Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 5. 2018 , odpiranje prijav: 17. 5. 2018

Datum objave: 24. 4. 2018
Rok za prijavo: 17. 5. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 17. 5. 2018 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

Predmet javne dražbe je poslovni prostor na naslovu Resljeva cesta 48, Rimska cesta 17 in Poljanska cesta 12.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 36,00 m2 z ID oznako nepremičnine : del stavbe 1737-109-8 (1737 Tabor, stavba 109, del 8) na naslovu Resljeva cesta 48, 1000 Ljubljana. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 65.000,00 EUR (z besedo: petinšestdesettisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 6.500,00 EUR (z besedo: šesttisočpetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 116,10 m2 z ID oznako nepremičnine 1721-252-10 na naslovu Rimska cesta 17, 1000 Ljubljana v k.o. 1721 – Gradišče I. Za stavbo št. 252 na Rimski cesti 17, Ljubljana še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, pri čemer pa je Mestna občina Ljubljana je vpisana pri nerazdeljenem delu stavbe z id znakom 1721-252-900. Vpis lastninske pravice na posameznem delu ID oznako nepremičnine 1721-252-10, ki predstavlja izključno poslovni prostor v prvem nadstropju stavbe v skupni izmeri 116,10 m2 v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 186.000,00 EUR (z besedo: stošestinosemdesettisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 18.600,00 EUR (z besedo: osemnajsttisočšesto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v skupni izmeri 196,65 m2 in kletni prostor v skupni izmeri 17,49 m2 z ID oznako nepremičnine : posamezni del 1727-200-7, na naslovu Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, parc. št. 266/1 v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Za stavbo št. 200 na Poljanski cesti 12, Ljubljana še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, pri čemer pa je Mestna občina Ljubljana je vpisana pri nerazdeljenem delu stavbe z id znakom 1727-200-900. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na posameznem delu 1727-200-7, ki v naravi predstavlja izključno poslovni prostor v prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v skupni izmeri 196,65 m2 in kletni prostor v skupni izmeri 17,49 m2, bo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 170.000,00 EUR (z besedo: stosedemdesettisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 17.000,00 EUR (z besedo: sedemnajsttisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100).

 

Razpisne datoteke