Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 19. 11. 2021 , odpiranje prijav: 25. 11. 2021

Datum objave: 2. 11. 2021
Rok za prijavo: 19. 11. 2021 do 24.00 ure
Kraj in čas javne dražbe: 25. 11. 2021 ob 11:20 za zemljišča pod točko 2.1. v k. o. Trnovsko predmestje; ob 11:40 za zemljišči pod točko 2.2. v k. o. Dobrunje; ob 12:00 za zemljišča pod točko 2.3. v k. o. Stanežiče; ob 12:20 za zemljišče pod točko 2.4. v k. o. Črnuče; ob 12:40 za zemljišča pod točko 2.5. v k. o. Tabor.

Predmet javne dražbe:

1. nepozidana stavbna zemljišča:
    - parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
    - parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
    - parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


2. nepozidano stavbno zemljišče:
    - parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 Dobrunje) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


3. nepozidani stavbni zemljišči s:
    - parc. št. 1225/3 (ID znak: parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m2, k. o. 1752 Stanežiče in
    - parc. št. 1265/2 (ID znak: parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

Izklicna cena obeh zemljišč: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


4. nepozidano stavbno zemljišče:
    - parc. št. 1009/4, k. o. 1756 Črnuče,  v izmeri 457 m2, (ID znak parcela 1756 1009/4).

Izklicna cena: 80.432,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč štiristo dvaintrideset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


5. pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:
- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k.o. 1737 – Tabor.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset  eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


 

Razpisne datoteke