Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 14. 7. 2023 , odpiranje prijav: 20. 7. 2023

Datum objave: 30. 6. 2023
Rok za plačilo varščine: 14. 7. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, KLUB 11: 20. 7. 2023

Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Brdo in Dravlje.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 246/198 (ID znak: parcela 1695 246/198) v izmeri 1.275 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-666 z namembnostjo POg – površine za mirujoči del.

Na zemljišču s parc.št. 246/198 k.o. 1695 Karlovško predmestje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d;

Izklicna cena: 318.750,00 EUR. (z besedo: tristo osemnajst tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 246/200 (ID znak: parcela 1695 246/200) v izmeri 658 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-666 z namembnostjo POg – površine za mirujoči del.

Na zemljišču s parc.št. 246/200 k.o. 1695 Karlovško predmestje sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije d.d in Rudnik nepremičnine, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.

Izklicna cena: 164.500,00 EUR. (z besedo: sto štiriinšestdeset tisoč petsto eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s: parc. št. 2204/1, (ID znak: parcela 2682 2204/1) v izmeri 230 m², k.o 2682- BRDO in parc. št. 2204/3, (ID znak: parcela 2682 2204/3) v izmeri 28 m², k.o 2682- BRDO

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RD – 386, z namembnostjo BD – površine drugih območij. Na zemljiščih so dopustni posegi skladno z določili veljavnega OPN MOL ID.

Zemljišči sta prosti bremen.

Izklicna cena: 77.400,00 EUR. (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč štiristo eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 383/34 (ID znak: parcela 1738 383/34) v izmeri 1229 m², k.o 1738 DRAVLJE

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-534, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti. Na zemljiščih so dopustni posegi skladno z določili veljavnega OPN MOL ID in OPPN 476.

Zemljišče je prosto bremen.

Izklicna cena: 491.600,00 EUR. (z besedo: štiristo enaindevetdeset tisoč šesto eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke