PREKLIC: Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 10. 11. 2023 , odpiranje prijav: 16. 11. 2023

Datum objave: 24. 10. 2023
Rok za plačilo varščine: 10. 11. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 15 ob 12:40: 16. 11. 2023

Nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 103/3 v izmeri 132 m² k. o. 1728 LJUBLJANA MESTO.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 103/3 v izmeri 132 m² k. o. 1728 LJUBLJANA MESTO

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-276, ZDd - območje zelenih površin.

Na zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Zemljišče se prodaja za zaokrožitev pripadajočega zemljišča parcele s parc. št. 317 k.o. 1728 in kot dostop do stavbe, ki stoji na zemljišču s parc. št. 317 k.o. 1728.

Izklicna cena: 66.000,00 EUR. (z besedo: šestinšestdeset tisoč eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec

Razpisne datoteke