Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 6. 2022 , odpiranje prijav: 23. 6. 2022

Datum objave: 1. 6. 2022
Rok za plačilo varščine: 17. 6. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 11: 23. 6. 2022

Predmet javne dražbe je kmetijsko zemljišče v Občini Ivančna Gorica: parc. št. 910/2 k. o. 1828 Podbukovje, v izmeri 2.172 m2 (ID znak parcela 1828 910/2).

V skladu z 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih razpisujemo javno dražbo za prodajo navedene nepremičnine, saj se je na objavljeno ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije prijavilo več interesentov, ki so glede na vrstni red predkupne pravice na enakem mestu (drugi kmetije, ki jim kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost). Predmetno zemljišče se po namenski rabi nahaja v območju kmetijskih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo najboljša kmetijska zemljišča – K1.

Izklicna cena: 4.344,00 EUR (z besedo: štiri tisoč tristo štiri in štiri deset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke