Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 10. 2023 , odpiranje prijav: 26. 10. 2023

Datum objave: 6. 10. 2023
Rok za plačilo varščine: 20. 10. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 26. 10. 2023

Zemljišča v k. o. Stožice; Moste; Kašelj.

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. parcela 2279/35 v izmeri 443 m², k. o. 1735 Stožice

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, s parc. št. 2279/35 k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe), ki je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljišču je vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje s strani Ministrstva za infrastrukturo. Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o..

Izklicna cena: 77.968,00 EUR. (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč devetsto oseminšestdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. parcela 2279/36 v izmeri 360 m², k. o. 1735 Stožice

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, s parc. št. 2279/36 k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe), ki je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o..

Izklicna cena: 63. 360,00 EUR (z besedo: triinšestdeset tisoč tristo šestdeset eurov in 00/100. (z besedo: sedeminpetdeset tisoč štiriindvajset eurov in 00100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. parcela 624/6 v izmeri 63 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. parcela 664/10 v izmeri 969 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. parcela 665/9 v izmeri 92 m2, k. o. 1730 Moste
- parc. št. parcela 670/16 v izmeri 615 m2, k. o. 1730 Moste

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora MO-129, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

* Na zemljišču, s parc. št. 670/16, k. o. 1730 Moste, je knjižena neprava stvarna služnost v korist družbe Telekom Slovenije d.o.o..

Izklicna cena: 252.155,00 EUR. (z besedo: dvestodvainpetdeset tisoč stopetnajst eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 448/6 (ID znak: parcela 1770 448/6) v izmeri 164 m², k. o. 1770 Kašelj

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo Ig – gospodarske cone.

Izklicna cena: 41.000,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke