Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 8. 2021 , odpiranje prijav: 19. 8. 2021

Datum objave: 23. 7. 2021
Rok za plačilo varščine: 13. 8. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15: 19. 8. 2021

Nepremičnine na naslovu Čopova ulica 7, 9, 9a in 9b v Ljubljani

1. Predmet javne dražbe je prodaja solastniškega deleža MOL v višini 5051/20000 na nepremičninah na z ID znaki: parcela 1725 3109/1, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3109/1 (ID 4985878), ID znak: parcela 1725 3110, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3110 (ID 2134724), ID znak: parcela 1725 3111, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3111 (ID 1127642), ID znak: parcela 1725 3112/2, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3112/2 (ID 7000862), ID znak: parcela 1725 3113, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3113 (ID 4822247), ID znak: parcela 1725 3114, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3114 (ID 4989694), in ID znak: parcela 1725 3115, katastrska občina 1725 AJDOVŠČINA parcela 3115 (ID 4654035).
Na teh nepremičninah se v naravi nahaja poslovno- stanovanjska stavba z naslovom Čopova 7, 9, 9a in 9b v Ljubljani, št. stavbe 450, ki ni vpisana v kataster stavb in na njej ni vzpostavljena etažna lastnina, notranje dvorišče te stavbe, prehod pod to stavbo, nedokončana nova stavba, ki ni evidentirana v zemljiškem katastru, ni vpisana v register nepremičnin in na njej ni vzpostavljena etažna lastnina, prehod pod to stavbo in zaraščeno nepozidano zemljišče.

Za navedene nepremičnine obstaja zakonita predkupna pravica solastnikov. Solastnina na nepremičninah, ki so predmet prodaje, ni razdeljena, zato se pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. N 411/2008 vodi postopek delitve nepremičnin v solastnini. Kupec soglaša s tem, da bo prodajalec po uspešni javni dražbi oziroma po sklenitvi pogodbe takoj obvestil sodišče, pred katerim se vodi naveden postopek, in se zavezuje, da bo v postopek sam nemudoma vstopil kot predlagatelj namesto prodajalca, prodajalec pa se bo prenehal udeleževati postopka. Kupec sam prevzema vsa tveganja v zvezi z možnimi izidi tega postopka in se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do prodajalca, ne glede na izid navedenega postopka, vključno z zahtevki iz naslova stvarnih ali pravnih napak, zahtevki na ugotovitev ničnosti ali razveljavitev te pogodbe, zmanjšanje ali vrnitev kupnine in na plačilo odškodnine za kakršnokoli morebitno škodo. Kupec s sklenitvijo te pogodbe sam prevzema tveganje obstoja morebitnih stvarnih ali pravnih napak na solastniškem deležu nepremičnin, ki so predmet te pogodbe.
Nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

Izklicna vrednost: 1.980.000,00 EUR (z besedo: en milijon devetsto osemdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 198.000,00 EUR (z besedo: sto osemindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke