Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 3. 2022 , odpiranje prijav: 24. 3. 2022

Datum objave: 2. 3. 2022
Rok za plačilo varščine: 18. 3. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 11: 24. 3. 2022

Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Dravlje, Dobrova, Kašelj, Trnovsko predmestje, Zadobrova in  Dobrunje.

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 177/2 (ID znak: parcela 1738 177/2) v izmeri 104 m2, k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 177/8 (ID znak: parcela 1738 177/8) v izmeri 35 m2, k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-288 z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 20.850,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč osemsto petdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 3152 (ID znak: parcela 1994 3152) v izmeri 252 m2, k. o. 1994 Dobrova
- parc. št. 1990/6 (ID znak: parcela 1994 1990/6) v izmeri 14 m2, k. o. 1994 Dobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RD-400 z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine).

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 46.816,00EUR (z besedo: štiriinšestdeset tisoč osemsto šestnajst eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 3149 (ID znak: parcela 1994 3149) v izmeri 189 m2, k. o. 1994 Dobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-400 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine

Izklicna cena: 33.264,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč dvesto štiriinšestdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327 z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.(ID omejitve 14738185) in plomba Dn 193197/2020, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telemach d.d.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/19 (ID znak: parcela 1722 832/19) v izmeri 238 m², k. o. 1772 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

*na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o. in in plomba Dn 9887/2021, ki se nanaša na vpis pridobitve izvedene pravice ali pravnega dejstva iz četrtega odstavka 13. a člena ZZK-1 pri vseh osnovnih pravnih položajih več nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZZK-1) v korist Telekom d.d.

Izklicna cena: 41.888,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč osemsto osemdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-807, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR. (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 953/15, (ID znak parcela 1771 953/15) v izmeri 5621 m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-670, z namembnostjo IG – gospodarska cona.

Izklicna cena: 1.011.780,00 EUR (z besedo: milijon enajst tisoč sedemsto osemdest eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2/9, (ID znak parcela 1770 2/9) v izmeri 8816 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-920, z namembnostjo IG – gospodarska cona.
Predmetno zemljišče se nahaja znotraj območja za katerega je potrebno izdelati OPPN 392 – Nova proizvodna cona Zalog in OPPN 75 – Gospodarska cona Agrokombinatska, ki je zasnovano kot prometno napajanje območja OPPN 392. Lastnik zemljišča s parc. št. 2/9 mora sodelovati pri pripravi OPPN.

Izklicna cena: 1.322.400,00 EUR (z besedo: milijon tristo dvaindvajset tisoč štiristo eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 864/32 (ID znak: parcela 1722 864/32) v izmeri 2.091 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 864/38 (ID znak: parcela 1722 864/38) v izmeri 4.125 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 885/1 (ID znak: parcela 1722 885/1) v izmeri 3.027 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-467 z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na območju navedenih zemljišč je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20 – Barjanska cesta zahod.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 4.159.350,00 EUR (z besedo: štiri milijone sto devetinpetdeset tisoč tristo petdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 426/4 (ID znak parcela 1773 426/4) v izmeri 1.394 m² in parc. št. 600/8 (ID znak parcela 1773 600/8) v izmeri 1.912 m2, obe k. o. 1773 Dobrunje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2853, z namembnostjo IP – površine za industrijo.

Pri nepremičnini parc. št. 600/8 k.o. 1773 Dobrunje je vpisana neprava stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 426/3, 429/7, 600/7 vse k.o. 1773 Dobrunje.

Za predmetni parceli se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (OPPN 289 Vevče), ki lahko namembnost delov parcel opredeli kot javno površino. Bodočega kupca se bo s pogodbo zavezalo, da bo v primeru spremembe poteka regulacijske linije za potrebe širitve ceste, Mestni občini Ljubljana prodal potreben del parcel po enaki ceni.

Izklicna cena: 578.550,00 EUR (z besedo: petsto oseminsedemdeset tisoč petsto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke