Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 23. 1. 2018 , odpiranje prijav: 23. 1. 2018

Datum objave: 5. 1. 2018
Rok za prijavo: 23. 1. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 23. 1. 2018 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11:00 uri

Zemljišča  v k.o. Gameljne, Kašelj, Dobrova, Nadgorica in Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1540/6 (ID znak: parcela 1749 1540/6) v izmeri 68 m², k.o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) GŠ-358, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 4.080,00 EUR (z besedo: štiri tisoč osemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je delno nepozidano stavbno zemljišče, delno kmetijsko zemljišče s:
- parc. št. 1637/14 (ID znak: parcela 1994 1637/14) v izmeri 1092 m2, k.o. 1994-Dobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je del predmetnega zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora VI-409, z namembnostjo Ssse – splošne eno in dvostanovanjske površine, del pa v enoti urejanja prostora VI-728, z namembnostjo K1 – najboljša kmetijska zemljišča.

Glede na to, da je del predmetnega zemljišča kmetijsko zemljišče, je ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča objavljena na oglasni deski upravne enote Ljubljana. Po izvedeni javni draži mora kupec na Upravni enoti Ljubljana podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe za nakup predmetnega zemljišča.

Izklicna cena: 129.948,00 EUR. (z besedo: sto devetindvajset tisoč devetsto oseminštirideset in 00/100 evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 – Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 616/4 (ID znak: parcela 1757 616/4) v izmeri 278 m², k.o. 1757 – Nadgorica.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-472, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Zemljišče nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa z javne poti.

Izklicna cena: 33.360,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/2 (ID znak: parcela 1722 832/2) v izmeri 242 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Zemljišče je uzurpirano, na njem se nahaja nelegalni objekt v lasti lastnika parc. št. 832/115, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, ki za lastne potrebe uporablja celotno zemljišče.

Zemljišče nima zemljiškoknjižnega urejenega dostopa z javne poti.

Izklicna cena: 42.592,00 EUR. (z besedo: dvainštirideset tisoč petsto dvaindevetdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke