Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 13. 7. 2020 , odpiranje prijav: 16. 7. 2020

Datum objave: 24. 6. 2020
Rok za plačilo varščine: 13. 7. 2020
Datum JD: 16. 7. 2020 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 16. 7. 2020

Zemljišča v k. o. Črnuče, Bizovik in Šentvid nad Ljubljano.

1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 737/11 (ID znak: parcela 1756 737/11), v izmeri 205 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 737/12 (ID znak: parcela 1756 737/12), v izmeri 524 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 737/10 (ID znak: parcela 1756 737/10), v izmeri 23 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 735/14 (ID znak: parcela 1756 735/14), v izmeri 50 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 735/24 (ID znak: parcela 1756 735/24), v izmeri 272 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 735/23 (ID znak: parcela 1756 735/23), v izmeri 61 m2, k. o. 1756 Črnuče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče s parc.št. 737/12, k.o. Črnuče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-618, z namembnostjo SK-površine podeželjskega naselja, parc.št. 737/11 leži v enoti urejanja prostora ČR-621 z namensko rabo IG-gospodarske cone.
Zemljišča s parc.št. 737/10, 735/14,735/24 in 735/23, vse k.o. Črnuče ležijo v enoti urejanja prostora ČR-636, ČR-621, ČR-618.

Pri predmetnih zemljiščih s parc.št. 735/24 in parc.št. 735/23, k.o. Črnuče je vknjižena stvarna služnost/nujna pot/ nepravo stvarno breme.

Izklicna cena: 170.250,00 EUR. (z besedo: sto sedemdeset tisoč dvestopetdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1045/3 (ID znak: parcela 1733 1045/3, v izmeri 416 m2, k. o. 1733 Bizovik

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) GO-310, z namembnostjo SK-površine podeželskega mesta.

Izklicna cena: 24.960,00 EUR. (z besedo: štiriindvajset tisoč devetstošestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 1042/84 (ID znak: parcela 1754 1042/84), v izmeri 112 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 1052/4 (ID znak: parcela 1754 1052/4), v izmeri 190 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 1051/2 (ID znak: parcela 1754 1051/2), v izmeri 261 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-614, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 45.040,00 EUR. (z besedo: petinštirideset tisoč štirideset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke