Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 6. 4. 2020 , odpiranje prijav: 9. 4. 2020

Datum objave: 10. 3. 2020
Rok za plačilo varščine: 6. 4. 2020
Datum javne dražbe: 9. 4. 2020 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15: 9. 4. 2020

Predmet javne dražbe je prostor: skladišče s servisnimi prostori v kleti stavbe z naslovom Slovenčeva ulica 24, Ljubljana v skupni izmeri 964,70 m2. 

Predmetni prostor se nahaja v nerazdeljeni stavbi, za katero etažna lastnina ni vzpostavljena, stoječi na parceli 9/3, k. o. 2636 Bežigrad, katere prodajalec je solastnik v deležu 861/10000. Za stavbo na naslovu Slovenčeva ulica 24, Ljubljana poteka postopek za vpis stavb v kataster stavb, zato prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli razliko glede drugače ugotovljene površine. Vpis kupca v zemljiško knjigo bo mogoč na solastniškem deležu prodajalca v višini 861/10000 na parceli št. 9/3, k. o. 2636 Bežigrad. Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prostor – skladišče je zasedeno, in sicer z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno Najemno pogodbo št. 4413-13/2004 z dne 7. 1. 2005, aneks št. 1 k najemi pogodbi št. 4413-13/2004-15 z dne 7. 1.2005 in aneks št 2 k najemni pogodbi št. 35280-80/2009-1 z dne 17. 4. 2009 o brezplačni uporabi poslovnih prostorov v skupni izmeri 597,71 m2 za nedoločen čas in z uporabnikom, ki ima sklenjeno Pogodbo o brezplačni uporabi poslovnih prostorov št. 3528-140/2019-5 z dne 6. 6. 2019 v izmeri 156,28 m2 za določen čas petih let. Preostanek površine pa predstavljajo servisne poti. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz teh razmerij.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 462.000,00 EUR (z besedo: štiristo dvainšestdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 46.200,00 EUR (z besedo: šestinštirideset tisoč dvesto evrov 00/100)

 

Ogled nepremičnine za dan 19.3.2020 se PREKLIČE.
Ogled možen po predhodnem dogovoru po elektronski pošti: miha.kastelic@ljubljana.si.

Razpisne datoteke