Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 8. 12. 2023 , odpiranje prijav: 14. 12. 2023

Datum objave: 23. 11. 2023
Rok za plačilo varščine: 8. 12. 2023 do 24:00 ure
Javna dražba se bo vršila na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUBU 11, dne: 14. 12. 2023

Zemljišča v katastrski občini Štepanja vas, Dravlje in Stožice.

Predmet javne dražbe je/so:

1. pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 391/8 v izmeri 147 m², k. o. 1732 Štepanja vas.

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) GO-301, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti. Na zemljišču bo vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Telekom Slovenije d.d., ki je z plombo že vidno v zemljiški knjigi.

Izklicna cena: 22.050,00 EUR (z besedo: dvaindvajset tisoč petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


2. pozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 1424/153 v izmeri 27 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 1424/154 v izmeri 12 m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 1424/155 v izmeri 155 m², k. o. 1738 Dravlje

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) DR-147, z namembnostjo SSce – Pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe T-2 d.o.o.

Izklicna cena: 31.000,00 EUR. (z besedo: enaintrideset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.3. pozidano* stavbno zemljišče s parc. št. parcela 2216/54 v izmeri 1606 m², k. o. 1735 Stožice.

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22)  je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-617, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stoji objekt in  ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe). Na zemljišču je vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje s strani Ministrstva za infrastrukturo. Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Plinovodi d.o.o. in družbe Telekom Slovenije d.d..

Izklicna cena: 282.656,00 EUR (z besedo: dvesto dvainosemdeset tisoč šeststo šestinpetdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. pozidano* stavbno zemljišče s parc. št. parcela 2216/56 v izmeri 585 m², k. o. 1735 Stožice.

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22)  je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-617, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stoji objekt in  ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe). Na zemljišču je vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist in na ime družbe Plinovodi d.o.o. in družbe Telekom Slovenije d.d..

Izklicna cena: 102.960,00 EUR (z besedo: sto dva tisoč devetsto šestdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


5. pozidano* stavbno zemljišče s parc. št. parcela 855/22 v izmeri 251 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22)  je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-94, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, stoji objekt in  ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče je zasedeno z uporabnikom, prodaja se izključno zemljišče (brez stavbe).

Izklicna cena: 44.176,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč sto šestinsedemdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke