Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 7. 6. 2021 , odpiranje prijav: 10. 6. 2021

Datum objave: 18. 5. 2021
Rok za plačilo varščine: 7. 6. 2021
Odpiranje prijav: 10. 6. 2021 JD se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s: parc. št. 2372/38 (ID znak: parcela 1735 2372/38) v izmeri 152 m², k. o. 1735 Stožice.

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2372/38 (ID znak: parcela 1735 2372/38) v izmeri 152 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-323, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

*zemljišče skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ni samostojno zazidljivo. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 26.752,00 EUR.
(z besedo: šestindvajset tisoč sedemsto dvainpetdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke