Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 12. 7. 2018 , odpiranje prijav: 12. 7. 2018

Datum objave: 19. 6. 2018
Rok za prijavo: 12. 7. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 12. 7. 2018 ob 11:00 uri Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana

Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom 
Poslovni prostor na naslovu Njegoševa ulica 6

Predmet javne dražbe je Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom v izmeri 573,50 m2 s pripadajočimi zemljišči na parc.št. 332/2 v izmeri 4694 m2, parc.št. 332/7 v izmeri 229 m2 in parc.št. 332/8 v izmeri 1962 m2 v k.o. 2170 Gozd na naslovu Srednji vrh 10, 4282 Gozd Martuljek. Pri pristojni geodetski upravi poteka postopek vpisa stavbe številka 2170-53 v kataster stavb, zato MOL ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine počitniškega doma - stavbe v katastru stavb. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z upravljalcem Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, ki ima z MOL sklenjeno pogodbo o upravljanju in gospodarjenju z omenjenim počitniškim domom za nedoločen čas, zato bo kupec prevzel vse pravice in obveznosti iz naslova te pogodbe. Premične stvari (oprema in drugi predmeti), ki se nahajajo v počitniškem domu, niso predmet te prodaje.
Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Izklicna vrednost: 350.000,00 EUR (z besedo: tristopetdesettisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 3 v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 46,75 m2 s pripadajočim skladiščem v kleti v izmeri 6,68 m2, oboje z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 (1726 Šentpeter, stavba 425, del 96) na naslovu Njegoševa ulica 6, 1000 Ljubljana. Za stavbo Njegoševa ulica 6 poteka postopek dokončne vzpostavitve etažne lastnine, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. postopka II N 220/2015. Zemljiškoknjižno stanje na posameznem delu z ID oznako nepremičnine 1726-425-96 je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Dostop do poslovnega prostora je možen trenutno le preko sosednjega gostinskega lokala, zato si bo moral nov lastnik sam formalno urediti služnostno pravico dostopa. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 107.000,00 EUR (z besedo: stosedem tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 10.700,00 EUR (z besedo: desettisoč sedemsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke