Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

Datum objave: 10. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 4. 11. 2022
Odpiranje prijav: 10. 11. 2022 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUBU 11, s pričetkom ob 11. uri

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 373/5 (ID znak: parcela 1751 373/5) v izmeri 1801 m2, k.o. 1751 Tacen.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG - 121 z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., Ljubljana.

Izklicna cena: 496.000,00 EUR (z besedo: štiristo šest in devetdeset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke