Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 30. 11. 2017 , odpiranje prijav: 30. 11. 2017

Datum objave: 9. 11. 2017
Rok za prijavo: 30. 11. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 30. 11. 2017 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri

Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62, poslovni prostor na naslovu Tugomerjeva ulica 2 in objekt na naslovu Javor 5.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 2 v izmeri 38,85 m2 z ID oznako 1727-1011-16 ter lokal št. 3 v izmeri 36,65 m2 z ID oznako ID 1727-1990-13, oboje k.o. 1727 - Poljansko predmestje, na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani. Poslovna prostora sta v naravi združena v celoto in se nahajata v pritličju stavbe. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 114.000,00 EUR (z besedo: stoštirinajsttisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva ulica 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 31.08.2021. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
Izklicna cena: 90.000,00 EUR (z besedo: devetdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje z ID oznako št. 1777-328-1, št. stavbe 1777-328, k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke