Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 9. 2021 , odpiranje prijav: 16. 9. 2021

Datum objave: 26. 8. 2021
Rok za plačilo varščine: 13. 9. 2021
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11, od 11:20 ure naprej.: 16. 9. 2021

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Črnuče, Trnovsko predmestje, Stožice, Dobrunje, Kašelj in Tabor.

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1119/45 (ID znak: parcela 1756 1119/45) v izmeri 536 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 1119/47 (ID znak: parcela 1756 1119/47) v izmeri 527 m2, k. o. 1756 Črnuče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-472, z namembnostjo IG- Gospodarske cone.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 265.750,00 EUR (z besedo: dvesto petinšestdeset tisoč sedemsto petdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 634/85 (ID znak: parcela 1756 634/85) v izmeri 71 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 634/86 (ID znak: parcela 1756 634/86) v izmeri 287 m2, k. o. 1756 Črnuče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-640, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 53.700,00 EUR (z besedo: triinpetdeset tisoč sedemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/19 (ID znak: parcela 1722 832/19) v izmeri 238 m², k. o. 1772 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

*na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 41.888,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč osemsto osemdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 250/245 (ID znak: parcela 1722 250/245) v izmeri 155 m², k. o. 1772 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP TR-190, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., twer užitek v korist fizične osebe.

Izklicna cena: 46.500,00 EUR. (z besedo: šestinštirideset tisoč petsto eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1707/335 (ID znak: parcela 1722 1707/335) v izmeri 151 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-454 z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 30.200,00 EUR (z besedo: trideset tisoč dvesto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2239/87 (ID znak: parcela 1735 2239/87) v izmeri 124 m2, k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390 splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 21.824,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč osemsto štiriindvajset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je solastniški delež do 1100/1153 nepozidanega stavbnega zemljišča s:
- parc. št. 1740/6 (ID znak: parcela 1770 1740/6) v izmeri 1.115 m2 (od tega MOL 1.064 m2), k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljišču obstoja predkupna pravica solastnikov.

Izklicna cena za solastniški delež MOL: 212.800,00 EUR (z besedo: dvesto dvanajst tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1676/13 (ID znak: parcela 1773 1676/13) v izmeri 379 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 75.800,00 EUR (z besedo: petinsedemdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe je pozidano * stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1536/2 (ID znak: parcela 1770 1536/2) v izmeri 337 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-183, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* na zemljišču stoji manjši objekt in dostopna asfaltirana pot do enostanovanjskega objekta na naslovu Polje 360, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana.

Pri predmetnem zemljišču sta vpisani nepravi stvarni služnosti v korist podjetij Telekom Slovenije d.d. in T- 2 d.o.o.

Izklicna cena: 59.312,00 EUR (z besedo: petinsedemdeset tisoč osemsto eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče, v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-577, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 80.432,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

11. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:

- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k.o. 1737 – Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke