Javna dražba za prodajo nepremičnin

Zaključen: 18. 10. 2011

Datum objave: 30. 9. 2011
Rok za prijavo: 18. 10. 2011

Predmet javne dražbe so trije poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe so trije poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani po ID 1728-121-900. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine.

  • pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 494.000,00 EUR (z besedo: štiristoštiriindevetdeset tisoč evrov 00/100)
     
  • storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 207.000,00 EUR (z besedo: dvestosedem tisoč evrov 00/100)
     
  • prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Izklicna cena: 81.500,00 EUR
    (z besedo: enainosemdesettisoč petsto evrov 00/100)

Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke