Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 12. 2020 , odpiranje prijav: 10. 12. 2020

Datum objave: 17. 11. 2020
Rok za plačilo varščine: 7. 12. 2020
Odpiranje prijav: 10. 12. 2020 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Zemljišče  v k. o. Zadobrova, Kašelj, Trnovsko predmestje in Slape.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1030/40 (ID znak: parcela 1771 1030/40) v izmeri 2.302 m², k. o. 1771 Zadobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-462, z namembnostjo IG - gospodarske cone.

Izklicna cena: 345.300,00 EUR ( z besedo: tristo petinštirideset tisoč tristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k. o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 169.200,00 EUR (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 14738185.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR. (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 142/99 (ID znak: parcela 1722 142/99), v izmeri 7 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/23 (ID znak: parcela 1722 250/23), v izmeri 78 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/127 (ID znak: parcela 1722 250/127), v izmeri 145 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/784 (ID znak: parcela 1722 250/784), v izmeri 142 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-217 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 149/99, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.

Izklicna cena: 55.800,00 EUR. (z besedo: petinpetdeset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 139.050,00 EUR. (z besedo: sto devetintrideset tisoč petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k. o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..

Izklicna cena: 138.900,00 EUR. (z besedo: sto osemintrideset tisoč devetsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke