Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 12. 2017 , odpiranje prijav: 5. 12. 2017

Datum objave: 17. 11. 2017
Rok za prijavo: 5. 12. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 5. 12. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 11:00

Zemljišče v k.o. Stanežiče, Šentvid nad Ljubljano, Trnovsko predmestje in  Zadobrova.

2.1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 291/7 (ID znak 1752 291/7) v izmeri 327 m², k.o. 1752 Stanežiče;
- parc. št. 292/7 (ID znak 1752 292/7) v izmeri 304 m², k.o. 1752 Stanežiče;
- parc. št. 293/7 (ID znak 1752 293/7) v izmeri 394 m², k.o. 1752 Stanežiče;
- parc. št. 294/9 (ID znak 1752 294/9) v izmeri 439 m², k.o. 1752 Stanežiče;
- parc. št. 295/7 (ID znak 1752 295/7) v izmeri 756 m², k.o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 555.000,00 EUR
(z besedo: petsto petinpetdeset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče s:
- parc. št. 241 (ID znak: parcela 1754 241) v izmeri 480 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) se predmetno zemljišče nahaja v enoti urejanja prostora ŠE-600, z namembnostjo Ssse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišče je uzurpirano s strani lastnikov zemljišča parc. št. 240 iste k.o., na njem stoji lopa in urejena trata.

Izklicna cena: 62.400,00 EUR.
(z besedo: dvainšestdeset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1707/216 (ID znak: parcela 1722 1707/216) v izmeri 338 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 59.488,00 EUR.
(z besedo: devetinpetdeset tisoč štiristo oseminosemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 757/45 (ID znak: parcela 1771 757/45) v izmeri 271 m², k.o. 1771 – Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-17, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 21.680,00 EUR.
(z besedo: enaindvajset tisoč šesto osemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke