Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 5. 3. 2013 , odpiranje prijav: 5. 3. 2013

Datum objave: 15. 2. 2013
Rok za prijavo: 5. 3. 2013
Odpiranje prijav: 5. 3. 2013

Poslovni prostor – lokal št. 5 v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani,
posamezni del stavbe z ID oznako 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. Nadstropju (4. Etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5 v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Potrčeva 6 v Ljubljani z ID oznako št. 1726-274-239 v k.o. 1726 – Šentpeter. Poslovni prostor je prazen in ni zaseden z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 68.300,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisočtristo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z ID oznako 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. Nadstropju (4. Etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc. št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče s parc.št. 47/9 iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z ID oznako 1728-109-22 v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID oznako 1728-109-22. Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izklicna cena: 126.025,00 EUR (z besedo: stošestindvajsettisočpetindvajset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec
   

Razpisne datoteke