Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 2. 2023

Datum objave: 1. 2. 2023
Rok za plačilo varščine: 17. 2. 2023

Nepozidana stavbna zemljišča v  k. o. Karlovško predmestje.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

- parc. št. 475/7 (ID znak: parcela 1695 475/7) v izmeri 382 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 476/8 (ID znak: parcela 1695 476/8) v izmeri 302 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 477/9 (ID znak: parcela 1695 477/9) v izmeri 338 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RN-475, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča nimajo neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 204.400,00 EUR (z besedo: dvesto štiri tisoč štiristo eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke