Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 5. 2021 , odpiranje prijav: 20. 5. 2021

Datum objave: 21. 4. 2021
Rok za plačilo varščine: 14. 5. 2021
Odpiranje prijav: 20. 5. 2021 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-11

Prodaja nepremičnine na naslovu Dunajska cesta 230.

Predmet javne dražbe sta skupaj:

  • poslovni prostor v prvem nadstropju v izmeri 130,30 m2, poslovni prostor v polkleti v velikosti 47,60 m2, poslovni prostor v polkleti v velikosti 112,80 m2, sanitarije v polkleti v velikosti 2,40 m2, vse skupaj v izmeri 293,10 m2. Predmetni prostori se nahajajo v nerazdeljeni stavbi, za katero etažna lastnina ni vzpostavljena, stoječi na zemljišču parc. št. 211/1, k. o. 1735 Stožice, katere prodajalec je solastnik v deležu 491/1000. Površine poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Dunajska cesta 230, Ljubljana so bile ugotovljene na podlagi vpogleda v evidence GURS, saj je stavba 1735-347, ki je povezana s parcelo 211/1 že evidentirana v katastru stavb, zato prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli razliko glede drugače ugotovljene površine. Del kleti, ki v naravi predstavlja strelišče je v upravljanju Oddelka za šport in Javnega zavoda Šport Ljubljana, Mestne občine Ljubljana do konca šolskega leta 2020/2021.
    Vpis kupca v zemljiško knjigo bo mogoč na solastniškem deležu prodajalca v višini 491/1000 na parceli št. 211/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 211/1 (ID 6982662).
    Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.
  • zemljišče parc. št. 212/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 212/1 (ID 6982660), v izmeri 471 m2 , ki v naravi predstavlja sosednje zemljišče, pripadajočega zemljišča k stavbi. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča je razvidno, da je predmetno zemljišče v območju stavbnih zemljišč.
    Vpis kupca v zemljiško knjigo na parceli št. 212/1, k. o. 1735 Stožice, ID znak parcela 1735 212/1 (ID 6982660), bo mogoč do celote 1/1.

Poslovni prostori iz prve alineje so vključeni v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Nepremičnina- zemljišče iz druge alineje se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Izklicna vrednost: 195.000,00 EUR (z besedo: stopetindevetdeset tisoč evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 19.500,00 EUR (z besedo: devetnajsttisočpetsto evrov 00/100)

Razpisne datoteke