Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 28. 2. 2020 , odpiranje prijav: 5. 3. 2020

Datum objave: 5. 2. 2020
Rok za plačilo varščine: 28. 2. 2020
Datum JD: 05. 03. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15: 5. 3. 2020

Poslovni prostori na naslovu Brnčičeva ulica 11.

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2 na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče, k.o. 1756 – Črnuče. Poslovni prostori P03 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) predstavljajo skladiščne prostore, ki so prazni. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas do 13. 02. 2020. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz naslova najemnih razmerij.
Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

Na parc. št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 460.000,00 EUR (z besedo: štiristo šestdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 46.000,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke