Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 27. 10. 2022

Datum objave: 4. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 21. 10. 2022
Odpiranje prijav: 27. 10. 2022 sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 2280/70 (ID znak: parcela 1735 2280/70) v izmeri 81 m2 in parc. št. 2280/40 (ID znak: parcela 1735 2280/40) v izmeri 42 m2, obe k.o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615 in BE-390 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišči sta zasedeni z uporabnikom. Na zemljišču s parc. št. 2280/40 k.o. 1735 Stožice stoji objekt, ki ga ni zgradila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 21.648,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč šeststo oseminštirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1694/22 (ID znak parcela 1722 1694/22) v izmeri 137 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-542, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Na zemljišču je vknjiženih več služnosti v korist podjetja LUMAR IG d.o.o., služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d. in Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 34.250,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 525/3 (ID znak: parcela 1723 525/3) v izmeri 115 m2, k.o. 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-325 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. in plomba o vpisu služnosti v korist Telemacha.

Izklicna cena: 20.240,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč dvestoštirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 826/1 (ID znak: parcela 1723 826/1) v izmeri 605 m2, katastrska občina 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del ( Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora ( EUP) VI-376 z namembnostjo SScv- pretežno večstanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d., Ljubljana.

Izklicna cena: 181.500,00 EUR ( z besedo: sto enainosemdeset tisoč petsto evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke