Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

Datum objave: 20. 10. 2022
Rok za plačilo varščine: 11. 11. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, ob 12:20 : 17. 11. 2022

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: - parc. št. 1906/6 (ID znak: parcela 1723 1906/6) v izmeri 241 m2, k.o. 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-383 z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d., Ljubljana in T-2, d.o.o. , Verovškova 64A, Ljubljana. Pri prodaji zemljišča tretjemu lastniku, se sklene služnost dostopa do zemljišča s parc.št. 1910/3, k.o. Vič.

Izklicna cena: 33.740,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč sedemstoštirideset eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin (DPN), ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke