Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 5. 7. 2018 , odpiranje prijav: 5. 7. 2018

Datum objave: 13. 6. 2018
Rok za prijavo: 5. 7. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave
Odpiranje prijav: 5. 7. 2018 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Predmet javne dražbe so zemljišča  v k.o. Moste,  Štepanja vas, Dravlje, Kašelj, Trnovsko predmestje, Brinje I, Karlovško predmestje in  Zadobrova.

2.1 Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 763/3 (ID znak: parcela 1730 763/3) v izmeri 30 m², k. o. 1730 Moste,
- parc. št. 766/1 (ID znak: parcela 1730 766/1) v izmeri 98 m2, k. o. 1730 Moste,
- parc. št. 767/5 (ID znak: parcela 1730 767/5) v izmeri 66 m2, k. o. 1730 Moste,
- parc. št. 767/1 (ID znak: parcela 1730 767/1), v izmeri 90 m2, k. o. 1730 Moste,
- parc. št. 771/5 (ID znak: parcela 1730 771/5) v izmeri 173 m2, k. o. 1730 Moste,
- parc. št. 771/8 (ID znak: parcela 1730 771/8) v izmeri 8 m2, k. o. 1730 Moste in
- parc. št. 778/4 (ID znak: parcela 1730 778/4) v izmeri 300 m2, k. o. Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-213, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d. d.
V naravi predmetna zemljišča že uzurpira lastnik sosednjega zemljišča s parc. št. 771/10, k. o. Moste, na naslovu Zaloška c. 110 v Ljubljani.

Izklicna cena: 91.800,00 EUR (z besedo: enaindevetdeset tisoč osem sto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 287/3 (ID znak: parcela 1732 287/3) v izmeri 372 m², k.o. 1732 Štepanja vas in
- parc. št. 285/4 (ID znak: parcela 1732 285/4) v izmeri 396 m2, k. o. 1732 Štepanja vas.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) GO-225, z namembnostjo BC – športni centri.

Pri zemljišču s parc. št. 285/4, k. o. 1732 Štepanja vas so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist imetnikov JP VO-KA d. o. o., Telekoma Slovenije d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Magosport, d. o. o.. Pri zemljišču s parc. št. 287/3, k. o. 1732 Štepanja vas, so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist imetnikov Telekom Slovenije, d. d. in Plezalnega centra, d. o. o., Ljubljana.

Izklicna cena: 138.240,00 EUR (z besedo: sto osemintrideset tisoč dve sto štirideset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1450/3 (ID znak 1738 1450/3) v izmeri 200 m², k.o. 1738 Dravlje;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR (z besedo: štiriindvajset tisoč evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Zemljišče v delu v naravi že uzurpira lastnica sosednjega zemljišča s parc. št. 1450/2, k. o. 1738 Dravlje.

2.4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1966/3 (ID znak: 1770 1966/3) v izmeri 481 m2, k.o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-804, z namensko rabo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 48.100,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč sto evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.5. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 630/4 (ID znak 1754 630/4) v izmeri 219 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 630/5 (ID znak 1754 630/5) v izmeri 1540 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;
- parc. št. 629/4 (ID znak 1754 629/4) v izmeri 57 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-725, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

-pri zemljišču parc.št. 630/4 k.o. Šentvid nad Ljubljano je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in nepravo stvarno breme, stvarna služnost, nujna pot;
-pri zemljišču parc.št. 630/5 k.o. Šentvid nad Ljubljano je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
-pri zemljišču parc.št. 629/4 k.o. Šentvid nad Ljubljano je vpisano nepravo stvarno breme, stvarna služnost, nujna pot;

Izklicna cena: 381.360,00 EUR. (z besedo: tristo enainosemdeset tisoč tristo šestdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 835/2 (ID znak: parcela 1736 835/2) v izmeri 124 m2, k.o. 1736 Brinje I.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-463, z namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja, vključno z ustreznimi dovozi in dostopi za dobo 30 let, z možnostjo podaljšanja, v korist Elektra Ljubljana d.d.

Izklicna cena: 24.800,00 EUR (z besedo: štiriindvajset tisoč osemsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2667/8 (ID znak: parcela 1770 2667/8) v izmeri 337m2, k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namensko rabo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 26.960,00 EUR (z besedo: šestindvajset tisoč devetsto šestdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.8. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 384/26 (ID znak: parcela 1695 384/26) v izmeri 343 m² k.o. 1695 Karlovško predmestje,
- parc. št. 384/242 (ID znak: parcela 1695 384/242) v izmeri 32 m2 k.o. 1695 Karlovško predmestje,
skupaj v izmeri 375 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-524, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih zemljiščih vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec bo pozvan tudi k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, s katero bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 93.750,00 EUR (z besedo: triindevetdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.9. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1431/54 (ID znak: parcela 1771 1431/54) v izmeri 121 m², k.o. 1771 Zadobrova,
- parc. št. 1431/76 (ID znak: parcela 1771 1431/76) v izmeri 424 m2, k.o. Zadobrova,
skupaj v izmeri 545 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) JA-351, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 81.750,00 EUR (z besedo: enainosemdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke