Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 4. 2020 , odpiranje prijav: 23. 4. 2020

Datum objave: 20. 3. 2020
Rok za plačilo varščine: 20. 4. 2020
Odpiranje prijav: 23. 4. 2020 Datum JD: 23. 4. 2020 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Bežigrad.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k.o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k.o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad

Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena in merijo skupno 6.283 m2 znaša 2.576.030,00 EUR in ne vključuje davka.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, BE-588, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. Pri zemljišču parc. št. 2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Izklicna cena : 2.576.030,00 EUR (z besedo: dva milijona petsto šestinsedemdeset tisoč trideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k.o. 2636 Bežigrad

Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena in merijo skupno 5.974 m2 znaša 2.449.340,00 EUR in ne vključuje davka.

Izklicna cena : 2.449.340,00 EUR (z besedo: dva milijona štiristo devetinštirideset tisoč tristo štirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Razpisne datoteke