vas – Obrežje, po katerem poteka promet.

  Cena navedenih nepremičnin v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote, je 50,27 EUR, brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 26. 3. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zemljišča v k. o. Slape, Bežigrad, Dobrunje, Zadobrova, Gameljne, Stanežiče, Sostro, Gradišče II,  Trnovsko predmestje in Črnuče.

  Zaključen: 20. 4. 2020 , odpiranje prijav: 23. 4. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-381-103. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Nepremičnina na naslovu Gornji trg 24, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 35,60 m2, z ID znakom 1728-344-11. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 63,80 m2, z ID znakom 1728-175-18. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Zaključen: 3. 4. 2020 , odpiranje prijav: 8. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 3/10 od celote nepremičnine-stanovanje na naslovu Linhartova cesta 62, Ljubljana: ID znak: del stavbe 2636-2712-2, katastrska občina 2636 Bežigrad ( stanovanje v izmeri 74,70 m2, klet v izmeri 4,40 m2 in balkon-terasa v izmeri 1,90 m2), vse v skupni izmeri 81,00 m2.

  Cena za solastniški delež do 3/10 navedene nepremičnine v izmeri 24,30 m2 je 51.049,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača prodajalec. Solastniški delež nepremičnine, ki je predmet prodaje, se proda solastniku nepremičnine (stanovanja) oziroma najugodnejšemu ponudniku.

  Zaključen: 18. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 345/2, k. o. 1938 Mengeš, ID znak: parcela 1938 345/2, v celotni izmeri 242 m2, v solastniškem deležu prodajalca, do ¼ od celote.

  Zemljišče leži v naravi v območju prometne infrastrukture, javne ceste št. 753181, Gregčeva ulica v naselju Mengeš.

   

  Cena navedene nepremičnine je 1.633,50 brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine, pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 345/2, k. o. 1938 Mengeš, ID znak: parcela 1938 345/2, v celotni izmeri 242 m2, v solastniškem deležu prodajalca, do ¼ od celote.

  Zemljišče leži v naravi v območju prometne infrastrukture, javne ceste št. 753181 Gregčeva ulica v naselju Mengeš.

  Cena navedene nepremičnine je 1.633,50 brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/6, k. o. 1749 Gameljne izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/6). 

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 2.460,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/7, k. o. 1749 Gameljne izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/7).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 5.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/4, k. o. 1749 Gameljne izmeri 193 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/4).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 11.580,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/5, k. o. 1749 Gameljne izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/5).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 2.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 756/2, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1753 756/2),
  - zemljišče parc. št. 754/3, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1753 754/3),
  - zemljišče parc. št. 754/4, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1753 754/4).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/14 izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 266/14) k. o. 1738 Dravlje,

  Cena navedene nepremičnine je 9.240,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 564/2 v izmeri 9 m2 in 564/4 v izmeri 3 m2 k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 564/2 in 564/4).

  Cena navedene nepremičnine 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2106/90 izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1723 2106/90) k. o. 1723 Vič,

  Cena navedene nepremičnine je 4.350,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 924/3 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1772 924/3) k. o. 1772 Slape,

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak 1725-340-10 v izmeri 116,70 m2 in ID znak 1725-340-11 v izmeri 116,70 m2. Oba poslovna prostora v skupni izmeri 233,40 m2 na naslovu: Podhod Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor ID znak 1725-340-7 v izmeri 30,70 m2, na naslovu: Podhod Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 3807/8 v izmeri 28 m2 k.o. 1778 Volavlje, parc. št. 3807/11 v izmeri 30 m2 k.o. 1778 Volavlje in parc. št. 3807/12 v izmeri 373 m2 k.o. 1778 Volavlje.

  Skupna cena nepremičnin je 3.359,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 2. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11.

  Zaključen: 28. 2. 2020 , odpiranje prijav: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2226/6 v izmeri 90 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2226/6).

  Cena navedene nepremičnine 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Ulica stare pravde 2, v brezplačno uporabo.

  Poslovni prostor:
  - K01 v velikosti 229,20 m2 (kletni prostori)
  - P01 v velikosti 537,10 m2 (pritličje).

  Zaključen: 24. 2. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Zemljišči  v k. o. Slape, Bežigrad, Stanežiče, Dobrunje, Dravlje, Zadobrova, Gameljne, Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 24. 2. 2020 , odpiranje prijav: 27. 2. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest: Parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Vse zainteresirane kupce, ki želijo kupiti parkirno mesto v novo zgrajeni parkirni hiši Kozolec II, vabimo k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup parkirnega mesta.

  Zaključen: 6. 3. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Poslovna prostora na naslovu Palmejeva ulica 14 in poslovna prostora na naslovu Palmejeva ulica 24, Ljubljana. 

  Zaključen: 6. 3. 2020 , odpiranje prijav: 12. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 819/3 izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1755 819/3) k. o. 1755 GLINCE,

  Cena navedene nepremičnine je 2.070,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 19. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja shrambe: ID znak 1728-206-11, shramba v pritličju stavbe na naslovu Breg 8, 1000 Ljubljana v izmeri 4,5 m2. 
  Najemnina: 3,00 €/m2 oz. 13,5 €/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji). 

  Zaključen: 18. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2002/50 v izmeri 189 m2 (ID znak: parcela 1723 2002/50), k. o. 1723 Vič.

  Cena navedene nepremičnine znaša 15.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 2. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

  - parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
  - parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
  - parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k. o. 2636 Bežigrad
  - parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k. o. 2636 Bežigrad
  - parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k. o. 2636 Bežigrad
  - parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad

   

  Zaključen: 9. 3. 2020 , odpiranje prijav: 12. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1015/6 v izmeri 44 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1015/6).

  Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 2. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščnim prostorom v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del 96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 10. 2. 2020 , odpiranje prijav: 14. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 285/61, k. o. 1982 – Šujica, ID znak: parcela 1982 285/61, v izmeri 72 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 12.672,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

   

  Zaključen: 10. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 912/33 v izmeri 7 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 912/33).

  Cena navedene nepremičnine 700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 983/16 v izmeri 41 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 983/16).

  Cena navedene nepremičnine 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/12 izmeri 108 m2 (ID znak: parcela 1753 1380/12) k. o. 1753 VIŽMARJE,

  Cena navedene nepremičnine je 8.640,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 9. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 605/65 v izmeri 37 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 605/65).

  Cena navedene nepremičnine 3.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/15 v izmeri 99 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2170/15).

  Cena navedene nepremičnine 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/6 v izmeri 16 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1379/6).

  Cena navedene nepremičnine 1.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 999/8 v izmeri 54 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 999/8).

  Cena navedene nepremičnine 6.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 98/104 izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1722 98/104) k. o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE,

  Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 517/9 izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1739 517/9) k. o. 1738 ZGORNJA ŠIŠKA,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15190830 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja T2 d.o.o., ID omejitve: 19447938.

  Cena navedene nepremičnine je 3.600,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 2. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1553/32 izmeri 34m2 (ID znak: parcela 1753 1553/32) k. o. 1753 VIŽMARJE,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665960.

  Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 2. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 429/13 izmeri 72 m2 (ID znak: parcela 1771 429/13) k. o. 1771 Zadobrova,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 11315921.

  Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 30. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: Zemljišče* s parc. št. 181/5, v izmeri 79 m2 (ID znak: parcela 1695 181/5) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 13.904,00 EUR brez 2%DPN.

  *objekt na zemljišču ni last Mestne občine Ljubljana in ni predmet prodaje.

  Zaključen: 28. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1648/3 izmeri 52 m2 (ID znak: parcela 1755 1648/3) k. o. 1755 Glince,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14630510.

  Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 996/21, v izmeri 6 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 996/21).

  Cena navedene nepremičnine 720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 1. 2020

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2020

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2020.
  Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, ter podatki o zavezancih bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za ravnanje z nepremičninami, na naslovu Adamič- Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje.

  Zaključen: 29. 1. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

  Predmet javne dražbe: Pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 23/81 (ID znak: parcela 2677 23/81) v izmeri 115 m2, k. o. 2677 Prule.

  Izklicna cena: 20.240,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč dvesto štirideset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 23. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 48/17, k. o. 2679 – Gradišče II, ID znak: parcela 2679 48/17, v izmeri 63 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.560,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

  Zaključen: 19. 1. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, in nepremičnina na naslovu Gornji trg 9 Ljubljana.

  Zaključen: 18. 1. 2020 , odpiranje prijav: 22. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 634/6 v v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1739 634/6) in 635/4 v izmeri 6 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 635/4).

  Cena navedene nepremičnine 2.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 419/45, v izmeri 15m2 (ID znak: parcela 1727 419/45) k. o. 1727 Poljansko predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1256/68, v izmeri 20m2 (ID znak: parcela 1738 1256/68) k. o. 1738 Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja dela zemljišča v najem za določen čas: severni (S) del zemljišča s parc. št. 200/241, k. o. 1732 – Štepanja vas, v celotni izmeri 136 m2, pri čemer površina za oddajo v najem 30 m2.

  Predmetno zemljišče se v delu oddaja za namen postavitve kioska za prodajo sadja in zelenjave. Kiosk mora biti proizvod, dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Obliko in lokacijo kioska potrdi pristojni organ MU MOL, pristojen za urejanje prostora.

  Čas trajanja najema: določen čas pet (5) let od dneva sklenitve najemne pogodbe.

  Cena najema: 150,00 EUR/mesec brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 7. 1. 2020

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča v k. o. Bežigrad, Slape, Kašelj, Gameljne, Stanežiče in Dobrunje.

  Zaključen: 20. 1. 2020 , odpiranje prijav: 23. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 501/131 izmeri 119 m2 (ID znak: parcela 1739 501/131) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 11269472. Po zemljišču poteka javni komunalni vod- plinovod. Kupec bo zavezan k sklenitvi neodplačne stvarne služnosti v korist podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

  Cena navedene nepremičnine je 9.520,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 1. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2170/12, k. o. 1770 Kašelj, v izmeri 34 m2, ID znak: parcela 1770 2170/12

  Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 252/51 v izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1756 252/51), k.o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.056,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine, nepozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1893/24 v izmeri 163 m2, k. o. 2686 – BRDO, ID znak: parcela 2686 1893/24.

  Cena navedene nepremičnine je 16.300,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 23. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, nepozidanih stavbnih zemljišč s:

  - parc. št. 1893/13 v izmeri 65 m2, k. o. 2686 – BRDO, ID znak: parcela 2686 1893/13 in
  - parc. št. 1726/9 v izmeri 69 m2, k. o. 2686 – Brdo, ID znak: parcela 2686 1726/9.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.400,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 23. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin – zemljišč:
  - parc. št. 1063/18 v izmeri 77 m2, ID znak: parcela 1733 1063/18 in
  - parc. št. 1063/6 v izmeri 71 m2, ID znak: parcela 1733 1063/6

  Cena nepremičnin je 11.840,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 18. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin – zemljišč:
  - parc. št. 1063/16 v izmeri 62 m2, ID znak: parcela 1733 1063/16 in
  - parc. št. 1063/17 v izmeri 85 m2, ID znak: parcela 1733 1063/17

  Cena nepremičnin je 11.760,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 18. 12. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k. o. Gradišče II, Dravlje, Slape, Bežigrad.

  Zaključen: 9. 12. 2019 , odpiranje prijav: 12. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1165/8 v izmeri 51 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1165/8).

  Cena navedene nepremičnine 6.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/7 v izmeri 77 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 256/7).

  Cena navedene nepremičnine znaša 9.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem:   zemljišče parc. št. 621/3, v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1730 621/3) k.o. 1730 Moste.

  Zaključen: 9. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2309/1 v izmeri 65 m2, k. o. 1770 Kašelj (ID znak: parcela 1770 2309/1).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-288-913. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Energetska izkaznica: E (105-150 kWh/m2a)

   

   

  Zaključen: 8. 12. 2019 , odpiranje prijav: 11. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 19/21, k. o. 2677 Prule, v izmeri 20 m2, ID znak: parcela 2677 19/21.

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/59 v izmeri 70 m2 (ID znak: parcela 1722 864/59) in zemljišče s parc. št. 864/70 v izmeri 31 m2 (ID znak: parcela 1722 864/70) obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena za navedene nepremičnine znaša skupaj 16.832,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/64 v izmeri 85 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/64).

  Cena navedene nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 3/10 od celote nepremičnine-stanovanje na naslovu Linhartova cesta 62, Ljubljana: ID znak: del stavbe 2636-2712-2, katastrska občina 2636 Bežigrad ( stanovanje v izmeri 74,70 m2, klet v izmeri 4,40 m2 in balkon-terasa v izmeri 1,90 m2), vse v skupni izmeri 81,00 m2.

  Cena za solastniški delež do 3/10 navedene nepremičnine v izmeri 24,30 m2 je 51.049,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Solastniški delež nepremičnine, ki je predmet prodaje, se proda solastniku nepremičnine (stanovanja) oziroma najugodnejšemu ponudniku.

  Zaključen: 27. 11. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k. o. Bežigrad, Zadobrova,Kašelj, Šentpeter, Trnovsko predmestje, Gameljne, Stanežiče, Moste.

  Zaključen: 2. 12. 2019 , odpiranje prijav: 5. 12. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2188/31 izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1770 2188/31) k. o. 1770 Kašelj,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14737817

  Cena navedene nepremičnine je 2.240,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 24. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu: Študentski dom Baragovo semenišče, Vilharjeva 13, 1000 Ljubljana.

  Predmet najema: ID znak št. 2636-3298 s posameznimi deli 3,7,13,14,15,in 16  v skupni izmeri 5.366,20 m2.

  Zaključen: 18. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1105/2, v izmeri 13m2 (ID znak: parcela 2636 1105/2) k. o. 2636 Bežigrad.
  Cena navedene nepremičnine je 2.600,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - zemljišče parc. št. 264/20, v izmeri 16 m2 (ID znak: parcela 1738 264/20) k. o. 1738 Dravlje in
  - zemljišče parc. 297/22, v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1738 297/22) k. o. 1738 Dravlje.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 4.320,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1102/10, v izmeri 14m2 (ID znak: parcela 2636 1102/10) k. o. 2636 Bežigrad.
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/56 v izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1722 98/56),
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/57 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1722 98/57),
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/60 v izmeri 136 m2 (ID znak: parcela 1722 98/60) vse k. o. 1722 Trnovsko predmestje

  Cena navedenih nepremičnin znaša 9.060,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 497/4 , v izmeri 20.157 m2 , površina oddaje v najem 4.800 m2 (ID znak: parcela 1751 497/4) k.o. 1751 Tacen Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen usposabljanja vodnikov urjenja psov. Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 1.000,00 EUR na leto.

  Zaključen: 13. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidana stavbna zemljišča parc. št. 33/1 v izmeri 34 m2, parc.št. 33/3 v izmeri 68 m2, parc.št. 8 v izmeri 79 m2, vse k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 33/1, 33/3, 8).

  Cena navedenih nepremičnin 10.860,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 13. 11. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k. o. Trnovsko predmestje, Kašelj, Gradišče II, Dobrunje Vič  in Dravlje.

  Zaključen: 11. 11. 2019 , odpiranje prijav: 14. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Stavba v izmeri 238,30 m2 na parceli 1695 161/1, Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 11. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/2 v izmeri 110 m2, k. o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 1599/2).

  Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 517/8 izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1739 517/8) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15190830 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja T2 d.o.o. z ID omejitve: 19447538.

  Cena navedene nepremičnine je 6.000,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 501/131 izmeri 119 m2 (ID znak: parcela 1739 501/131) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 11269472.

  Po zemljišču poteka javni komunalni vod- plinovod. Kupec bo zavezan k sklenitvi neodplačne stvarne služnosti v korist podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

  Cena navedene nepremičnine je 14.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1867/6 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1770 1867/6) k. o. 1770 Kašelj

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 7. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/7 v izmeri 77 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 256/7).

  Cena navedene nepremičnine znaša 9.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/8 v izmeri 145 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 256/8).

  Cena navedene nepremičnine znaša 17.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 97/20 v izmeri 12 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 97/20).

  Cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 250/1214 v izmeri 110 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 250/1214).

  Cena navedene nepremičnine 16.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1015/7 v izmeri 15 m2 in parc. št. 1014/6 v izmeri 134 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1015/7 in 1014/6).

  Cena navedenih nepremičnin 11.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 523/13 v izmeri 17 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 523/13).

  Cena navedene nepremičnine 1.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 523/14 v izmeri 11 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 523/14).

  Cena navedene nepremičnine 880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 523/12 izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1753 523/12) k. o. 1753 Vižmarje,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665975. Cena navedene nepremičnine je 2.080,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/66 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/66).

  Cena navedene nepremičnine znaša 11.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/64 v izmeri 85 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/64).
  -
  Cena navedene nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/60 v izmeri 85 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/60).
  -
  Cena navedene nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/58 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/58).

  Cena navedene nepremičnine znaša 11.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/62 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/62).

  Cena navedene nepremičnine znaša 11.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/329 v izmeri 84 m2 (ID znak: parcela 1695 185/329) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 6.720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/331 v izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 1695 185/331) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 1.520,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 5.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - zemljišče parc. št. 185/330 v izmeri 85 m2 (ID znak: parcela 1695 185/330) k. o. 1695 Karlovško predmestje,
  - zemljišče parc. št. 185/332 v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1695 185/332) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/329 v izmeri 84 m2 (ID znak: parcela 1695 185/329) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 6.720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 185/330 v izmeri 85 m2 (ID znak: parcela 1695 185/330) k. o. 1695 Karlovško predmestje,
  - zemljišče parc. št. 185/332 v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1695 185/332) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 7.920,00 EUR brez 2%DPN. Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d...

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/331 v izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 1695 185/331) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 1.520,00 EUR brez 2%DPN.

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d...

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Podajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 5.920,00 EUR brez 2%DPN.

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d...

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1696/52 v izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1722 1696/52) k. o. 1722 – Trnovsko predmestje,

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 523/11 v izmeri 36 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 523/11).

  Cena navedene nepremičnine 2.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1555/4 v izmeri 56 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1555/4).

  Cena navedene nepremičnine 4.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1555/5 v izmeri 73 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1555/5).

  Cena navedene nepremičnine 5.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1555/1 v izmeri 82 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1555/1).

  Cena navedene nepremičnine 6.560,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1196/23 izmeri 114 m2 (ID znak: parcela 1754 1196/23) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15144728 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ID omejitve: 11195487.

  Cena navedene nepremičnine je 9.120,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišča s parc. št. 631/73 v izmeri 131 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 631/73.

  Cena navedene nepremičnine je 15.720, 00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 3. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2723/9 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2723/9).

  Cena navedene nepremičnine 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1532/49 v izmeri 30 m2, k. o. 1772 Slapej, (ID znak: parcela 1772 1532/49).

  Cena navedene nepremičnine 3.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/10 v izmeri 62 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 256/10).

  Cena navedene nepremičnine 7.440,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 30. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 967/89 in 967/91, obe v izmeri 69 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 967/89 in 967/91).

  Cena navedene nepremičnine 8.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1528/35, v izmeri 25 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 1528/35).

  Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 505/4 izmeri 133 m2 (ID znak: parcela 1750 505/4) k. o. 1750 Šmartno pod Šmarno goro,

  Cena navedene nepremičnine je 7.980,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 656/121 izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1739 656/121) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15216366 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ID omejitve: 19590372

  Cena navedene nepremičnine je 1.080,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1383/19 izmeri 116m2 (ID znak: parcela 1753 1383/19) k. o. 1753 Vižmarje,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665390 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ID omejitve: 13810342

  Cena navedene nepremičnine je 9.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1648/3 izmeri 52m2 (ID znak: parcela 1755 1648/3) k. o. 1755 Glince,

  Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14630510.

  Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja garaž: Garaža: št. I/B-14 v izmeri 13,00 m2,  št. II/B-24 v izmeri 13,00 m2,  št. III/B-11 v izmeri 13,00 m2, Ambrožev trg 4

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:  zemljišče parc. št. 926/30 izmeri 235 m2 (ID znak: parcela 1754 926/30) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano,

  Cena navedene nepremičnine je 18.800,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 435/16 v izmeri 20 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 435/16).

  Cena navedene nepremičnine 1.600,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 28. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 362/1 v izmeri 160 m2, k. o. 1982 Šujica, (ID znak: parcela 1982 362/1).

  Cena navedene nepremičnine 16.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1459/23 v izmeri 169 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1459/23).

  Cena navedene nepremičnine 13.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 10. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča: v k. o. Sostro; Kašelj, Šentpeter, Trnovsko predmestje, Šentvid nad Ljubljano, Gameljne in Stanežiče.

  Zaključen: 2. 11. 2019 , odpiranje prijav: 5. 11. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33 in poslovni prostori na naslovu Frankopanska ulica 5 v Ljubljani

  Zaključen: 30. 10. 2019 , odpiranje prijav: 5. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor št. P01 v izmeri 172,37 m2 s pripadajočim gostinskim vrtom v izmeri 180,00 m2 (dvorišče ob stavbi), Zaloška cesta 42, Ljubljana.

  Zaključen: 22. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/12 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/12) in zemljišče s parc. št. 1854/3 v izmeri 65 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/3) obe k.o. 1775 Sostro.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 12.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/2 v izmeri 65 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/2) in zemljišče s parc. št. 1854/13 v izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/13) obe k.o. 1775 Sostro.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 3.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k. o. Kašelj, Bežigrad in Dravlje.

  Zaključen: 14. 10. 2019 , odpiranje prijav: 17. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 1/8 nepremičnine-stanovanje na naslovu Praprotnikova ulica 7, Ljubljana:
  - ID znak: del stavbe 2677-64-46 ( stanovanje v izmeri 47,7 m2),
  - ID znak: del stavbe 2677-64-47 ( klet v izmeri 2,8 m2) in
  - ID znak: del stavbe 2677-64-48 ( shramba v izmeri 0,7 m2), vse v skupni izmeri pr. 51,2 m2.

  Cena za solastniški delež do 1/8 navedene nepremičnine v izmeri 6,4 m2 je 14.285,70
  EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
  Prednost pri nakupu solastniškega deleža nepremičnine, ki je predmet prodaje, ima
  solastnik nepremičnine ( stanovanja).

  Zaključen: 15. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 127/616 v izmeri 83 m2, k. o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 127/616).

  Cena navedene nepremičnine znaša 16.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1532/24 izmeri 51 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/24) k. o. 1772 Slape,

  Cena navedene nepremičnine je 3.060,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 8. 10. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  1. Mestni trg 17

  Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17 (vhod iz Cankarjevega nabrežja 25), Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 17,70 m2, z ID znakom 1728-101-27.
  Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana in se oddaja za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost.

  2. Slovenska cesta 3

  Nepremičnina na naslovu Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2, z ID znakom 1721-288-913. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Zaključen: 8. 10. 2019 , odpiranje prijav: 11. 10. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče.

  Zaključen: 11. 10. 2019 , odpiranje prijav: 17. 10. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest: Parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 11. 10. 2019 , odpiranje prijav: 17. 10. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/62 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1722 864/62), k.o. 1722 Trnovsko predmestje 

  Cena za solastniški delež navedene nepremičnine znaša 19.898,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/61 v izmeri 75 m2 (ID znak: parcela 1722 864/61), k.o. 1722 Trnovsko predmestje

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.835,20 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/74 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1722 864/74), k.o. 1722 Trnovsko predmestje

  Cena za solastniški delež navedene nepremičnine znaša 5.012,40 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 9. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zaključen: 23. 9. 2019 , odpiranje prijav: 26. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1149/493 izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/493) k. o. 1723 Vič,
  - zemljišče parc. št. 1149/495 izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/495) k. o. 1723 Vič,
  - zemljišče parc. št. 1149/497 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/497) k. o. 1723 Vič,

  Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 9.480,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 24. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja parkirnega mesta št. PM28, Slomškova ulica 25, Ljubljana.

  Zaključen: 19. 9. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

   »POMEMBNO OBVESTILO« - odpiranja ponudb prestavljeno na  četrtek, 26. 9. 2019 ob 11:00 uri.

  • Nepremičnina na naslovu Trubarjeva cesta 7 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja pritlični dvoriščni gostinski lokal št. P01 v skupni izmeri 81,00 m2 z ID oznako 1737-874-26. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
  • Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja polkletni lokal z oznako prostorov št. K01 v izmeri 126,3 m2 z ID oznako 1737-303-35, št. K09 v izmeri 33,5 m2 z ID oznako 1737-303-46 in št. K10 v izmeri 6,1 m2 z ID oznako 1737-303-45, vse v skupni izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 20. 9. 2019 , odpiranje prijav: 26. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/6 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1740 1025/6), k. o. 1740 Spodnja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine znaša 13.024,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1377/2 v izmeri delež -70 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1377/2).

  Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1234 – delno, v izmeri 420 m2 (ID znak: parcela 1772 1234) k.o. 1772 Slape.

  Zaključen: 8. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:

  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2454/20 v izmeri 52 m2, k. o. 1696 Rudnik, (ID znak: parcela 1696 2454/20).

  Zaključen: 3. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 903/6 v izmeri 13 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 903/6).

   

  Zaključen: 3. 9. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Vič, Slape, Šentpeter, Tabor, Zgornja Šiška in Gameljne.

  Zaključen: 2. 9. 2019 , odpiranje prijav: 5. 9. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 635/5 v izmeri 9 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 635/5).

  Cena navedene nepremičnine 900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 252/45 in 252/44 v izmeri 62 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 252/45, 252/44).

  Cena navedene nepremičnine 7.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1528/11 izmeri 111 m2 (ID znak: parcela 1738 1528/11) k. o. 1738 Dravlje,

  Cena navedene nepremičnine je 13.320,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 25. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišče parc. št. 918/2 v izmeri 56 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 918/2).

  Cena navedene nepremičnine 9.856,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Pisarna v izmeri 11,90 m2, Krekov trg 10, drugem nadstropju št. 214.

  Zaključen: 21. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/33 v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1756 550/33), k. o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine znaša 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 430/28 v izmeri 37 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/28).

  Cena navedene nepremičnine 4.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1545/17 v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/17), parc. št. 1545/44 v izmeri 55 m2, (ID znak: parcela 1752 1545/44), obe k. o. 1752 Stanežiče.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 4.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1545/43 v izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/43), k. o. 1752 Stanežiče.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1545/41 v izmeri 33 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/41), k. o. 1752 Stanežiče.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 1.980,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/16 v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1770 2170/16), k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.600,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 19. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/14 v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1770 2170/14), k. o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 8. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča  v k. o. Kašelj, Vič, Trnovsko predmestje, Bežigrad, Moste in Glince.

  Zaključen: 26. 8. 2019 , odpiranje prijav: 29. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 935/9 v izmeri 119 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 935/9).

  Zaključen: 12. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin - pozidani stavbni zemljišči:
  - parc. št. 842/5 v izmeri 94 m2, k. o. 1757 – Nadgorica, ID znak: parcela 1757 542/5 in
  - parc. št. 842/7 v izmeri 94 m2, k. o. 1757 – Nadgorica, ID znak: parcela 1757 842/7.

  Zaključen: 11. 8. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori v stavbi št. 1725-276 na naslovu Kersnikova ulica 4 v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 8. 2019 , odpiranje prijav: 29. 8. 2019

 • Javno zbiranje ponudb

  Prodaja: parkirna mesta v Parkirni hiši Kozolec II Dvorakova 3, Ljubljana

  Zaključen: 26. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine – zemljišča pod garažo: parc. št. 124/40 v izmeri 13 m2, ID znak: parcela 2679 124/40. 

  Zaključen: 6. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1879/9 izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/9) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 1. 8. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 461/11 v izmeri 70 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška (ID znak: parcela 1739 461/11).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1061/8 v izmeri 197 m2, ID znak: parcela 1755 1061/8.

  Cena nepremičnine je 17.730,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 24. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih v k. o. Moste.

  Zaključen: 24. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1803/23 v izmeri 91 m2, ID znak: parcela 2680 1803/23.

  Cena nepremičnine je 10.920,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 21. 7. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Prodaja zemljišče  v k. o. Rudnik, Trnovsko predmestje in Črnuče.

  Zaključen: 15. 7. 2019 , odpiranje prijav: 18. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/27 v izmeri 7 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/27).

  Cena navedene nepremičnine znaša 840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/9 v izmeri 53 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/9).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  a.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/18 v izmeri 15 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/18).
  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR + 2% DPN.
  b.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/19 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/19).
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
  c.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/20 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/20).
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
  č.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/21 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/21).
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
  d.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/22 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/22).
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
  e.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/23 v izmeri 14 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/23).
  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR + 2% DPN.
  f.) zemljišče pod garažo parc. št. 1754/24 v izmeri 15 m2 k. o. 2636 Bežigrad (ID znak: parcela 1754/24).

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR + 2% DPN.

  Zaključen: 11. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/28 v izmeri 56 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/28).
  Cena navedene nepremičnine znaša 6.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 68/6 v izmeri 102 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 68/6).

  Cena navedene nepremičnine 15.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 379/2 v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1726 379/2) k. o. 1726 Šentpeter.

  Cena navedene nepremičnine je 8.200,00 EUR 2% DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. K01 v skupni izmeri 49,1 m2 na naslovu Podhod pod Kržičevo cesto, 1000 Ljubljana (Plava laguna)

  Zaključen: 10. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 881/12 v izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1756 881/12) k. o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 4.140,00 EUR + 22% DDV

  Zaključen: 10. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 81/54 v izmeri 76 m2, k. o. 1720 – Krakovsko predmestje, ID znak: parcela 1720 81/54.
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost v korist parc. št. 81/49, k. o. Krakovsko predmestje in zaznamba urejanja prostora-kulturni spomenik državnega pomena.

  Cena navedene nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 679/7 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/7 in s parc. št. 686/5 v izmeri 12 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 686/5.

  Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišči sta v naravi že v uporabi neposrednih mejašev, zemljišče s parc. št. 686/5, k. o. 1772 – Slape, predstavlja dovoz oz dostop do stanovanjskega objekta.

  Cena navedene nepremičnine je 11.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Trg francoske revolucije 7: ID znak 1728-211-9 v velikosti 18,90 m2. Oddaja se nerazdeljeni solastniški delež 5/6 (83 %), ki je v lasti MOL, kar znaša 15,69 m2.

  Zaključen: 4. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1677/4 v izmeri 146 m2, k. o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/4) in parc. št. 1677/5 v izmeri 59 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/5).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 16.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1542/5 v izmeri 104 m2, k. o. 1749 Gameljne (ID znak: parcela 1749 1542/5).

  Cena navedene nepremičnine znaša 8.320,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/12 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/12) in zemljišče s parc. št. 1854/3 v izmeri 65 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/3) obe k.o. 1775 Sostro.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 16.016,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/2 v izmeri 65 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/2) in zemljišče s parc. št. 1854/13 v izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/13) obe k.o. 1775 Sostro.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 16.544,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 974/761 v izmeri 32 m2, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/761)

  Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 680/48 v izmeri 172 m2 (ID znak: parcela 1749 680/48) k. o. 1749 Gameljne.

  Cena navedene nepremičnine je 10.320,00 EUR 2% DPN.

  Zaključen: 2. 7. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/291 v izmeri 98 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 1707/291).

  Cena navedene nepremičnine znaša 14.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 2112/64, v izmeri 283 m2 (ID znak: parcela 1723 2112/64) k.o. 1723 Vič

   

  Zaključen: 26. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem so zemljišča:

  - parc. št. 381/1, v izmeri 130 m2 (ID znak: parcela 1754 381/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
  - parc. št. 384/3, v izmeri 42 m2 (ID znak: parcela 1754 384/3), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
  - parc. št. 385/1, v izmeri 152 m2 (ID znak: parcela 1754 385/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
  - parc. št. 386/1, v izmeri 616 m2 (ID znak: parcela 1754 386/1), k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

   

  Zaključen: 26. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 119/29 v izmeri 43 m2, k. o. 2679 Gradišče II (ID znak: parcela 2679 119/29).


  Zaključen: 25. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1380/8 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1753 1380/8) in parc. št. 1383/22 v izmeri 144 m2 (ID znak: parcela 1753 1383/22), obe k.o. 1753 Vižmarje.

   

  Zaključen: 25. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1208/2 in 1208/3 v izmeri 108 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 1208/2 in 1208/3).

   

  Zaključen: 25. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 208/3 v izmeri 121 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 208/3).

  Cena navedene nepremičnine je 14.520,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 25. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 406/58 v izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1695 406/58) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR 2% DPN.

  Zaključen: 25. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1451/2 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1451/2.

  Zaključen: 23. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1214/15 v izmeri 112 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 1214/15) in s parc. št. 1214/25 v izmeri 3 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 1214/25).

  Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 83/64 v izmeri 34 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 83/64).

  Za predmetno zemljišče je sklenjena najemna pogodba za določen čas do 17.10.2021.

  Cena navedene nepremičnine je 5.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 901/7 in 901/6 v izmeri 25 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 901/7 in 901/6).

  Cena navedene nepremičnine 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 6. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Slape, Karlovško predmestje, Vič in Stanežiče.

   

  Zaključen: 17. 6. 2019 , odpiranje prijav: 20. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 905/20 v izmeri 245 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 905/20).

  Cena navedene nepremičnine je 19.600,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 17. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2458/19 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2458/19).

  Cena navedene nepremičnine 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/238 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1722 361/238) k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE,

  Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 12. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: K01 v velikosti 28,50 m2, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana

  Zaključen: 12. 6. 2019

 • Javno zbiranje ponudb

  Prodaja: parkirna mesta v Parkirni hiši Kozolec II Dvorakova 3, ljubljana

  Zaključen: 21. 6. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Prodaja zemljišč  v k. o. Bežigrad, Tacen, Moste, Kašelj in Črnuče.

  Zaključen: 10. 6. 2019 , odpiranje prijav: 13. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1462/14 v izmeri 21 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1462/14).

  Cena navedene nepremičnine 2.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/5 v izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 957/5) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 6. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostori v industrijski coni na naslovu Brnčičeva ulica 11.

  Zaključen: 21. 6. 2019 , odpiranje prijav: 27. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1016/9 v izmeri 128 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1016/9).

  Cena navedene nepremičnine znaša 19.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/162 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/162).

  Cena navedene nepremičnine 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1562/158 v izmeri 65 m2, k. o. 2706 – Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1562/158).

  Pri predmetnem zemljišču so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnikov Telekoma Slovenije, d. d.. in Elektra Ljubljana d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 7.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo parc. št. 1004/51 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 2636 1004/51) k. o. 2636 Bežigrad,

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1313/4 v izmeri 10 m2, k. o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/4) in parc. št. 1313/2 v izmeri 77 m2, k.o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/2).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 10.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/13 izmeri 128 m2 (ID znak: parcela 1753 1380/4) k. o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 10.240,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 996/16, v izmeri 53 m2, k. o. 1738 Dravlje

  Cena nepremičnine je 4.240,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 27. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/12 v izmeri 116 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/12).

  Cena navedene nepremičnine 13.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID oznako 1771-606-44 v izmeri 22,3 m2 v stavbi št. 606 na naslovu Zadobrovška cesta 88, 1260 Ljubljana - Polje v k.o. 1771 – Zadobrova z izhodiščno prodajno ceno 5.575,00 €.

  Navedena nepremičnina v naravi predstavlja prazno shrambo v kleti stavbe na naslovu Zadobrovška cesta 88, 1260 Ljubljana – Polje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca.

  Zaključen: 16. 5. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Glince, Slape in Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 20. 5. 2019 , odpiranje prijav: 23. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1677/4 v izmeri 146 m2, k. o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/4) in parc. št. 1677/5 v izmeri 59 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1677/5).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 20.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/9 v izmeri 99 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/9).

  Cena navedene nepremičnine 11.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 882 v izmeri 115 m2, k. o. 1746 Rašica, (ID znak: parcela 1746 882).

  Cena navedene nepremičnine 6.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 5. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 17. 5. 2019 , odpiranje prijav: 23. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/3 v izmeri 3 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/3).

  Cena navedene nepremičnine 360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/6 v izmeri 41 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/6).

  Cena navedene nepremičnine 4.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/13 v izmeri 99 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/13).

  Cena navedene nepremičnine 11.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/8 v izmeri 93 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/8).

  Cena navedene nepremičnine 11.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/5 v izmeri 29 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/5).

  Cena navedene nepremičnine 3.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1549/7, v izmeri 418 m2 (ID znak: parcela 1770 1549/7) k.o. 1770 Kašelj, v deležu do 34/526,

  Cena navedene nepremičnine je 3.242,28 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 9. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/7 v izmeri 70 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/7).

  Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 8. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin/e:

  - zemljišče parc. št. 558/3 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1739 558/3) k. o. 1739 Zgornja Šiška
  - zemljišče parc. št. 558/4 v izmeri 4 m2 (ID znak: parcela 1739 558/4) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

  Cena za zgoraj naveden-o/e nepremičnin-o/e je 1.920,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 8. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/10 v izmeri 105 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/10).

  Cena navedene nepremičnine 12.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja kletne shrambe na Dunajski cesti 45, Ljubljana.

  Zaključen: 8. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/4 v izmeri 18 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/4).

  Cena navedene nepremičnine 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 949/8 v izmeri 14 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 949/8).

  Cena navedene nepremičnine znaša 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/2 v izmeri 110 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1599/2).

  Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2101/216 v izmeri 19 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/216).

  Cena navedene nepremičnine 1.900,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/329 v izmeri 84 m2 (ID znak: parcela 1695 185/329) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 12.600,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 185/330 v izmeri 85 m2 (ID znak: parcela 1695 185/330) k. o. 1695 Karlovško predmestje,
  - zemljišče parc. št. 185/332 v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1695 185/332) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 14.850,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/331 v izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 1695 185/331) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 2.850,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

  Cena navedene nepremičnine je 11.100,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1313/4 v izmeri 10 m2, k. o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/4) in parc. št. 1313/2 v izmeri 77 m2, k.o. 1723 Vič (ID znak: parcela 1723 1313/2).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 10.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1707/234 v izmeri 10 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 1707/234).

  Cena navedene nepremičnine 1.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 5. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1357/11 v izmeri 112 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1357/11).

  Cena navedene nepremičnine 13.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1061/8 v izmeri 197 m2, ID znak: parcela 1755 1061/8.

  Cena nepremičnine je 17.730,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 29. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – skladišče v velikosti 191,50 m2, Ambrožev trg 5.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1117/5 v izmeri 95 m2 (ID znak: parcela 1723 1117/5) k. o. 1723 VIČ,

  Cena navedene nepremičnine je 11.400,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1117/2 v izmeri 134 m2 (ID znak: parcela 1723 1117/2) k. o. 1723 VIČ,

  Cena navedene nepremičnine je 16.080,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1117/4 v izmeri 83 m2 (ID znak: parcela 1723 1117/4) k. o. 1723 VIČ.

  Cena navedene nepremičnine je 9.960,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1117/3 v izmeri 121 m2 (ID znak: parcela 1723 1117/3) k. o. 1723 VIČ,

  Cena navedene nepremičnine je 14.520,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/238 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1722 361/238) k.o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE.

  Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2%DPN

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 37/100 nepremičnine-stanovanje na naslovu Rožičeva ulica 9, Ljubljana:
  - ID znak: del stavbe 2706-279-4 ( stanovanje v izmeri 31,65 m2),
  - ID znak: del stavbe 2706-279-5 ( klet v izmeri 5,7 m2) in
  - ID znak: del stavbe 2706-279-6 ( shramba v izmeri 1,34 m2), vse v skupni izmeri 38,69 m2.

   

  Zaključen: 25. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:

  - zemljišče parc. št. 183/8 v izmeri 9 m2k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Zaključen: 22. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:

  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 544/5 v izmeri 40 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 544/5).

  Zaključen: 22. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: 

  - zemljišče parc. št. 183/13 v izmeri 76 m2k. o. 1695 Karlovško predmestje.

  Zaključen: 21. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – skladišče v velikosti 156,28 m2, Slovenčeva ulica 24.

  Zaključen: 28. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora: Parkirno mesto G53 (ID znak št. 1737-1011-717) v izmeri 12,50 m2, na naslovu Kolodvorska ulica 20, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 17. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 802/3 v izmeri 110 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 802/3).

  Cena navedene nepremičnine 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 4. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča v k. o. Kašelj, Tacen in Sostro. 

  Zaključen: 15. 4. 2019 , odpiranje prijav: 18. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 1121/21 – delno, v izmeri 134 m2 (ID znak: parcela 1739 1121/21) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 16. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 1121/21 – delno, v izmeri 180 m2 (ID znak: parcela 1739 1121/21) k.o. 1739 Zgornja Šiška

  Zaključen: 16. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem : zemljišče parc. št. 1121/21 – delno, v izmeri 169 m2 (ID znak: parcela 1739 1121/21) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 16. 4. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest: Parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 15. 4. 2019 , odpiranje prijav: 18. 4. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Poslovni prostor na naslovu:

  • Prušnikova ulica 60, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v visokem pritličju v izmeri 179,80 m2, ki je namenjen za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti – predšolska vzgoja otrok.
  • Slovenska cesta 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 38,10 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko in storitveno dejavnost.

  Zaključen: 16. 4. 2019 , odpiranje prijav: 18. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/15 v izmeri 54 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1854/15).

  Cena navedene nepremičnine znaša 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Vojkova cesta 1, Ljubljana.

  Zaključen: 3. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 154/6 v izmeri 52 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 154/6).

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 949/7 v izmeri 92 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 949/7).

  Cena navedene nepremičnine 11.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/1 v izmeri 100 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1599/1).

  Cena navedene nepremičnine je 12.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - parc. št. 1881/5, v izmeri 47 m2, k. o. 1775 Sostro
  - parc. št. 1881/19, v izmeri 61 m2, k. o. 1775 Sostro
  - parc. št. 1881/20, v izmeri 34 m2, k. o. 1775 Sostro

  Skupna cena nepremičnin je 11.360,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 1. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1002/6 v izmeri 82 m2, ID znak: parcela 1722 1002/6.

  Cena nepremičnine je 14.432,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 31. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja zemljišč v k. o. Trnovsko predmestje po priloženem seznamu (41 zemljišč) v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let.
  Interesenti morajo biti oseba javnega prava oziroma morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva oziroma morajo izpolnjevati pogoje za brezplačno uporabo skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

  Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

  Zaključen: 31. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 183/9 (prej parcelacijo del zemljišča parc. št. 183/22) v izmeri 121m2 k. o. 1695 Karlovško predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 18.150,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 183/11 (pred parcelacijo del zemljišča parc. št. 183/23) v izmeri 100 m2 k. o. 1695 Karlovško predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 15.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 829/18 v izmeri 42 m2, k. o. 1755 – Glince, (ID znak: parcela 1755 829/18).
  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.780,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 193/14).

  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. S prodajno pogodbo se bo v korist prodajalca ustanovila neodplačna stvarna služnost za nevknjiženo služnost za javno kanalizacijo oz. javni vodovod, ki potekata preko zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 16.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 3. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišče v k. o. Moste, Spodnja Šiška in  zemljišči  v k. o. Stožice.

  Zaključen: 25. 3. 2019 , odpiranje prijav: 28. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1698/44 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/44), parc. št. 1698/45 v izmeri 67 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/45), parc. št. 1698/46 v izmeri 71 m2 (ID znak: parcela 1722 1698/46, vse k. o. 1722 Trnovsko predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 23.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 3. 2019

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo – poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Stari trg 16, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični trgovski lokal v izmeri 29,10 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za trgovsko dejavnost – trgovina z neživili.

  Zaključen: 30. 3. 2019 , odpiranje prijav: 4. 4. 2019

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33, Zaloška cesta 47 in  Trubarjeva cesta 23e.

  PREKLIC JAVNE DRAŽBE: Javna dražba poslovnih prostorov na naslovu Letališka cesta 33 je preklicana!

  Zaključen: 29. 3. 2019 , odpiranje prijav: 2. 4. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 818/6 v izmeri 68 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 818/6).

  Cena navedene nepremičnine je 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora na naslovu Breg 2.

  Zaključen: 14. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora na naslovu Križevniška ulica 7.

  Zaključen: 14. 3. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  zemljišča v k. o. Kašelj, Slape in Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 11. 3. 2019 , odpiranje prijav: 14. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo, na naslovu Trubarjeva cesta 76a, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 11. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine:

  - zemljišče parc. št. 151/1 v izmeri 55m2 (ID znak: parcela 1753 151/1) k. o. 1753 Vižmarje
  - zemljišče parc. št. 147/18 v izmeri 11 m2(ID znak: parcela 1753 147/18) k. o. 1753 Vižmarje

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 5.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št.1379/10, v izmeri 99 m2 (ID znak: parcela 1753 1379/10) k. o. 1753 Vižmarje,

  Cena navedene nepremičnine je 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 26. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora (v skupni izmeri 94,96 m2) v brezplačno uporabo na naslovu Cankarjeva cesta 9. 

  Zaključen: 26. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora za storitveno dejavnost na naslovu Zadobrovška cesta 88, 1260 Ljubljana - Polje

  Zaključen: 24. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 840/125 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1736 840/125) k.o. 1736 BRINJE I,

  Cena navedene nepremičnine je 5.700,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 24. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 974/135, v izmeri 21 m2 (ID znak: parcela 1756 974/135) k.o. 1756-Črnuče,

  Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 3.150,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parkirno mesto št. 88 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-3301-244 (2636 Bežigrad, stavba 3301, del 244) na Štihovi ulici 7, Ljubljana. Parkirno mesto se nahaja v 1. kleti in je prazno. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajana cena: 7.400,00 EUR (z besedo: sedem tisoč štiristo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 21. 2. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Prodaja: kletni prostor in pritlični poslovni prostor na naslovu Zaloška cesta 47.

  Zaključen: 18. 2. 2019 , odpiranje prijav: 21. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1062/18 v izmeri 12 m2, k. o. 1733 – Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1062/18).

  Cena navedene nepremičnine je 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 72/8 v izmeri 46 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 72/8).

  Cena navedene nepremičnine je 5.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1080/164 v izmeri 43 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 1080/164).

  Cena navedene nepremičnine 4.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1165/10 v izmeri 83 m2 (ID znak: parcela 1723 1165/10) k.o. 1723 VIČ.

  Cena navedene nepremičnine je 12.450,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/5 v izmeri 127m2 (ID znak: parcela 1738 266/5) k.o. 1738 Dravlje,

  Cena navedene nepremičnine je 10.160,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 2. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - parc. št. 305/22 v izmeri 52 m2, ID znak: parcela 1732 305/22 in
  - parc.št. 307/21 v izmeri 10 m2, ID znak: parcela 1732 307/21, obe k. o. Štepanja vas

  Cena obeh nepremičnine je 7.440,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 31. 1. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča  v k. o. Trnovsko predmestje, Slape, Zadobrova, Vižmarje in  Brinje I.

  Zaključen: 28. 1. 2019 , odpiranje prijav: 31. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2009/15 v izmeri 76 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2009/15). Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 142/168 v izmeri 123 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/168). Pri predmetnem zemljišče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 18.450,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 193/14).

  Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d.. S prodajno pogodbo se bo v korist prodajalca ustanovila neodplačna stvarna služnost za nevknjiženo služnost za javno kanalizacijo oz. javni vodovod, ki potekata preko zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 16.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 778/7 v izmeri 29 m2, k. o. 1730 – Moste, (ID znak: parcela 1730 778/7). Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 28. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 149/2 v izmeri 47 m2, k. o. 1756 - Črnuče, (ID znak: parcela 1756 149/2).

  Pri nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekoma Slovenije, d. d..
  Cena navedene nepremičnine je 7.050,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 306/76 v izmeri 28 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 306/76).

  Cena navedene nepremičnine 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2045/81 v izmeri 58 m2, k. o. 1994 – Dobrova, (ID znak: parcela 1994 2045/81).

  Cena navedene nepremičnine je 6.960,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 24. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1380/10 v izmeri 34m2 (ID znak: parcela 1753 1380/10) k.o. 1753-Vižmarje,
  - zemljišče parc. št. 1380/3 v izmeri 5m2 (ID znak: parcela 1753 1380/3) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 3.120,00 EUR brez 2%DPN.

   

  Zaključen: 23. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1039/45 v izmeri 90 m2 (ID znak: parcela 1738 1039/45) k.o. 1738-Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 13.500,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 23. 1. 2019

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju MOL za leto 2019

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2019

  Zaključen: 30. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 208/3 v izmeri 121 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 208/3).

  Cena navedene nepremičnine je 14.520,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 1. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k.o. Nadgorica, Trnovsko predmestje in Kašelj.

   

  Zaključen: 10. 1. 2019 , odpiranje prijav: 10. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 634/63 v izmeri 52 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 634/63).

  Cena navedene nepremičnine je 5.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 1. 2019

 • Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča v k.o. Moste in Vižmarje.

  Zaključen: 4. 1. 2019 , odpiranje prijav: 8. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 894/246 v izmeri 99 m2 (ID znak: parcela 1722 894/246) in parc. št. 894/247 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1722 894/247) obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje,

  Cena navedenih nepremičnin je 12.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 142/168 v izmeri 123 m2 in s parc. št. 142/167 v izmeri 26 m2, obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/168 in ID znak: parcela 1722 142/167).

  Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnik Telekoma Slovenije, d. d.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 22.350,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 6. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1066/2 v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1738 1066/2) k.o. 1738-Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 2045/82 v izmeri 31 m2 in s parc. št. 2045/83 v izmeri 24 m2, obe k. o. 1994 – Dobrova, (ID znak: parcela 1994 2045/82 in ID znak: parcela 1994 2045/83).

  Cena navedenih nepremičnin je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 306/76 v izmeri 28 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 306/76).

  Cena navedene nepremičnine 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  parc. št. 846 v izmeri 696 m2, k.o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 846)
  parc. št. 847/2 v izmeri 175 m2, k.o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 847/2)

  Cena naveden nepremičnin je 73.164,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2668/9 v izmeri 82 m2, k. o. 1770 – Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2668/9). Zemljišče ni zazidljivo kot samostojna celota.

  Cena navedene nepremičnine je 6.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1726-425-96 v izmeri 46,75 m2 na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 488/75 v izmeri 23 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 488/75).

  Cena navedene nepremičnine je 2.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2202/41 v izmeri 25 m2, k. o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2202/41).

  Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnin:
  - parc. št. 307/4 v izmeri 50 m2, ID znak: parcela 1732 307/4 in
  - parc.št. 305/24 v izmeri 47 m2, ID znak: parcela 1732 305/24, obe k. o. Štepanja vas

  Cena obeh nepremičnine je 11.640,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec

  Zaključen: 2. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 63/8 v izmeri 121m2 (ID znak: parcela 1738 63/8) k.o. 1738-DRAVLJE

  Cena navedene nepremičnine je 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 512/52 v izmeri 64 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 512/52).

  Cena navedene nepremičnine je 7.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 474/79 v izmeri 83 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 474/79).

  Cena navedene nepremičnine je 16.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1379/9 v izmeri 100 m2 (ID znak: parcela 1753 1379/9) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 8.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1379/8 v izmeri 54 m2 (ID znak: parcela 1753 1379/8) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 4.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1497/60 v izmeri 165 m2 (ID znak: parcela 1771 1497/60) k.o. 1771-Zadobrova

  Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1536/45 v izmeri 60m2 (ID znak: parcela 1738 1536/45) k.o. 1738-Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 6.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 151/1 v izmeri 55m2 (ID znak: parcela 1753 151/1) k.o. 1753-Vižmarje; zemljišče parc. št. 147/18 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1753 147/18) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 1. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 317/14 v izmeri 133m2 (ID znak: parcela 1752 317/14) k.o. 1752-Stanežiče

  Cena navedene nepremičnine je 13.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1547/9 v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1752 1547/9) k.o. 1752-Stanežiče.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1516/6 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1771 1516/6) k.o. 1771-Zadobrova.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1516/5 v izmeri 54 m2 (ID znak: parcela 1771 1516/5) k.o. 1771-Zadobrova.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/43 v izmeri 78 m2, k. o. 1776 – Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 2097/43).

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 733/2 v izmeri 4 m2 (ID znak: parcela 1753 733/2) k.o. 1753-Vižmarje.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1142/18 v izmeri 71 m2 (ID znak: parcela 1752 1142/18) k.o. 1752-Stanežiče.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/25, v izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1772 797/25) k.o. 1772-Slape.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:  zemljišče parc. št. 1433/11 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1433/11) k.o. 1753-Vižmarje.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 631/242, v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1753 631/242) k.o. 1753-Vižmarje.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:

  -  zemljišče parc. št 1539/18 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1752 1539/18) k.o. 1752-Stanežiče;
  - zemljišče parc. št 1539/11  v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1752 1539/11) k.o. 1752-Stanežiče.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1545/38, v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/38) k.o. 1752-Stanežiče,
  - zemljišče parc. št 1545/37,  v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/37) k.o. 1752-Stanežiče,
  - zemljišče parc. št 1543/60, v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/60) k.o. 1752-Stanežiče.
  - zemljišče parc. št 1543/61 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/61) k.o. 1752-Stanežiče.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1085/20 v izmeri 4 m2 (ID znak: parcela 1739 1085/20) k.o. 1739-Zgornja Šiška.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 238/21 v izmeri 58 m2 (ID znak: parcela 1753 238/21) k.o. 1753-Vižmarje.

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Popravek namere 4780-585/2018

  za prodajo nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1543/54, v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/54) k.o. 1752-Stanežiče,
  - zemljišče parc. št. 1543/52, v izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/52) k.o. 1752-Stanežiče,
  - zemljišče parc. št. 1543/51, v izmeri 71 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/51) k.o. 1752-Stanežiče,

  Zaključen: 25. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1865/2 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 1865/2).

  Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, pozidanih stavbnih zemljišč s:

  1. parc. št. 2451/87 v izmeri 11 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/87, po ceni 1.320,00 EUR brez 2% DPN,
  2. parc. št. 2451/88 v izmeri 87 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/88, po ceni 10.440,00 EUR brez 2% DPN in
  3. parc. št. 2451/142 v izmeri 51 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/142, po ceni 6.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine, pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 2451/141 v izmeri 40 m2, k. o. 1696 – Rudnik, ID znak: parcela 1696 2451/141.

  Cena predmetne nepremičnine je: 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 250/1279, v izmeri 22 m2, k. o. Trnovsko predmestje, ID znak: 1722 250/1279.

  Cena nepremičnine je 3.300,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 17. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 250/1278, v izmeri 101 m2, k. o. Trnovsko predmestje, ID znak: 1722 250/1278.

  Cena nepremičnine je 15.150,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 17. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 250/1280, v izmeri 118 m2, k. o. Trnovsko predmestje, ID znak: 1722 250/1280.

  Cena nepremičnine je 17.700,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 17. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 266/10 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, (ID znak: parcela 1738 266/10).

  Cena navedene nepremičnine je 7.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 12. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Prodaja zemljišč v k.o. Slape, Tacen, Dravlje, Kašelj, Spodnja Šiška,

   

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - zemljišče parc. št. 1433/10 v izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1753 1433/10) k.o. 1753-Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 14. 12. 2018 , odpiranje prijav: 13. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 51m2, k. o. 2636 - Bežigrad (ID znak: parcela 2636 1651/7).

  Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - zemljišče parc. št. 550/37 v izmeri 19m2 (ID znak: parcela 1756 550/37) k.o. 1756-Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 1.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 51m2, k. o. 2636 - Bežigrad (ID znak: parcela 2636 1651/7).

  V zemljiški knjigi je pri predmetni nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1484 v izmeri 44m2 (ID znak: parcela 1730 1484) k.o. 1730-Moste

  Cena navedene nepremičnine je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 550/37 v izmeri 19m2 (ID znak: parcela 1756 550/37) k.o. 1756-Črnuče

  Cena navedene nepremičnine je 1.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 894/249 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1722 894/249) k.o. 1722-Trnovsko predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 13.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1484 v izmeri 44m2 (ID znak: parcela 1730 1484) k.o. 1730-Moste

  Cena navedene nepremičnine je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 10. 12. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica
  Poslovni prostor na naslovu Parmova ulica

  Zaključen: 10. 12. 2018 , odpiranje prijav: 13. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1433/9 v izmeri m2 (ID znak: parcela 1753 1433/9) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 3.120,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 317/14 v izmeri 133m2 (ID znak: parcela 1752 317/14) k.o. 1752-Stanežiče

  Cena navedene nepremičnine je 13.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: parc. št. 2377/75, v izmeri 171 m2, k. o. 1696 Rudnik.

  Cena nepremičnine je 19.665,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 5. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 250/1256 v izmeri 73 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 250/1256). Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov T-2 d. o. o. in Telekoma Slovenije.

  Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 4. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 264/3 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1738 264/3) in parc. št. 297/17 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1738 297/17), obe k.o. 1738 - Dravlje

  Cena navedenih nepremičnin je 6.180,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1732/76 v izmeri 157 m2 (ID znak: parcela 1738 1732/76) k.o. 1738-Dravlje

  Cena navedene nepremičnine je 18.840,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1879/7 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/7) k.o. 1739-Zgornja Šiška
  - zemljišče parc. št. 1879/8 v izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/8) k.o. 1739-Zgornja Šiška.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 2.880,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 197/46 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1695 197/46) k.o. 1695-Karlovško predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 16.896,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1481 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1730 1481), k. o. 1730 Moste.

  Cena navedene nepremičnine je 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 12. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1735-1502-6 v izmeri 14,5 m2 na naslovu Palmejeva ulica 14.

  Zaključen: 3. 12. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

  Nepozidana stavbna zemljišča:
  - parc. št. 1919/1, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v celoti;
  - parc. št. 1903/5, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v delu;
  - parc. št. 1903/1, k.o. Stožice, ID znak: 1735 1919/1, v delu.

   

  Zaključen: 26. 11. 2018 , odpiranje prijav: 29. 11. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
  - parc. št. 61/4 (ID znak: parcela 1738 61/4) v izmeri 670 m², k.o. 1738 Dravlje,
  - parc. št. 63/6 (ID znak: parcela 1738 63/6) v izmeri 56 m², k.o. 1738 Dravlje,
  - parc. št. 64/6 (ID znak: parcela 1738 64/6) v izmeri 46 m², k.o. 1738 Dravlje,

  Zaključen: 26. 11. 2018 , odpiranje prijav: 29. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 203/6 v izmeri 121 m2 (ID znak: parcela 1754 203/6) k.o. 1754-Šentvid nad Ljubljano

  Cena navedene nepremičnine je 9.680,00 EUR brez 22% DDV

  Zaključen: 25. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1532/17, v izmeri m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 1532/17. Pri navedeni nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Cena nepremičnine, ki je predmet prodaje je 960,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 25. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1009/1, v izmeri 3, k. o. 1734 – Ježica, ID znak: parcela 1734 1009/1. Pri navedeni nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Cena nepremičnine, ki je predmet prodaje je 300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/5 v izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 957/5) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1433/6 v izmeri m2 (ID znak: parcela 1753 1433/6) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 3.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 501/116 v izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1739 501/116) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 1.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 440/15 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1771 440/15) k.o. Zadobrova

  Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 11. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča v . v k.o. Zadobrova,  k. o. Kašelj in k.o. Dravlje.

  Zaključen: 12. 11. 2018 , odpiranje prijav: 15. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak št. 1725-276-27 v velikosti 17,00 m2 na naslovu Kersnikova ulica 4, Ljubljana.

  Zaključen: 12. 11. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 57,60 m2 z id. oznako nepremičnine 1728-244-901 v stavbi št. 244 na naslovu Gornji trg 5 v Ljubljani v k.o. 1728-Ljubljana Mesto.

  Zaključen: 15. 11. 2018 , odpiranje prijav: 15. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1039/2 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1754 1039/2) k.o. Šentvid nad Ljubljano

  Cena navedene nepremičnine je 3.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1539/17 k.o. 1752 Stanežiče v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1752 1539/17).

  Cena navedene nepremičnine je 2.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/157 v izmeri 48 m2 (ID znak: parcela 1722 142/157) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1481 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1730 1481) k.o. 1730 Moste.

  Cena navedene nepremičnine je 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1130/8 v izmeri 87 m2 (ID znak: parcela 1739 1130/8) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 10.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1130/6 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1739 1130/6) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 604/4 v izmeri 116 m2 (ID znak: parcela 1739 604/4) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 13.920,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 362/2 v izmeri 176 m2 (ID znak: parcela 1982 362/2) k.o. Šujica

  Cena navedene nepremičnine je 17.600,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 6. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1481 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1730 1481) k.o. 1730 Moste.

  Cena navedene nepremičnine je 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1130/7 v izmeri 117 m2 (ID znak: parcela 1739 1130/7) k.o. Zgornja Šiška

  Cena navedene nepremičnine je 14.040,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1532/21 v izmeri 61 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/21) k.o. 1772 Slape.

  Cena navedene nepremičnine je 7.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1167/1 v izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 1772 1167/1) in parc. št. 1532/19 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/19) k.o. 1772 Slape.

  Cena navedenih nepremičnin je 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1044/10 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1753 1044/10) k.o. Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 3.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 83/145 v izmeri 91 m2 (ID znak: parcela 1722 83/145) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 13.650,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 11. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II Dvorakova 3, Ljubljana

  Parkirna hiša Kozolec II se nahaja kot podaljšek parkirne hiše Kozolec I. Uvoz v parkirno hišo je urejen skozi obstoječi uvoz v parkirno hišo Kozolec I, iz Dvorakove ulice.

  Zaključen: 10. 11. 2018 , odpiranje prijav: 15. 11. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1112/11, v izmeri 60 m2, k. o. Dravlje, ID znak: 1738 1112/11

  Cena nepremičnine je 7.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 30. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1867/38 v izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1723 1867/38) k.o. 1723-Vič

  Cena navedene nepremičnine je 2.560,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 29. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja v najem :

  • zemljišče parc. št. 1902/17 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1739 1902/17) k.o. 1739 Zgornja Šiška
  • zemljišče parc. št. 1902/18 v izmeri 234 m2 (ID znak: parcela 1739 1902/18) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 29. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 83/171 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1722 83/171) k.o. 1722-Trnovsko predmestje

  Cena navedene nepremičnine je 5.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 317/13 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1752 317/13) k.o. 1752-Stanežiče

  Cena navedene nepremičnine je 7.800,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 24. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 238/20 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1753 238/20) k.o. 1753-Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Zemljišča v k.o. Vič in  v k. o. Kašelj.

  Zaključen: 25. 10. 2018 , odpiranje prijav: 25. 10. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  zemljišča v k.o. Brinje I, v k. o. Spodnja Šiška, v k.o. Kašelj.

  Zaključen: 25. 10. 2018 , odpiranje prijav: 25. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2467/4 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1770 2467/4) k.o. 1770 Kašelj.

  Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 10. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  - poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11,
  - poslovni prostor na naslovu Njegoševa  ulica 6 in
  - poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143.

   

  Zaključen: 25. 10. 2018 , odpiranje prijav: 25. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 802/19, v izmeri 52 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/19 in s parc. št. 802/20, v izmeri 3 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/20. Pri navedenih nepremičninah je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Cena nepremičnin, ki so predmet prodaje je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2220/2 (ID znak: parcela 1739 2220/2) v izmeri 37 m2 k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 6.660,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče pod garažo parc. št. 19/21 v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 2677 19/21) k.o. 2677 Prule

  Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaje v najem :
  - zemljišče parc. št. 61/4 v izmeri 670 m2 (ID znak: parcela 1738 61/4) k.o. 1738 Dravlje
  - zemljišče parc. št. 64/6 v izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1738 64/6) k.o. 1738 Dravlje

  Zemljišči se oddata v najem za določen čas pol leta za namen skladiščenja.

  Zaključen: 17. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: Poslovni prostor v izmeri 14 m2 z ID oznako 1730-2266-18 v k.o. 1730 – Moste na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani. 

  Cena nepremičnine je 9.900,00 EUR (z besedo: devet tisoč devetsto evrov 00/100). 

  Zaključen: 16. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 65,10 m2, na naslovu Cigaletova ulica 7.

  Zaključen: 14. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1695/26 v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1722 1695/26) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v velikosti 76,10 m2 v brezplačno uporabo na naslovu Dalmatinova 1.

  Zaključen: 10. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 127/5 k.o. 1740 Spodnja Šiška v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1740 127/5) in parc. št. 129/4 k.o. 1740 Spodnja Šiška v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1740 129/4).

  Cena navedenih nepremičnin je 8.100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 418/52 v izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1771 418/52) k.o. 1771 Zadobrova.

  Cena navedene nepremičnine je 2.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 10. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Breg 2, Ljubljana, ki v naravi predstavlja pritlični ulični gostinski lokal v izmeri 117,03 m2 .

  Zaključen: 9. 10. 2018 , odpiranje prijav: 11. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 1534/7 v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1738 1534/7) k.o. 1738 Dravlje
  - zemljišče parc. št. 1533/15 v izmeri 49 m2 (ID znak: parcela 1738 1533/15) k.o. 1738 Dravlje

  Cena navedenih nepremičnin je 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor v velikosti 30,52 m2, na naslovu Šišenska cesta 11.

  Zaključen: 4. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2050/9 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1753 2050/9) k.o. 1753 Vižmarje

  Cena navedene nepremičnine je 2.112,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 523/16 v izmeri 5 m2 (ID znak: parcela 1753 523/16) k.o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 327/5 (ID znak: parcela 1756 327/5) v izmeri 97 m2 k.o. 1756 Črnuče.
  Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: shramba v izmeri 10,1 m2 z ID oznako 1728-308-65 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto na naslovu Breg 22 v Ljubljani. Nepremičnina se prodaja v skladu s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za shrambo v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
  Cena nepremičnine je 5.050,00 EUR (navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

  Zaključen: 3. 10. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/198 v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1722 361/198) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
  Cena navedene nepremičnine je 100,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 30. 9. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  zemljišča v k.o. Dravlje, v k.o. Kašelj in v k.o. Moste.

  Zaključen: 13. 9. 2018 , odpiranje prijav: 13. 9. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/159 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1722 142/159) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
  Cena navedene nepremičnine je 2.200,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 2. 9. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 28. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1253/95 (ID znak: parcela 1776 1253/95) v izmeri 108 m2 k.o. 1776 Lipoglav.
  Cena navedene nepremičnine je 3.240,00 EUR brez ustreznega davka.

   

  Zaključen: 28. 8. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  zemljišča v k.o. Vič,  k.o. Kašelj,  k.o. Karlovško predmestje,  k.o. Trnovsko predmestje in  k.o. Zgornja Šiška.

  Zaključen: 6. 9. 2018 , odpiranje prijav: 6. 9. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/198 v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1722 361/198) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedene nepremičnine je 100,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 327/5 (ID znak: parcela 1756 327/5) v izmeri 97 m2 k.o. 1756 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/56 v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/56) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 3.420,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/55 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/55) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 22. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1602/5 k.o. 1752 Stanežiče v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1752 1602/5).

  Cena navedene nepremičnine je 1.080,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 8. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33,
  Poslovni prostor na naslovu Brnčičeva ulica 11,
  Poslovni prostor na naslovu Frankopanska ulica 5.

  Zaključen: 6. 9. 2018 , odpiranje prijav: 6. 9. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II Dvorakova 3, Ljubljana

  Parkirna hiša Kozolec II se nahaja kot podaljšek parkirne hiše Kozolec I. Uvoz v parkirno hišo je urejen skozi obstoječi uvoz v parkirno hišo Kozolec I, iz Dvorakove ulice.

  Javno zbiramo zavezujoče ponudbe za nakup parkirnih mest v tretji kleti.

  Zaključen: 31. 8. 2018 , odpiranje prijav: 6. 9. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2050/9 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1753 2050/9) k.o. 1753 Vižmarje
  Cena navedene nepremičnine je 2.112,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 14. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 558/5 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1771 558/5) k.o. 1771 Zadobrova
  Cena navedene nepremičnine je 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 302/10 v izmeri 73 m2 (ID znak: parcela 1752 302/10) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 7.300,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1657/6 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1755 1657/6) k.o. 1755 Glince
  Cena navedene nepremičnine je 11.790,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/14 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1752 297/14) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 558/7 v izmeri 83 m2 (ID znak: parcela 1771 558/7) k.o. 1771 Zadobrova
  Cena navedene nepremičnine je 6.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/13 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 297/13) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 899/8, v izmeri 92 m2, k. o. Vič, ID znak: 1723 899/8
  Cena nepremičnine je 13.800,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 6. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 772/2 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 2681 772/2) k.o. 2681 Brinje II
  Cena navedene nepremičnine je 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 8. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 29. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do ½ nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 421/6 (ID znak: parcela 1772 421/6) v izmeri 237 m2 in 421/9 v izmeri 21 m2 (ID znak: parcela 1772 421/9) k.o. 1772 Slape.
  Cena za solastniški delež do ½ navedenih nepremičnin je 12.900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:- pozidani stavbni zemljišči parc. št. 250/229 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 114 m2 (ID znak: parcela 1722 250/229) in parc. št. 250/767 k.o. Trnovsko predmestje v izmeri 42 m2 (ID znak: parcela 1722 250/767).

  Cena navedenih nepremičnin je 23.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo poslovnega prostora  v velikosti 128,01 m2 v brezplačno uporabo, na naslovu Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

   

  Zaključen: 19. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/55 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/55) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1545/35 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/35) in parc. št. 1544/11 v izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/11) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1544/9 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/9) in parc. št. 1543/57 v izmeri 10 m2 (ID znak: 1752 1543/57) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedenih nepremičnin je 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/56 v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/56) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 3.420,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 7. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom 
  Poslovni prostor na naslovu Njegoševa ulica 6

  Zaključen: 12. 7. 2018 , odpiranje prijav: 12. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1657/6 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1755 1657/6) k.o. 1755 Glince
  Cena navedene nepremičnine je 11.790,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/14 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1752 297/6) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/13 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 297/13) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 302/10 v izmeri 73 m2 (ID znak: parcela 1752 302/10) k.o. 1752 Stanežiče
  Cena navedene nepremičnine je 7.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 558/7 v izmeri 83 m2 (ID znak: parcela 1771 558/7) k.o. 1771 Zadobrova.
  Cena navedene nepremičnine je 6.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 558/5 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1771 558/5) k.o. 1771 Zadobrova.
  Cena navedene nepremičnine je 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 8. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu  Proletarska cesta 1.

   

  Zaključen: 4. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1451/2 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1451/2.

  Zaključen: 4. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2723/10 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1770 2723/10) k.o. 1770 Kašelj
  Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 11/5 (ID znak: parcela 2680 11/5) v izmeri 110 m2 k.o. 2680 Nove Jarše.
  Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 3. 7. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča  v k.o. Moste,  Štepanja vas, Dravlje, Kašelj, Trnovsko predmestje, Brinje I, Karlovško predmestje in  Zadobrova.

  Zaključen: 5. 7. 2018 , odpiranje prijav: 5. 7. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Predmet oddaje v najem:

  • Nepremičnina na naslovu Gornji trg 5, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 56,71 m2.
  • Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 17,70 m2.
  • Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

  Zaključen: 29. 6. 2018 , odpiranje prijav: 3. 7. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 876/8, v izmeri 85 m2, k. o. Slape, ID znak: parcela 1772 876/8
  Cena nepremičnine je 10.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  • parc. št. 267/17, v izmeri 62 m2, k. o. Dravlje, ID znak: parcela 1738 267/17;
  • parc. št. 267/19, v izmeri 11 m2, k. o. Dravlje, ID znak: parcela 1738 267/19;

  Cena nepremičnine je 12.848,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 680/27, v izmeri 10 m2, k. o. Gameljne, ID znak: 1749 680/27.
  Cena nepremičnine je 1.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 18. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  • zemljišče parc. št. 270/1 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1738 270/1) k.o. 1738 Dravlje
  • zemljišče parc. št. 270/5 v izmeri 115 m2 (ID znak: parcela 1738 270/5) k.o. 1738 Dravlje

  Cena obeh navedenih nepremičnin skupaj je 13.700,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 18. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora: parkirno mesto št. G14 v izmeri 14,35 m2, na naslovu Igriška ulica 5, Ljubljana.

  Zaključen: 18. 6. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Njegoševa ulica 6 in poslovni prostor na naslovu Tržaška cesta 37.

  Zaključen: 19. 6. 2018 , odpiranje prijav: 19. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/56 v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/56) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 3.420,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/55 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/55) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1545/35 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/35) in parc. št. 1544/11 v izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/11) k.o. 1752 Stanežiče.
  Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN

  Zaključen: 17. 6. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine pozidano stavbno zemljišče parc. št. 524/3 v izmeri 119 m2 (ID znak: parcela 1736 524/3) 1736 – Brinje I.

  Zaključen: 12. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin za pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1543/59 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/59) in parc. št. 1543/62 v izmeri 48 m2 (ID znak: 1752 1543/62) k.o. 1752 Stanežiče.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine pozidano stavbno zemljiščo parc. št. 1544/9 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/9) in parc. št. 1543/57 v izmeri 10 m2 (ID znak: 1752 1543/57), k.o. 1752 Stanežiče.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine parc. št. 753/6 v izmeri 27 m2, k.o. Vižmarje, ID znak: parcela 1753 753/6.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine parc. št. 2723/9 v izmeri 34 m2, k.o. Kašelj, ID znak: parcela 1770 2723/9.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine parc. št. 418/45 v izmeri 28 m2, k.o. Zadobrova, ID znak: parcela 1771 418/45.

  Zaključen: 11. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: parc. št. 703/3 v izmeri 160 m2, ID znak: 1755 703/3 in parc.št. 1499/5 v izmeri 72 m2, ID znak: 1755 1499/5, obe k. o. Glince.
  Cena nepremičnine je 20.880,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 10. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 397/8 v izmeri 36 m2, ID znak: 1770 397/8 in parc.št. 397/12 v izmeri 52 m2, ID znak: 1770 397/12, obe k. o. Kašelj.
  Cena nepremičnine je 7.040,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 10. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 753/11 v izmeri 81 m2 (ID znak: parcela 1753 753/11) k.o. 1753 Vižmarje.
  Cena navedene nepremičnine je 6.480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 6. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 265/8 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1738 265/8) k.o. 1738 Dravlje.                     
  Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 750/4, v izmeri 8 m2, k. o. Stožice, ID znak: 1735 750/4
  Cena nepremičnine je 1.408,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 5. 6. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest: Parkirna hiša kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Vabimo vas, da oddate zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 8. 6. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/160 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1722 142/160) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
  Cena navedene nepremičnine je 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 4. 6. 2018

 • Objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja: Predmet prodaje sta pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 802/19, v izmeri 52 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/19 in s parc. št. 802/20, v izmeri 3 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/20. Pri navedenih nepremičninah je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Zaključen: 3. 6. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišče:
  - parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 Kašelj,
  - parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m2, k.o. Kašelj.

  Zaključen: 31. 5. 2018 , odpiranje prijav: 31. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 1194/8, v izmeri 81 m2, k.o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: 1754 1194/8

  Cena nepremičnine je 6.480,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 27. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1755/12 (ID znak: parcela 2682 1755/12) v izmeri 120 m2 k.o. 2682 Brdo.
  Cena navedene nepremičnine je 14.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Ustanovitev stavbne pravice pri zemljiščih:
  - parc. št. 471/27 v izmeri 72 m2 in 473/19 v izmeri 93 m2, obe k. o. 1736-Brinje I.

  Cena nadomestila za stavbno pravico v trajanju 99 let je 31.350,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 16. 5. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v v k.o. Kašelj, Sostro, Karlovško predmestje in Moste.

  Zaključen: 22. 5. 2018 , odpiranje prijav: 22. 5. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor na naslovu Resljeva cesta 48, Rimska cesta 17 in Poljanska cesta 12.

  Zaključen: 17. 5. 2018 , odpiranje prijav: 17. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:

  - garaža v izmeri 14,60 m2 z ID oznako 2706-236-1, ki stoji na parc. št. 1562/116 v izmeri 23,00 m2 v  k.o. 2706-Zelena jama v garažnem nizu na naslovu Rožičeva ulica 3 v Ljubljani.

  Zaključen: 10. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: parc. št. 1383/15, v izmeri 161 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1383/15.

  Cena nepremičnine je 12.880,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 7. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 194/119, v izmeri 32 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 194/119

  Cena nepremičnine je 2.560,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 3. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Cesta dveh cesarjev 32.

  Zaključen: 3. 5. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k.o. Vič, v k.o. Karlovško predmestje v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Zadobrova, v k.o. Šentvid nad Ljubljano in v k.o.Črnuče.

  Zaključen: 8. 5. 2018 , odpiranje prijav: 8. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  -          pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/160 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1722 142/160) k.o. 1722 Trnovsko predmestje. 

  Cena navedene nepremičnine je 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Kersnikova ulica 4, Ljubljana.

  Zaključen: 1. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Menjava nepremičnine:
  - stavbno zemljišče s parc. št. 996/4 v izmeri 361 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

  Cena nepremičnine je 10.830,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 285/40, v izmeri 14 m2, k. o. Šujica, ID znak: 1982 285/40

  Cena nepremičnine je 2.464,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 30. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  -          pozidano stavbno zemljišče parc. št. 11/13 v izmeri 5 m2 (ID znak: parcela 1739 11/13) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 1381/47, v izmeri 193 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1381/47.

  Cena nepremičnine je 15.440,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 201/43, v izmeri 34 m2, k. o. Šmartno pod Šmarno goro, ID znak: 1750 201/43.

  Cena nepremičnine je 2.040,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 194/120, v izmeri 13 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 194/120.

  Cena nepremičnine je 1.040,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 424/4, v izmeri 52 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: 1754 424/4

  Cena nepremičnine je 4.160,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 2520/4, v izmeri 32 m2, k. o. Kašelj, ID znak: 1770 2520/4

  Cena nepremičnine je 2.560,00 EUR brez davka

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu: Trg prekomorskih brigad 1.

  Zaključen: 26. 4. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na Miklošičevi cesti 28 in Tavčarjevi ulici 3 v Ljubljani.

  Zaključen: 7. 5. 2018 , odpiranje prijav: 10. 5. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1432/2 v izmeri 98 m2 (ID znak: parcela 1753 1452/3) k.o. 1753 Vižmarje.

  Cena navedene nepremičnine je 7.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1755/10 (ID znak: parcela 2682 1755/10) v izmeri 97 m2 in 1755/11 v izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 2682 1755/11) k.o. 2682 Brdo.

  Cena navedenih nepremičnin je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 1381/48, v izmeri 35 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1381/48

  Cena nepremičnine je 2.800,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 25. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - parc. št. 1382/10, v izmeri 140 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1382/10

  Cena nepremičnine je 11.200,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 23. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišč v najem

  Predmet oddaje v najem sta nepozidani zemljišči s parc. št. 1630/1 v izmeri 6.130 m2, k. o. 2680 – Nove Jarše, ID znak: parcela 2680 1630/1 in s parc. št. 661/9 – del, v naravi travnik za košnjo v izmeri 840 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 661/9. Zemljišči se oddata v najem za določen čas 1 leto od dneva sklenitve pogodbe, za namen košnje.

  Cena najema zemljišč, navedenih v 1. točki te namere, znaša za čas najema enega leta, znesek:
  1.394,00 EUR.

  Zaključen: 23. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora: št: K03 v izmeri 35,10 m2 na naslovu Podhod pod Kržičevo, Ljubljana.

   

  Zaključen: 18. 4. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Objekt na naslovu Javor 5; Poslovna stavba na naslovu Roška cesta 25; Poslovni prostor na naslovu Glinškova ploščad 22; Poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143.

  Zaključen: 19. 4. 2018 , odpiranje prijav: 19. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet prodaje je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 212/79, v izmeri 99 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 212/79.

  Zaključen: 16. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo zemljišča parc.št. 1532/24, v izmeri 51 m2, ID znak: parcela 1772 1532/24 k.o. Slape.

  Cena nepremičnine je 3.060,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Luize Pesjakove 9, Ljubljana v velikosti 43,70 m2.

  Zaključen: 11. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1131/5 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1740 1131/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet prodaje je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 982/51, v izmeri 23 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 982/51.

   

  Zaključen: 10. 4. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana

  Parkirna hiša Kozolec II se nahaja kot podaljšek parkirne hiše Kozolec I. Uvoz v parkirno hišo je urejen skozi obstoječi uvoz v parkirno hišo Kozolec I, iz Dvorakove ulice.
  Javno zbiramo zavezujoče ponudbe za nakup parkirnih mest v tretji kleti.

  Zaključen: 10. 4. 2018 , odpiranje prijav: 19. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Zaloška cesta 42 v Ljubljani.
  Predmet najema je poslovni prostor v velikosti 172,37 m2 s pripadajočim gostinskim vrtom v velikosti 180,00 m2.

  Zaključen: 9. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: shramba v izmeri 3,3 m2 z ID oznako 1728-308-63 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto na naslovu Breg 22 v Ljubljani. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za shrambo v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Cena nepremičnine je 300,00 EUR (navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

  Zaključen: 9. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: garaža v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 2636-3518-1, ki stoji na parc. št. 1753/8 v k.o. 2636-Bežigrad v garažnem nizu na naslovu Vilharjeva cesta 31 v Ljubljani. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno v korist prodajalca. Vpis v zemljiško knjigo bo mogoč na na parc. št. 1753/8 v k.o. 2636-Bežigrad. Nepremičnina se prodaja v skladu z 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za garažo v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Cena nepremičnine je 7.200,00 EUR (navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec). Ogled nepremičnine je možen dne 27.03.2018 ob 14:00 uri.

  Zaključen: 9. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 116/135 k.o. 2679 Gradišče II, v izmeri 27 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 5.940,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - Posamezni del v etažni lastnini z ID znakom del stavbe 2636-2314-6 k.o. 2636 Bežigrad, v izmeri 10,35 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 2.227,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 4. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Predmet prodaje sta pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 802/19, v izmeri 52 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/19 in s parc. št. 802/20, v izmeri 3 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 802/20. Pri navedenih nepremičninah je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

  Zaključen: 22. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 906/10, v izmeri 82 m2, k. o. 1774 Podmolnik, ID znak: parcela 1774 906/10

  Cena nepremičnin je 4.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 21. 3. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k.o. Kašelj, Zgornja Šiška,. Nadgorica in v k. o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 22. 3. 2018 , odpiranje prijav: 22. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1050/9 v izmeri 80 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, ID znak: parcela 1754 1050/9.

  Zaključen: 20. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 2320/3 in 2322/3, k.o. 1737 – Tabor.

  Zaključen: 20. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - parc. št. 955/2, v izmeri 5 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 955/2

  Cena nepremičnine je 400,00 EUR brez 2 % DPN

  Zaključen: 17. 3. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Kašelj in v k.o. Črnuče.

  Zaključen: 15. 3. 2018 , odpiranje prijav: 15. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1694/20, 1694/21, 313/710 in 313/888, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 13. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1535/17, k.o. 1752 – Stanežiče.

  Zaključen: 13. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:
  - nepozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1394/6, v izmeri 87 m2, ID znak: 1753 1394/6 in parc.št. 1394/2, v izmeri 168 m2, ID znak: 1753 1394/2, obe k. o. Vižmarje.

  Cena nepremičnin je v skupni vrednosti 20.400,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 2. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  - pozidanih stavbnih zemljišč parc. št. 1707/265 v izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/265) in 1707/267 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/267), oboje k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Cena navedenih nepremičnin je 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 3. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:
  - nepozidanih stavbnih zemljišč parc. št. 265/8 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1738 265/8) in 297/27 v izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 297/27), oboje k.o. 1738 Dravlje.

  Cena navedenih nepremičnin je 8.880,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 27. 2. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:

  - nepozidani stavbni zemljišči s parc. št. 654/15, v izmeri 98 m2, k.o. Glince, ID znak: 1755 654/15

  Cena nepremičnine je 8.820,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 27. 2. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:

  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1700/2, v izmeri 92 m2, k.o. Glince, ID znak: 1755 1700/2

  Cena nepremičnine je 8.280,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 27. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 2280 k.o. Vič ter parc. št. 1122/7, 1722/3, 1122/9, 1122/11 k.o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 24. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 119/2 in 2268/1, k.o. 1696 – Rudnik.

  Zaključen: 24. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  nepremičnine s parc. št. 989/10, 990/4, 990/3, 991/2, 992/2, 993/10, 995/29, 1709/12, 996/32, 996/13, 996/9, 999/6 in 998/5, vse k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 24. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1131/5 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1740 1131/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška.

  Cena navedene nepremičnine je 900,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 3. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1381/48, v izmeri 35 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1381/48

  Cena nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 17. 2. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1380/7, v izmeri 57 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1380/7

  Cena nepremičnine je 4.560,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2018

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1700/1, v izmeri 99 m2, k. o. Glince, ID znak: 1755 1700/1

  Cena nepremičnine je 8.910,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 17. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID oznako 2636-8045-42 v izmeri 16,10 m2 v stavbi št. 8045 na naslovu Dunajska cesta 45 – Bežigrad 1 v Ljubljani v k.o. 2636 – Bežigrad z izhodiščno prodajno ceno 5.635,00 €.

  Zaključen: 16. 2. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest, Parkirna hiša Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana

  Zaključen: 23. 2. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62; Objekt na naslovu Javor 5; Garažni boks na naslovu Poljanski nasip 32; Atelje na naslovu Gradišče 8; Poslovni prostor na naslovu Tugomerjeva ulica 2; Poslovna stavba na naslovu Roška cesta 25.

  Zaključen: 27. 2. 2018 , odpiranje prijav: 27. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 256/7, v izmeri 15 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, ID znak: 1727 256/7

  Cena nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:

  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 757/34, v izmeri 35 m2, k.o. Vič, ID znak: 1723 757/34

  Cena nepremičnine je 10.500,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 15. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 2245/7, v izmeri 23 m2, ID znak: parcela 1735 2245/7 k.o. Stožice.

  Cena nepremičnine je 2.300,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 15. 2. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča  v k.o. Vič, Sostro, Kašelj in Bizovik.

  Zaključen: 22. 2. 2018 , odpiranje prijav: 22. 2. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 10. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za menjavo nepremičnin:
  - gozdna zemljišča s parc. št. 118/46 v izmeri 16 m2, parc. št. 118/23 v izmeri 3 m2, parc. št. 118/2 v izmeri 31 m2 in parc. št. 118/10 v izmeri 2 m2, vse k. o. 12678-Golovec.

  Cena nepremičnine je 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 2. 2. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 1548/2, v izmeri 47 m2, ID znak: parcela 1759 1548/2 k.o. Gameljne.

  Cena nepremičnine je 2.820,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 31. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo  na nasliovu:
  - Staničeva ulica 41,
  - Letališka cesta 33,
  - Trg osvobodilne fronte 10,
  - Trg prekomorskih brigad 1.

  Zaključen: 27. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1253/68, 1253/69, 1253/79 in 2101/29, vse k.o. 1776 – Lipoglav.

  Zaključen: 26. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1197/2, v izmeri 46 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: parcela 1754 1197/2

  Cena nepremičnine je 3.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1383/16, v izmeri 77 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1383/16

  Cena nepremičnine je 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1197/1, v izmeri 21 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: parcela 1754 1197/1.

  Cena nepremičnine je 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 25. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - kmetijsko zemljišče s parc. št. 350/1213, v izmeri 52 m2, k. o. 1695-karlovško predmestje.

  Cena nepremičnine je 1.560,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - kmetijsko zemljišče s parc. št. 350/1212, v izmeri 125 m2, k. o. 1695-karlovško predmestje.

  Cena nepremičnine je 3.750,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1824 in 1828/1, k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 20. 1. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča  v k.o. Gameljne, Kašelj, Dobrova, Nadgorica in Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 23. 1. 2018 , odpiranje prijav: 23. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 621/4, v izmeri 109 m2, ID znak: parcela 1740 621/4 k.o. Spodnja Šiška.

  Cena nepremičnine je 16.350,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 621/5, v izmeri 55 m2, ID znak: parcela 1740 621/5 k.o. Spodnja Šiška.

  Cena nepremičnine je 8.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1052/4, v izmeri 190 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: 1754 1052/4

  Cena nepremičnine je 15.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 18. 1. 2018

 • Javno naznanilo - NUSZ 2018

  Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2018

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.

  Zaključen: 31. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1690/4, v izmeri 9 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1690/4

  Cena nepremičnine je 480,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1379/5, v izmeri 94 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1379/5

  Cena nepremičnine je 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1383/14, v izmeri 215 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1383/14

  Cena nepremičnine je 17.200,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 704/4, v izmeri 73 m2 in parc.št. 704/1, v izmeri 61 m2, obe k. o. Glince, ID znak: 1755 704/4 in ID znak: 1755 704/1

  Cena nepremičnine je 12.060,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1649/29, v izmeri 155 m2, k. o. Kašelj, ID znak: 1770 1649/29

  Cena nepremičnine je 12.400,00 EUR brez 2 % DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1379/2, v izmeri 102 m2, k. o. Vižmarje, ID znak: 1753 1379/2

  Cena nepremičnine je 8.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:
  nepozidani stavbni zemljišči s
  - parc. št. 1306/7, v izmeri 24 m2, ID znak: 1738 1306/7 in
  - parc.št. 1306/8, v izmeri 19 m2, ID znak: 1738 1306/8, obe k. o. Dravlje.

  Cena nepremičnine je 3.870,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 1. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč v najem

  Zaključen: 12. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

  MOL vabi vse zainteresirane da oddajo zavezujočo ponudbo.

  Zaključen: 12. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62

  Zaključen: 16. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Poljanska cesta 45b.

  Zaključen: 28. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za solastniški delež do 2045/23901 , pri zemljišču s parc. št. 1384/0, k. o. 1730 – Moste, ID znak: parcela 1730 1384, v izmeri 6.135 m2 ter s parc. št. 642/4, v izmeri 1.053 m2, k. o. 1771 – Zadobrova, ID znak: parcela 1771 642/4, do celote (1/1), za namen uresničitve javne koristi na področju obrambe.

  Zaključen: 27. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2215, v izmeri 12 m2, k. o. 1725 Ajdovščina, ID znak: 1725 2215 in parc. št. 2216, v izmeri 12 m2, k.o. 1725 Ajdovščina, ID znak: 1725 2216

  Cena nepremičnin je 5.280,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 26. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1545/18, v izmeri 16 m2, k. o. 1752 Stanežiče, ID znak: 1752 1545/18
  Cena nepremičnin je 960,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 21. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1060/166, v izmeri 10 m2, k. o. 1738 Dravlje, ID znak: 1738 1060/166
  Cena nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 16. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1205/2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 15. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1499/6, v izmeri 76 m2, k. o. 1755-Glince, ID znak: parcela 1755 1499/6
  Cena nepremičnine je 6.840,00 EUR brez 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 15. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1435/6, 1435/7 in 1434/1, k.o. 1723 – Vič.

  Zaključen: 14. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine:
  - pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1501/2, v izmeri 79 m2, k. o. 1749 Gameljne, ID znak: 1749 1501/2
  Cena nepremičnine je 4.740,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 13. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnin v deležu do 1/6:
  - nepozidana kmetijska/gozdna/stavbna zemljišča s parc. št. 136, v izmeri 2.670 m2, parc. št. 137/1 v izmeri 888 m2 in parc. št. 138 v izmeri 116 m2, vse k. o. Špitalič.
  Cena solastniškega deleža do 1/6 pri citiranih nepremičninah je 787,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1399, k.o. 1770 – Kašelj.

  Zaključen: 9. 12. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana

  Predmet prodaje so parkirna mesta.

  Zaključen: 11. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Kersnikova ulica 6, Metelkova ulica 8 in Roška cesta 25.

  Zaključen: 14. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za brezplačno oddajo delov nepremičnin:
  - s parc. št. 1443/2, v izmeri 344 m2, parc. št. 2013/19, v izmeri 414 m2, parc. št. 1444/12 v izmeri 35 m2, vse k. o. 1723 Vič za določen čas 5 let.

  Zaključen: 8. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – shrambni prostor v kleti v izmeri 9,14 m2 na naslovu Poljanska cesta 1 v Ljubljani z ID oznako 1727-159-13 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje z izhodiščno ceno 3.145,00 €.

  Zaključen: 8. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo nepremičnine v deležu do 1/5: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 376/370, v izmeri 271 m2, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 376/370.
  Cena nepremičnine je 8.130,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 6. 12. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k.o. Stanežiče, Šentvid nad Ljubljano, Trnovsko predmestje in  Zadobrova.

  Zaključen: 5. 12. 2017 , odpiranje prijav: 5. 12. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča, parcelna št. 498/1 v izmeri 184 m2, parc. št. 498/2 v izmeri 12 m2 in parc. št. 498/3 v izmeri 9 m2, vse k.o. 1357 – Brestanica, v solastniškem deležu do 1/16.

  Zaključen: 30. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1051/3 k.o. Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 28. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajnih pogodb za zemljišča: parc.št. 614/12 k.o. Glince, 1380/5 k.o. Vižmarje, 1380/4 k.o. Vižmarje, 1380/6 k.o. Vižmarje, 1380/2 k.o. Vižmarje.

  Zaključen: 28. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcela št. 142/161 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 48 m2.

  Zaključen: 28. 11. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

   

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju v izmeri 125,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2636-3183-4 v stavbi št. 3183 na naslovu Jakšičeva ulica 7 v Ljubljani v k.o. 2636-Bežigrad.

  Zaključen: 14. 12. 2017 , odpiranje prijav: 14. 12. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62, poslovni prostor na naslovu Tugomerjeva ulica 2 in objekt na naslovu Javor 5.

  Zaključen: 30. 11. 2017 , odpiranje prijav: 30. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na Kolodvorski ulici 20, Ljubljana v brezplačno uporabo.

  Zaključen: 22. 11. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča v k. o. Gameljne in Kašelj.

  Zaključen: 21. 11. 2017 , odpiranje prijav: 21. 11. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče  v k.o. Kašelj, Dobrova, Šentvid nad Ljubljano, Nadgorica, Trnovsko predmestje in Stožice.

  Zaključen: 16. 11. 2017 , odpiranje prijav: 16. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za prodajo: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 313/1062, v izmeri 33 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1062.

  Zaključen: 9. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodajo: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 313/1063, v izmeri 34 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1063.

  Zaključen: 9. 11. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

  Zaključen: 11. 11. 2017 , odpiranje prijav: 14. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parcela št. 97/3 v izmeri 12 m2 in parcela št. 97/19 v izmeri 49 m2 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v skupni izmeri 61 m2.

  Zaključen: 4. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1831/19, 1831/22 in 1831/23, k.o. 1775 – Sostro

  Zaključen: 4. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 618/10, k.o. 2678 – Golovec.

  Zaključen: 3. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1079/2, k.o. 1734 – Ježica.

  Zaključen: 3. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 434/10 v izmeri 63 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 2. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 105/10 k.o. 1770 Kašelj.

  Zaključen: 1. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 105/11 k.o. 1770 Kašelj.

  Zaključen: 1. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcela št. 226/30 k.o. 1752 – Stanežiče, v izmeri 21 m2.

  Zaključen: 1. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnine – parc. št. 205/1, k.o. Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.

  Zaključen: 1. 11. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajozemljišč parc. št. 800/2 (ID znak parcela 1730 800/2), 806/2 (ID znak parcela 1730 806/2), 826/2 (ID znak parcela 1730 826/2), 827/2 (ID znak parcela 1730 827/2), 833/2 (ID znak parcela 1730 833/2), 835/2 (ID znak parcela 1730 835/2), 841/2 (ID znak parcela 1730 410/2), vse k.o. Moste, v najem za obdobje 1 leto.

  Zaključen: 31. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc.št. 1746/2 in 1748/3 obe k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 28. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 350/1188, k.o. 1695 – Karlovško predmestje.

  Zaključen: 27. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1635/1, k.o. 1723 – Vič.

  Zaključen: 27. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 643/6 k.o. 1755 Glince.

  Zaključen: 27. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parcela št. 85/77 v izmeri 9 m2 in parcela št. 85/73 v izmeri 21 m2, vse k.o. 1770 – Kašelj, v skupni izmeri 30 m2.

  Zaključen: 26. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 26. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcela št. 142/50 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 42 m2.

  Zaključen: 26. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcela št. 142/82 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 31 m2.

  Zaključen: 26. 10. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča  v k.o. Kašelj, Dobrova, Glince, Nadgorica, Gradišče II, Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 26. 10. 2017 , odpiranje prijav: 26. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče
  - parc.št. 1433/4 k.o. 1753 Vižmarje,
  - parc.š. 817/4 k.o. 1755 Glince,
  - parc.št. 1500/3 k.o. 1755 Glince,

  Zaključen: 24. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža 17/200 stanovanja št. 24. v 3. nadstropju na naslovu Nanoška 3, ID znak del stavbe 1723-2501-24.

  Zaključen: 21. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 142/164 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 49 m2.

  Zaključen: 21. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1450/4 v izmeri 101 m², k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 20. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1450/3 v izmeri 101 m², k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 20. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1450/2 v izmeri 101 m², k.o. 1753 Vižmarje

  Zaključen: 20. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parc. št. 142/151 v izmeri 34 m2 in parc. št. 142/165 v izmeri 11 m2 obe k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc.št. 1547/2 in 1547/4, obe k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1444/4, k.o. 1771 Zadobrova.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 418/50, k.o. 1771 Zadobrova.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 757/47 v izmeri 30 m², k.o. 1771 Zadobrova.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 226/28 k.o. 1752-Stanežiče, v izmeri 57 m2.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za del nepremičnine, ID oznak 1737-319-47, ki v naravi predstavlja shrambeni kletni prostor v izmeri 2,85 m2, vse  v stavbi št. 319, k.o. 1737 Tabor, na naslovu Prisojna  ulica 1 v Ljubljani.

  Zaključen: 19. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 1696/22 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 31 m2.

  Zaključen: 17. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 310/3 v izmeri 43 m², k.o. 1752 Stanežiče.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1005/4 v izmeri 29 m² in parc. št. 1005/9 v izmeri 12 m2, k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 361/75 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 56 m2.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 434/11 v izmeri 9 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 3/2 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 4 m2.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 757/48 v izmeri 32 m², k.o. 1771 Zadobrova.

  Zaključen: 13. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča parc.št. parc.št. 1532/22 , parc.št. 1532/23 , parc.št. 1532/24, parc.št. 1532/25 , parc.št. 1532/26, parc.št. 1532/27, parc.št. 1532/28, parc.št. 1532/29, parc.št. 1532/2 , vse k.o. 1772 Slape.

  Zaključen: 7. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Masarykova 23, poslovni prostor št. P05 (v mansardi), v izmeri 34,07 m2.

  Zaključen: 5. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Slomškova ulica 25, PM28 v izmeri 10,80 m2.

  Zaključen: 5. 10. 2017

 • Namera o sklenitni neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Luize Pesjakove 9,  poslovni prostor št. P08 (v pritličju), v izmeri 16,13 m2, ID 2636-3083-2.

  Zaključen: 5. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastniški delež do 30/775 zemljišča, parcelna št. 120/41 , k.o. 1696 - Rudnik, v izmeri 604 m2.

  Zaključen: 5. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe zazemljišče parc.št. 869/8 k.o. 1770 Gameljne.

  Zaključen: 3. 10. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe sta nepozidani zemljišči  v k.o. Trnovsko predmestje in v k.o. Dobrova.

  Zaključen: 5. 10. 2017 , odpiranje prijav: 5. 10. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o prodaji  zemljišča s parc. št. 436/12, k. o. 1772-Slape, ID znak: 1772 436/12, v izmeri 74 m2. Pri zemljišču je v  zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika  Telekoma Slovenije, d. d.. Cena  zemljišča je 5.920,00 EUR brez davka. 

  Zaključen: 30. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini parc. št. 1504/2 in 1504/3, obe k.o. Gameljne.

  Zaključen: 29. 9. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so nepozidana zemljišča  v k.o. Vižmarje, k.o. Kašelj in v k.o. Ljubljana Mesto.

  Zaključen: 21. 9. 2017 , odpiranje prijav: 21. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 1545/6, k.o. 1752 – Stanežiče, v izmeri 20 m2.

  Zaključen: 20. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL  objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Trubarjeva cesta 76a, Ljubljana. 

   

  Zaključen: 20. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL  objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Trubarjeva cesta 76a, Ljubljana. 

  Zaključen: 20. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče, parcelna št. 279/2 , k.o. 1740 – Spodnja Šiška, v izmeri 8 m2.

  Zaključen: 20. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 2112/64, k.o. 1723 – Vič, v izmeri 283 m2.

  Zaključen: 19. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 631/220  k.o. 1753 Vižmarje, v izmeri 79 m2.

  Zaključen: 19. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 250/202, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v izmeri 103 m2.

  Zaključen: 19. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov: stavba št. 3156, ki stoji na parceli 1505/11 v izmeri 156 m2, stavba št. 3183, ki stoji na parceli 1505/12 v izmeri 99 m2, stavba št. 4211, ki stoji na parceli 1505/13 v izmeri  9 m2 in pripadajoče zemljišče 1505/10 v izmeri 1735 m2, vse na naslovu: Cesta dolomitskega odreda 11, Ljubljana.

  Zaključen: 13. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih  stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št.  2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status v javnem interesu, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 9. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1801/14, parc. št. 1801/18, parc. št. 1801/20, parc. št. 1801/21 ter parc. št. 1801/22, vse k.o. 1777 Javor v Ljubljani.

  Zaključen: 9. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 330/3  k.o. 1770 Kašelj.

  Zaključen: 9. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1060/29 v izmeri 6 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 8. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastninski delež od 1/3 zemljišča parc.št. 427/5  k.o. 1773 Dobrunje.

  Zaključen: 7. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 1049/34  k.o. 1733 Bizovik.

  Zaključen: 7. 9. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Vižmarje, zemljišče pod točko 2.2. v k.o. Kašelj, zemljišče pod točko 2.3. v k.o. Šentvid nad Ljubljano, zemljišče pod točko 2.4. v k.o. Kašelj, zemljišča pod točko 2.5. v k.o. Moste.

  Zaključen: 5. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 335/149  k.o. 1982 Šujica.

  Zaključen: 31. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 631/255  k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 31. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1539/9  k.o. 1752 Stanežiče.

  Zaključen: 31. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 240/14  k.o. 1752 Stanežiče.

  Zaključen: 26. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo.

  Zaključen: 25. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 127/567  k.o. 1730 Moste.

  Zaključen: 25. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za naslednje nepremičnine:

  - posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-17 - klet v izmeri 6,9 m² in posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-19 - klet v izmeri 5,8 m², oboje v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani

  - posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m² v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani

  Zaključen: 25. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 240/13, k.o. 1752 – Stanežiče, v izmeri 18 m2.

  Zaključen: 18. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča, parcelna št. 2111/29 v izmeri 1120 m2, parc. št. 2111/123 v izmeri 3028 m2 in parc. št. 2111/175 v izmeri 1080 m2, vse k.o. 1320 – Drnovo, v solastniškem deležu do 1/16.

  Zaključen: 18. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 1677/1, k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, v izmeri 78 m2.

  Zaključen: 17. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 1600/3, k.o. 1752 – Stanežiče, v izmeri 134 m2.

  Zaključen: 17. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za prodajo poslovnega prostora na naslovu Gradišče 6, Ljubljana.

  Zaključen: 15. 8. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava, Ljubljana, ki v naravi predstavlja:
  - Objekt v velikosti 726,08 m2
  - Pomožni objekt v skupni velikosti 65,11 m2
  - Pripadajoča zemljišča, ki jih lahko najemnik uporablja in sicer parc. št. 5/8, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15 in 5/16 vse k.o. 1772 – Slape.

   

  Zaključen: 1. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Ulica Stare pravde 2 v Ljubljani.

   

  Zaključen: 11. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 326/7, k.o. 1982 – Šujica, v izmeri 68 m2.

  Zaključen: 10. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – shrambni prostor v kleti v izmeri 9,14 m2 na naslovu Poljanska cesta 1 v Ljubljani z ID oznako 1727-159-13 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje.

  Zaključen: 4. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor (skladišče) v izmeri 25,62 m2 na naslovu Prisojna ulica 1 v Ljubljani z ID oznako 1737-319-47 v k.o. 1737 – Tabor.

  Zaključen: 4. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za zemljišči s parc. št. del-2/6 in del-2/7, obe k.o. Savudrija.

  Zaključen: 4. 8. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62, Poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143, garaža št. 137 in garaža št. 151  ob Topniški ulici. 

  Zaključen: 5. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 2088/0, k. o. 133 - Lipovci, v celotni izmeri 1.417 m2, ID znak: parcela 133 2088, v solastniškem deležu do 1/5 od celote.

  Zaključen: 3. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Poljanska cesta 14.  

  Zaključen: 1. 8. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Kunaverjeva 6-8.   

  Zaključen: 29. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Letališka cesta 33. 

  Zaključen: 29. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 1381/51, k.o. 1753 –Vižmarje, v izmeri 90 m2.

  Zaključen: 27. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za  zemljišče, parcelna št. 285/4, k.o. 1732 – Štepanja vas, v izmeri 396 m2.

  Zaključen: 27. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 2027/10, 2027/11 in 1866/79, vse k.o. 1723 – Vič. 

  Zaključen: 27. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1153/29, 1153/25, 1109/5, 1144/10, 1143/4, 1109/7 in 1104/3, vse k.o. 1738 – Dravlje. 

  Zaključen: 27. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Poljanska cesta 14. 

  Zaključen: 27. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 97/4  k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 22. 7. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

  Zaključen: 1. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 951/15 k.o. 1734 Ježica.

  Zaključen: 21. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 631/220  k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 20. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 498/2  k.o. 1731 Udmat (za delež do ¼).

  Zaključen: 20. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1381/49  k.o. 1753 Vižmarje.

  Zaključen: 19. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče parc.št. 418/41 k.o. 1771 – Zadobrova.

  Zaključen: 19. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 418/40 k.o. 1771 – Zadobrova.

  Zaključen: 19. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Poslovni prostor na naslovu: Podhod pod Kržičevo, v izmeri 39,71 m2 v brezplačno uporabo.

   

  Zaključen: 15. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 719, 720, 721, 722 in 723, vse k.o. 2681 – Brinje II. 

  Zaključen: 8. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča v k.o. 1772 Slape. 

  Zaključen: 7. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 2172/34, k.o. 1982 – Šujica, v izmeri 75 m2.

  Zaključen: 29. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče s parc. št. 47/1 v izmeri 433 m2,  k.o. 1720 Krakovsko predmestje.

  Zaključen: 29. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 2172/16, k.o. 1982 – Šujica, v izmeri 9 m2.

  Zaključen: 28. 6. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62, poslovni prostor na naslovu Sneberska cesta 111 in poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143 ter rti garaže ob Topniški ulici.

  Zaključen: 6. 7. 2017 , odpiranje prijav: 6. 7. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 883/5, k.o. 1746 – Rašica, v izmeri 6 m2.

  Zaključen: 20. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 340/1, k.o. 1982 – Šujica, v izmeri 30 m2.

  Zaključen: 20. 6. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  zemljišče v k.o. Črnuče, 2 X  zemljišče  v k.o. Kašelj in zemljišče  v k.o. Slape.

   

  Zaključen: 20. 6. 2017 , odpiranje prijav: 20. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišča
  -          parc. št. 249/4 v izmeri 54 m²,  k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

  Zaključen: 14. 6. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s:
  -                     parc. št. 440/14 (ID znak: parcela 1736 440/14), v izmeri 223 m2,
  -                     parc. št. 440/15 (ID znak: parcela 1736 440/15), v izmeri 151 m2,
  -                     parc. št. 440/16 (ID znak: parcela 1736 440/16), v izmeri 685 m2 in
  -                     parc. št. 451/1 (ID znak: parcela 1736 451/1), v izmeri 43 m2, vse k.o. 1736 – Brinje I, v skupni površini 1.102 m2.

  Zaključen: 15. 6. 2017 , odpiranje prijav: 15. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 29,07 m2,  Bežigrajska vrata – podhod pod Vilharjevo cesto.

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 30,44 m2, Bežigrajska vrata – podhod pod Vilharjevo  cesto.

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 175,04 m2,  Povšetova ulica 20 v brezplačno uporabo. 

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 150,55 m2, Puhova ulica 6, v brezplačno uporabo.

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1.   

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 753/8, k.o. 1753 – Vižmarje, v izmeri 202 m2.

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 297/134, k.o. 1753 – Vižmarje, v izmeri 130 m2.

  Zaključen: 7. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 424/5, k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 6. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 753/10, k.o. 1753 – Vižmarje, v izmeri 130 m2.

  Zaključen: 6. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 753/11, k.o. 1753 – Vižmarje, v izmeri 81 m2.

  Zaključen: 6. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 753/9, k.o. 1753 – Vižmarje, v izmeri 45 m2.

  Zaključen: 6. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 434/9, k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 6. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 424/6, k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 3. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO; za nepremičnino parc. št. 487/6 k.o. Brinje I v Ljubljani.

  Zaključen: 2. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča:
  -          parc. št. 1042/76 in 1042/78, obe k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 2. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 974/781, k.o. 1756 – Črnuče.

  Zaključen: 2. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za  zemljišče, parcelna št. 2461/14, k.o. 1770 – Kašelj.

  Zaključen: 1. 6. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 104/30, k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 31. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišča:
  -          parc. št. 1444/5,  k.o. 1771 – Zadobrova in
  -          parc. št. 435/12,  k.o. 1771 – Zadobrova.

  Zaključen: 31. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za  zemljišče
  -          parc. št. 2458/15,  k.o. 1770 – Kašelj.

  Zaključen: 31. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine:

  • poslovni prostor (solastnina do ½) v izmeri 52,59 m2 na naslovu Čevljarska ulica 2 v Ljubljani z ID oznako 1728-144-6 v k.o. 1728 – Ljubljana - mesto z izhodiščno prodajno ceno 185.000,00 €;
  • stanovanje (solastnina do ½) v izmeri 41,78 m2 na naslovu Čevljarska ulica 2 v Ljubljani z ID oznako 1728-144-2 v k.o. 1728 – Ljubljana - mesto z izhodiščno prodajno ceno 31.335,00 €;
  • stanovanje (solastnina do ½) v izmeri 77,37 m2 na naslovu Čevljarska ulica 2 v Ljubljani z ID oznako 1728-144-3 v k.o. 1728 – Ljubljana - mesto z izhodiščno prodajno ceno 58.028,00 €;
  • stanovanje (solastnina do ½) v izmeri 84,41 m2 na naslovu Čevljarska ulica 2 v Ljubljani z ID oznako 1728-144-4 v k.o. 1728 – Ljubljana - mesto z izhodiščno prodajno ceno 63.308,00 €;

  Nepremičnine se prodajajo  kot celota po skupni ceni 337.671,00 €.  Vse nepremičnine so predmet solastnine, zato zanje obstaja zakonita predkupna pravica solastnika.

  Zaključen: 27. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Poljanska cesta 14:
  Prostor št:
  -          P03 v velikosti 21,70 m2
  -          P06 v izmeri 34,80 m2
  Skupna velikost: 56,50 m2. Prostora se oddajata skupaj.

   

  Zaključen: 25. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča:
  -          parc. št. 1007/2, k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 25. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Kunaverjeva ulica 2, v velikosti 94,20 m2, v brezplačno uporabo. 

  Zaključen: 25. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1725/18 k.o. 2682 Brdo v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1726/9 k.o. 2682 Brdo v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišča:
  -          parc. št. 588/2, 589/23, 589/24, vse k.o. 1755 – Glince
  -          parc. št. 3237/4, k.o. 1770 – Kašelj,
  -          parc.št. 321/42 k.o. 1756 – Črnuče,
  -          parc.št. 297/18, 264/5, obe k.o. 1738 - Dravlje.

  Zaključen: 24. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za  zemljišča
  -          parc. št. 2458/18 v izmeri 114 m² k.o. 1770 – Kašelj in
  -          parc. št. 2458/17 v izmeri 51 m² k.o. 1770 – Kašelj.

  Zaključen: 20. 5. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o.:  Spodnja Šiška, Kašelj in Slape.

  Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 121/7 v izmeri 36 m², parc. št. 122/8 v izmeri 26 m2 in parc. št. 154/2 v izmeri 22 m2, vse k.o. 1738 Dravlje.

  Zaključen: 18. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 954/1 v izmeri 165 m², k.o. 1753 Vižmarje, ID znak: parcela 1753 954/1.

  Zaključen: 18. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za  zemljišče, parc. št. 313/1079, v izmeri 53 m²,  k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 13. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 954/2 v izmeri 174 m², k.o. 1753 Vižmarje, ID znak: parcela 1753 954/2.

  Zaključen: 11. 5. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 954/3 v izmeri 121 m², k.o. 1753 Vižmarje, ID znak: parcela 1753 954/3.

  Zaključen: 11. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zemljišča:

  - parc. št. 1428/5 v izmeri 65 m² in 1808/7 v izmeri 86 m², obe  k.o. 1753 – Vižmarje in
  - parc.št. 676/2 v izmeri 119 m²,  parc.št. 676/4 v izmeri 16 m², parc.št. 679/11 v izmeri 31 m², vse k.o. 1749 – Gameljne.

  Zaključen: 11. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za zemljišče: parc. št. 1827/2 v izmeri 179 m²  k.o. 1770 – Kašelj.

  Zaključen: 11. 5. 2017

 • Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,11 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani.

  Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261  Ljubljana – Dobrunje.

  Zaključen: 18. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 949/5 v izmeri 104 m2,  k. o. 1723 – Vič, ID znak: parcela 1723 949/5.

  Zaključen: 26. 4. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet prodaje je poslovni prostor P01 in K01 ter tri garaže na naslovu Topniška ulica 19.

  Zaključen: 20. 4. 2017 , odpiranje prijav: 20. 4. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o. Spodnja Šiška, v k.o. Kašelj, in v k.o. Dravlje.

  Zaključen: 20. 4. 2017 , odpiranje prijav: 20. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani

  Zaključen: 18. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne  pogodbe za  zemljišče, parc. št. 974/784 k.o. 1756 - Črnuče, v izmeri 38 m².

  Zaključen: 11. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 297/5 k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 7. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 550/36 k.o. 1711 – Zadobrova.

  Zaključen: 7. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 297/6 k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 7. 4. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k.o. Kašelj, zemljišče v k.o. Slape, zemljišče pv k.o. Brdo,
  in zemljišči v k.o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 6. 4. 2017 , odpiranje prijav: 6. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1837/6 (ID znak: parcela 1773 1837/6) v izmeri 108 m2, k.o. 1773-Dobrunje.

  Zaključen: 4. 4. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Mestni trg 17, Ljubljana.

  Zaključen: 1. 4. 2017 , odpiranje prijav: 4. 4. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  Nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2, Ljubljana.

  Zaključen: 6. 4. 2017 , odpiranje prijav: 6. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 250/50, parc.št. 250/367 in parc.št. 250/581, vse k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 29. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1327/1 in 1329, obe k.o. 1723 - Vič.

  Zaključen: 25. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Poslovni prostor na naslopvu: Bežigrajska vrata – podhod pod Vilharjevo

  Zaključen: 24. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 523/15, v izmeri 7 m2, k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 23. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči, parc. št. 1073/10 in 1073/11, obe k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 23. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 545/4, v izmeri 84 m², k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 23. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 937/113, v izmeri 33 m², k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano.

  Zaključen: 23. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1602/4, k.o. 1730 – Moste.

  Zaključen: 14. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 1727/28, 1727/25 in 1727/11, vse k.o. 2682 – Brdo.

  Zaključen: 14. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnini s parc. št. 1572/1 in 1573, obe k.o. 1755 – Glince.

  Zaključen: 10. 3. 2017

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Zaključen: 11. 3. 2017 , odpiranje prijav: 14. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 153/22,k.o. 1738 – Dravlje, v izmeri 147 m2, ki se nahaja v enoti urejanja (EUP)DR-614.

  Zaključen: 9. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 213/10 v izmeri 44 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 213/10).

  Zaključen: 8. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – shrambni prostor v izmeri 9,14 m2 na naslovu Poljanska cesta 1 v Ljubljani z ID oznako 1727-159-13 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje z izhodiščno prodajno ceno 3.700,00 €.

  Zaključen: 4. 3. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostor, Celovška cesta 143 in poslovni prostor, Vodnikova cesta 30.

  Zaključen: 7. 3. 2017 , odpiranje prijav: 7. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID oznako 1728-60-23 v izmeri 5,0 m2 (v naravi predstavlja ½ skladišča), za nepremičnino z ID oznako 1728-60-20 v izmeri 39,90 m2 (v naravi predstavlja ½ skladišča) ter za nepremičnino z ID oznako 1728-60-19 v izmeri 4,80 m2 (v naravi predstavlja sanitarije), vse v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto z izhodiščno prodajno ceno 15.000,00 €.

  Zaključen: 2. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na Letališki cesti 33 v brezplačno uporabo

  Zaključen: 28. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine s parc. št. 2188/43 in 2188/44, obe k.o. Kašelj.

  Zaključen: 28. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 725/1, 626/21, 626/20 in 1644/22, vse k.o. 1738 – Dravlje.

  Zaključen: 25. 2. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor št. P05 v izmeri 21,97 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani.

  Zaključen: 24. 2. 2017 , objava rezultatov: 24. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 725/24 v izmeri 71 m², k.o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 725/24)

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 145/2 v izmeri 80 m², k.o. 1751 Tacen (ID znak: parcela 1751 145/2)

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1381/54 v izmeri 148 m², k.o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1381/54)

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1400/3 v izmeri 136 m², k.o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1400/3)

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor št. P05 v izmeri 21,97 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani.

  Zaključen: 22. 2. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL - zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Moste in zemljišče v k.o. Spodnja Šiška

  Zaključen: 14. 2. 2017 , odpiranje prijav: 14. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s
  - parc. št. 444/29 v izmeri 94 m², k.o. 1771-Zadobrova (ID znak: parcela 1771 444/29)
  - parc. št. 444/31, v izmeri 114 m², k.o. 1771-Zadobrova (ID znak: parcela 1771 444/31).

  Zaključen: 1. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1050/7 v izmeri 86 m², k.o. 1754-Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1050/7)

  Zaključen: 10. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 205/8, k.o. 1730 – Moste (ID znak: parcela 1730 205/8) ter namero o sklenitvi menjalne pogodbe namesto razlastitve za nepremičnine s parc. št. 209/3, 206/4, 205/7, 233/2, 233/3 in 222/6, vse k.o. Moste.

  Zaključen: 9. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1381/55 v izmeri 179 m², k.o. 1753-Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1381/55)

  Zaključen: 8. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1935/2 v izmeri 70 m², k.o. 1754-Šentvid nad Ljubljano (ID znak: parcela 1754 1935/2).

  Zaključen: 8. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1381/57 v izmeri 49 m², k.o. 1753-Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1381/57)

  Zaključen: 8. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 7. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 883/4 v izmeri 27 m², k.o. 1746-Rašica (ID znak: parcela 1746 883/4).

  Zaključen: 7. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 345/8 v izmeri 11 m², k.o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 345/8)

  Zaključen: 7. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s
  - parc. št. 321/14 v izmeri 101 m², k.o. 1756-Črnuče (ID znak: parcela 1756 321/14),
  - parc. št. 321/40 v izmeri 50 m², k.o. 1756-Črnuče (ID znak: parcela 1756 321/50).

  Zaključen: 4. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 374/2 v izmeri 20 m², k.o. 1770-Kašelj (ID znak: parcela 1770 374/2).

  Zaključen: 4. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1865/18 v izmeri 4 m², k.o. 1770-Kašelj (ID znak: parcela 1770 1865/18).

  Zaključen: 4. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 194/98 v izmeri 45 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 194/98).

  Zaključen: 4. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 324/59 v izmeri 60 m², k.o. 1770-Kašelj (ID znak: parcela 1770 324/59),

  Zaključen: 3. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 598/2 (ID znak: 2636-598/2-0) v izmeri 66 m2, k.o. 2636-Bežigrad.

  Zaključen: 2. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 720/8 (ID znak: 2636-720/8-0) v izmeri 66 m2, k.o. 2636-Bežigrad.

  Zaključen: 2. 2. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1666/3 (ID znak: 1738-1666/3-0) v izmeri 10 m2, k.o. 1738-Dravlje.

  Zaključen: 2. 2. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani v skupni izmeri 919,20 m2.

  Zaključen: 7. 2. 2017 , odpiranje prijav: 7. 2. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  zemljišči k.o. v Zadobrova, zemljišče v k.o. Spodnja Šiška, zemljišči v k.o. Slape, zemljišči v k.o. Kašelj, zemljišči v k.o. Dobrova, zemljišči v k.o. Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 31. 1. 2017 , odpiranje prijav: 31. 1. 2017

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 62, Grablovičeva 56 in poslovna prostora na naslovu Grablovičeva 52.

  Zaključen: 31. 1. 2017 , odpiranje prijav: 31. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 512/42 (ID znak: 1731-512/42-0) v izmeri 40 m2 in 512/43 (ID znak: 1731-512/43-0) v izmeri 76 m2, obe k.o. 1731-Udmat.

  Zaključen: 26. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 631/251 v izmeri 22 m², k.o. 1753-VIŽMARJE (ID znak: parcela 1753 631/251).

  Zaključen: 26. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1533/22 v izmeri 61 m², k.o. 1738-Dravlje (ID znak: parcela 1738 1533/22).

  Zaključen: 25. 1. 2017

 • Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2017

  Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2017.
  Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, ter podatki o zavezancih bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za ravnanje z nepremičninami, na naslovu Adamič- Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje.

  Zaključen: 27. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1698/20 v izmeri 43 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1698/20).

  Zaključen: 7. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1698/19 v izmeri 68 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1698/19).

  Zaključen: 7. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišče s parc. št. 361/236 v izmeri 50 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 361/236).

  Zaključen: 7. 1. 2017

 • Javna dražba za oddajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so zemljišča v skupni izmeri 2.499 m2, ki se nahajajo ob objektu z naslovom Dunajska cesta 186 – 198A, Ljubljana in v naravi predstavljajo asfaltirano parkirišče.
  DOPOLNITEV BESEDILA JAVNE DRAŽBE za oddajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana, 6.1.2017. Dopolnitev se veže na sistem Bicikelj.

  Zaključen: 12. 1. 2017 , odpiranje prijav: 12. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1870/3 (ID znak: 1777-1870/3-0) v izmeri 48 m2, k.o. 1777-Javor.

  Zaključen: 5. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora v izmeri 63,90 m2 v brezplačno uporabo. Poslovni prostor se nahaja na naslovu Šišenska ulica 23, Ljubljana.

  Zaključen: 3. 1. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišči s: - parc. št. 142/150 v izmeri 38 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/150-0),
  - parc. št. 142/153 v izmeri 26 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/153-0).

  Zaključen: 31. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišče s parc. št. 1444/1 v izmeri m², k.o. 1771- Zadobrova (ID znak: 1771-1444/1-0).

  Zaključen: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišča s parc. št. 1381/53 v izmeri 144 m², k.o. 1753 Vižmarje (ID znak: 1753-1381/53-0).

  Zaključen: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišče s parc. št. 435/8 v izmeri 156 m², k.o. 1771-Zadobrova (ID znak: 1771-435/8-0).

  Zaključen: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine – zemljišče s parc. št. 1068/17 v izmeri 126 m², k.o. 1753-VIŽMARJE (ID znak: 1753-1068/71-0).

  Zaključen: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 977/4 (ID znak: 1736-977/4-0) v izmeri 22 m2 in 979/3 (ID znak: 1736-979/3-0) v izmeri 44 m2, obe k.o. 1736-Brinje I.

  Zaključen: 28. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 1049/35, k.o. Bizovik (ID znak: 1733-1049/35-0).

  Zaključen: 28. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za solastniški delež do 17/144 pri zemljiščih s parc. št. 697/6 (ID znak: 1731-697/6-0) v izmeri 44 m2 in 697/7 (ID znak: 1731-697/7-0) v izmeri 63 m2, obe k.o. 1731-Udmat.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. P01 v izmeri 117,19 m2 na naslovu Kolodvorska ulica 20, Ljubljana.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Dolenjska cesta 22. Prostor se nahaja v visokem pritličju stavbe v velikosti 53,49 m2 s souporabo skupnih prostorov.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora, ki se nahaja novem delu podhoda pod Vilharjevo v velikosti 30,44 m2.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora: št. K02, v izmeri 29,29 m2, v brezplačno uporabo na naslovu Vilharjev podhod.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v velikosti 94,20 m2, na naslovu Kunaverjeva 2-4, Ljubljana.

  Zaključen: 27. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor št. P05 v izmeri 21,97 m2 na naslovu Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani (ID oznaka 2636-3083-12, k.o. 2636 - Bežigrad) za najemnino v višini 2,00 €/m2. Nepremičnina nima električnega priključka. Nepremičnina se oddaja le za dejavnost: skladišče.

  Zaključen: 24. 12. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 29. 12. 2016 , odpiranje prijav: 29. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 583/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano (ID znak: 1754-583/4-0).

  Zaključen: 23. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 2188/30, k.o. Kašelj (ID znak: 1770-2188/30-0).

  Zaključen: 23. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini:
  - zemljišče s parc. št. 1070/14, k.o. Vižmarje (ID znak: 1753-1070/14-0),
  - zemljišče s parc. št. 1070/15, k.o. Vižmarje (ID znak: 1753-1070/15-0).

  Zaključen: 23. 12. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 22. 12. 2016 , odpiranje prijav: 22. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji zemljišč parc. št. 245/345, parc. št. 245/188 in parc. št. 245/336 vse k. o. 1695 – Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo.

  Zaključen: 14. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo.

  Zaključen: 14. 12. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k.o. Dravlje, v k.o. Kašelj, v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Slape, v k.o. Karlovško predmestje in v k. o. Bežigrad.

  Zaključen: 15. 12. 2016 , odpiranje prijav: 15. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 297/24, k.o. Dravlje (ID znak: 1738-297/24-0),
  - zemljišče s parc. št. 265/4, k.o. Dravlje (ID znak: 1738-265/4-0).

  Zaključen: 13. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini:
  - zemljišče s parc. št. 384/244, k.o. Karlovško predmestje (ID znak: 1695-384/244-0).

  Zaključen: 13. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 385/412, k.o. Karlovško predmestje (ID znak: 1695-385/412-0).

  Zaključen: 13. 12. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143,
  - poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 143(P03),
  - poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a.

  Zaključen: 13. 12. 2016 , odpiranje prijav: 13. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 142/155, k.o. Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/155-0).

  Zaključen: 6. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 2403/1, k.o. Nove Jarše (ID znak: 2680-2403/1-0).

  Zaključen: 6. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 355/6, k.o. Kašelj (ID znak: 1770-355/6-0).

  Zaključen: 2. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: - zemljišče s parc. št. 4/5, k.o. Nove Jarše (ID znak:2680-4/5-0).

  Zaključen: 1. 12. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - Poslovni prostor na naslovu Miklošičeva cesta 16 (2. nadstropje),
  - poslovni prostor na naslovu Vodnikova cesta 30.

  Zaključen: 6. 12. 2016 , odpiranje prijav: 6. 12. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2351 v izmeri 6 m2 k. o. 1737 - Tabor, v enoti urejanja prostora (EUP) MS-127.

  Zaključen: 29. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za solastniški delež do 2/5 pri zemljišču s parc. št. 376/370 (ID znak: 1722-376/370-0) v izmeri 271 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 26. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 23. 11. 2016

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 2097/16, v izmeri 50 m2, k.o. 1776 Lipoglav (ID znak:1776-2097/16-0).

  Zaključen: 23. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: - zemljišče s parc. št. 1153/2, v izmeri 73 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-1153/2-0).

  Zaključen: 19. 11. 2016

 • Objava namere za prodajo poslovnih prostorov na naslovu Miklošičeva cesta 26-28, Ljubljana

  Zaključen: 19. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 194/47 v izmeri 26 m2 in parc. št. 194/101 v izmeri 13 m2, obe k. o. 1695-Karlovško predmestje.

  Zaključen: 17. 11. 2016

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina na naslovu Cankarjeva cesta 8, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 84,30 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za dejavnost gostinsko dejavnost.

  Zaključen: 19. 11. 2016 , odpiranje prijav: 23. 11. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišča se nahajajo v k.o. Vič, k.o. Spodnja Šiška, k.o. Kašelj, k.o. Moste, in v k.o. Dobrova.

  Zaključen: 22. 11. 2016 , odpiranje prijav: 22. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 393/79 (ID znak: 1722-393/79-0) v izmeri 25 m2 in parc. št. 376/369 (ID znak: 1722-376/369-0) v izmeri 51 m2, obe k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 9. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za solastniški delež do 2/5 pri zemljišču s parc. št. 376/370 (ID znak: 1722-376/370-0) v izmeri 271 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 9. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  - Poslovni prostor v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani,
  - Poslovni prostor - shramba v skupni izmeri 20,50 m2, ki se nahaja v kleti stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani.

  Zaključen: 9. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 1060/25 v izmeri 28 m2 k. o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE - 58.

  Zaključen: 8. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu: Letališka cesta 33, Ljubljana.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor NN priključka za stavbo Švicarija z naslovom Pod turnom 4 v Ljubljani (obnova Švicarije), vključno s potrebnim dovozom in dostopom na nepremičninah parc.št. 2041 in 2043, obe k.o. 1725 – Ajdovščina.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za vzdrževanje, nadzor in obratovanje vodovodnega, kanalizacijskega, plinovodnega in električnega omrežja na nepremičninah parc.št. 385/467 in 385/479, obe k.o. 1695-Karlovško predmestje.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje javnega kanalizacijskega omrežja na nepremičnini parc.št. 244/45, k.o. 1695-Karlovško predmestje.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor elektro kabelske kanalizacije s SN omrežjem na nepremičnini parc.št. 326/1 k.o. 1730-Moste.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor glavnega plinovoda na nepremičninah parc.št. 7/1 in 10/1, k.o. 2680 Nove Jarše.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja med Povšetovo ulico in Gortanovo ulico na nepremičninah parc.št. 527/2, 62/1, obe k.o. 1727-Poljansko predmestje ter 572, 828, 831/2, 831/1, 830/3, 830/1, 830/2, 834/1, 829/10, vse k.o. 1731-Udmat.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor vročevodnega omrežja na območju Riharjeve ulice v Ljubljani na nepremičninah parc.št. 233/64 in 242/11, obe k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, uporabo vzdrževanje in rekonstrukcijo požarnega stopnišča na Vodnikovi domačiji na nepremičnini parc. št. 821/5 k.o. 1739-Zgornja Šiška.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti položitve cevovoda meteorne kanalizacije z izpustno glavo, v površini 18,31 m2, na lokaciji določeni z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, in sicer z vstopom y=463859,85 x=94403,97 in lokacijo izpustne glave v toči y=463856,84 x=98403,50 in služnostna pravica obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka izpustne glave, na nepremičnini parc.št. 641/2, k.o. 1695 – Karlovško predmestje.

  Zaključen: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 194/100 v izmeri 6 m2, k. o. 1695-Karlovško predmestje.

  Zaključen: 2. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 753/18 v izmeri 160 m2 k. o. 1772 - Slape, v enoti urejanja prostora (EUP) PO - 823.

  Zaključen: 2. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja in priključkov za ZOO Ljubljana na območju Večne poti na nepremičninah parc.št. 1405/7, 1405/1, 1877/11, 1877/8, 1374/1 in 1375/1, vse k.o. 2682 - Brdo.

  Zaključen: 1. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  - pogodbo o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno) na nepremičninah parc. št. 234/15, 234/6, 234/12, 234/10, 234/1, vse k.o. 1695-Karlovško predmestje;
  - pogodbo o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje priključkov NN električnega omrežja na nepremičninah 234/10, 234/1, 234/9, 236/15, k.o. Karlovško predmestje;
  -pogodbo o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje priključkov na telekomunikacijsko omrežje na nepremičninah 232/94, 234/4, 234/15, k.o. Karlovško predmestje.

  Zaključen: 29. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

  MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje obračališča za vsa motorna vozila na nepremičnini parc. št. 1573/4 in 1568/1 k.o. 1723-Vič.

  Zaključen: 29. 10. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani.

  Zaključen: 3. 11. 2016 , odpiranje prijav: 3. 11. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1796/123 k.o. 2636 Bežigrad.

  Zaključen: 26. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zelenico, s parc. št. 597/23, 597/24 in 597/25, k.o. 1753 – Vižmarje (ID znak: 1753-597/23-0, 1753-597/24-0, 1753-597/25-0).

  Zaključen: 25. 10. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 52 (L-14)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 52 (L-15)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 56 (L-10)
  poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 62 (L-4).

  Zaključen: 27. 10. 2016 , odpiranje prijav: 27. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  - zemljišče s parc. št. 154/7, v izmeri 8 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-154/7-0),
  - zemljišče s parc. št. 154/8, v izmeri 47 m2, k.o. 1738 Dravlje (ID znak:1738-154/8-0).

  Zaključen: 22. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastniški delež do ½, pri zemljišču s parc. št. 361/195, v izmeri 45,50 m2, k. o. 1722-Trnovsko predmestje.

  Zaključen: 19. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 398/4, v izmeri 97 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-398/4-0).

  Zaključen: 19. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 398/5, v izmeri 97 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-398/5-0) in zemljišče s parc. št. 399/3, v izmeri 2 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-399/3-0).

  Zaključen: 19. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 330/3, v izmeri 70 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-330/3-0).

  Zaključen: 19. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 1865/17, v izmeri 20 m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak:1770-1865/17-0).

  Zaključen: 19. 10. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - parc. št. 238/16 (ID znak 1695-238/16-0) v izmeri 783 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje in
  - parc. št. 239/30 (ID znak 1695-239/30-0) v izmeri 77 m², k.o. 1695-Karlovško predmestje.

  Zaključen: 20. 10. 2016 , odpiranje prijav: 20. 10. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - nezazidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 757/3 (ID znak: 2636-757/3-0) v izmeri 47 m2, k.o. 2636-Bežigrad.
  - solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/101 (ID znak 1722-393/101-0) v izmeri 258 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/102 (ID znak 1722-393/102-0) v izmeri 244 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  - solastniški delež do 4864/4968 (98 %) pri nezazidanih stavbnih zemljiščih s: - parc. št. 393/106 (ID znak 1722-393/106-0) v izmeri 343 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, - parc. št. 393/107 (ID znak 1722-393/107-0) v izmeri 143 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  - pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 621/4 (ID znak: 1723-621/4-0) v izmeri 232 m2, k.o. 1723-Vič.

  Zaključen: 20. 10. 2016 , odpiranje prijav: 20. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino: zemljišče s parc. št. 83/44, v izmeri 74 m2 (ID znak:1695-83/44-0).

  Zaključen: 15. 10. 2016

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Nepremičnina se nahaja v novem delu podhoda pod Vilharjevo cesto Ljubljana, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v 3. podaljšani gradbeni fazi v izmeri 100,00 m2 in zunanje površine (arkade) v izmeri 34,18 m2.
  Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 2 v izmeri 29,29 m2.
  Nepremičnina na naslovu Podhod pod Vilharjevo cesto, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v podhodu št. 5 v izmeri 30,44 m2.
  Nepremičnina na naslovu Tavčarjeva ulica 3, Ljubljana, ki v naravi predstavlja ulični lokal v izmeri 39,55 m2.
  Nepremičnina na naslovu Novo Polje cesta III 27 – Zajčja dobrava,

  Zaključen: 15. 10. 2016 , odpiranje prijav: 19. 10. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor na naslovu Tivolska cesta 50,
  - poslovni prostor na naslovu Letališka cesta 33,
  - poslovni prostor na naslovu Gosposka ulica 4,
  - poslovni prostor na naslovu Javor 5.

  Zaključen: 18. 10. 2016 , odpiranje prijav: 18. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del nepremičnine – parc. št. 205/1 k.o. 1733 - Bizovik, v skupni izmeri 30,00 m2.

  Zaključen: 14. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  - zemljišče s parc. št. 392/4 k.o. 1770-Kašelj, v izmeri 54 m2 (ID znak:1770-392/4-0),
  - zemljišče s parc. št. 2458/14, k.o. 1770- Kašelj v izmeri 41 m2 (ID znak: 1770-2458/14-0).

  Zaključen: 13. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – shrambni prostor v izmeri 9,14 m2 na naslovu Poljanska cesta 1 v Ljubljani z ID oznako 1727-159-13 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje z izhodiščno prodajno ceno 3.700,00 €.

  Zaključen: 4. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  za oddajo poslovnega prostora (kiosk) v izmeri 11,70 m2, na naslovu Kržičeva ulica – podhod pod Kržičevo ulico.

  Zaključen: 4. 10. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine – parkirna mesta na naslovu Štihova in Neubergerjeva ulica v Ljubljani.

  Zaključen: 29. 9. 2016

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata (gostinski lokal),
  Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata - prostor št. 2,
  Podhod pod Vilharjevo cesto – Bežigrajska vrata - prostor št. 5,
  Mestni trg 17,
  Breg 2,
  Trubarjeva cesta 7.

  Zaključen: 24. 9. 2016 , odpiranje prijav: 28. 9. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  poslovni prostor na naslovu Celovška cesta 53 in poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a.

  Zaključen: 27. 9. 2016 , odpiranje prijav: 27. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1480/5, v izmeri 8 m2, k. o. 1770 - Kašelj, do celote 1/1.

  Zaključen: 22. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 264/6, v izmeri 27 m2 in s parc. št. 297/19, v izmeri 73 m2, obe k. o. 1738-Dravlje, do celote 1/1.

  Zaključen: 22. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora, Bežigrajska vrata – podhod pod Vilharjevo v velikosti 30,44 m2.
  Namembnost: Storitvena dejavnost – servis koles.
  Čas oddaje v najem: za nedoločen čas.
  Najemnina: 2,00 EUR/m2 na mesec, kar skupaj znaša 61,88 EUR/mesec

  Zaključen: 21. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Skladiščni prostor v velikosti 30,51 m2 na naslovu Zaloška cesta 40, Ljubljana.

  Zaključen: 21. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2371/5 (ID znak: 1735-2371/5-0) v izmeri 20 m2, k.o. 1735-Stožice.

  Zaključen: 15. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2371/7 (ID znak: 1735-2371/7-0) v izmeri 94 m2, k.o. 1735-Stožice.

  Zaključen: 13. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 142/154 v izmeri 27 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-142/154-0).

  Zaključen: 13. 9. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
  - parc. št. 341/2 (ID znak 1723-341/2-0) v izmeri 757 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 342 (ID znak 1723-342/0-0) v izmeri 880 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 343/2 (ID znak 1723-343/2-0) v izmeri 5.655 m2, k.o. 1723-Vič,
  - parc. št. 343/4 (ID znak 1723-343/4-0) v izmeri 36 m2, k.o. 1723-Vič
  - parc. št. 344/2 (ID znak 1723-344/2-0) v izmeri 2.572 m2, k.o. 1723-Vič.

  Zaključen: 13. 9. 2016 , odpiranje prijav: 13. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 753/20, v izmeri 63 m² k.o. 1772 – Slape.

  Zaključen: 9. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 1060/165 v izmeri 49 m2, k.o. 1738-Dravlje (ID znak: 1738-1060/165-0).

  Zaključen: 9. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
  - zemljišče s parc. št. 897/210 v izmeri 92 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-897/210-0),

  Zaključen: 9. 9. 2016

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – dvorišče, s parc. št. 213/11, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-213/11-0).

  Zaključen: 7. 9. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 213/13 (ID znak 1722-213/13-0) v izmeri 139 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje,
  pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2004/34 (ID znak 1723-2004/34-0) v izmeri 395 m2, k.o. 1723-Vič.

  Zaključen: 8. 9. 2016 , odpiranje prijav: 8. 9. 2016

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  - poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju z ID oznako 1737-617-10 v skupni izmeri 66,87 m2 na naslovu Komenskega ulica 22 v Ljubljani v stavbi št. 617, k.o. 1737 - Tabor
  - poslovni prostor št. P101 v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 163,30 m2 z identifikacijsko številko 1737-1904-18 na naslovu Petkovškovo nabrežje 67 v Ljubljani
  - poslovni prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 163,14 m2 z identifikacijsko številko 1740-1051-1 in kletni prostor z drvarnico z enako identifikacijsko številko v izmeri 11,79 m2 na naslovu Vodnikova cesta 30 v Ljubljani
  - počitniško enosobno stanovanje Agava 2 v pritličju stanovanjske stavbe v skupni izmeri 25,14 m2, zk vložek 41, parc.št. 864/12, del E1, k.o. Poreč- etažna knjiga, , ki se nahaja na naslovu Červar Porat, Republika Hrvaška
  - poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728